149/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

17ης/07.06.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 149/2021   9ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση της 91/2021 απόφασης Δημάρχου «ορισμού δικηγόρου και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων να παραστεί κα καταθέσει -ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου- σημείωμα προς αντίκρουση αίτησης προσωρινής διαταγής των  ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και λοιπών κατοίκων κοινότητας Διμηνιού.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 7η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5520/03.06.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ρουμπέκας Γεώργιος      
απόντες: 1.Ζάρκος Δημήτριος 2.Λέγγας Μάρκος    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 91/2021 απόφαση Δημάρχου, με την οποία ορίζει το δικηγόρο ΔΣ Αθηνών Τσατσάνη Βασίλειο προκειμένου και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων να παραστεί κα καταθέσει -ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου- σημείωμα προς αντίκρουση αίτησης προσωρινής διαταγής των  ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και λοιπών κατοίκων κοινότητας Διμηνιού.

 

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 91/5521/03.06.2021 (67ΨΙΩ1Θ-1Τ7) απόφαση Δημάρχου,
  • την 278/5511/03.06.2021 (ΩΥ4ΕΩ1Θ-8ΤΥ)ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει ως έχει την 91/2021 απόφαση Δημάρχου δυνάμει της οποίας ορίστηκε ο δικηγόρο ΔΣ Αθηνών Τσατσάνης Βασίλειος και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων να παραστεί κα καταθέσει -ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου- σημείωμα προς αντίκρουση αίτησης προσωρινής διαταγής των  ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και λοιπών κατοίκων κοινότητας Διμηνιού.

 

Η αμοιβή  δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 166,16€ σύμφωνα με την 278/2021 ΑΑΥ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 149/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07.06.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email