149/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

13/16.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

149/2020

  Θέμα: Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά την αρ. Α438/2019 απόφασης του Τριμελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου (προσφυγή Αμαλίας & Ασπασίας Μπαλλά), μετά από γνωμοδότηση.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Τρίτη 16η Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου Τσολάκου Γεωργίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4660/12.06.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος, Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 5 – ήτοι,

παρόντες: 1.Τσολάκος Γεώργιος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Ρουμπέκας Γεώρ. 4. Λέγγας Μάρκος
  5.Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες : 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Ζάρκος Δημήτριος    

 

10ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά την αρ. Α438/2019 απόφασης του Τριμελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου (προσφυγή Αμαλίας & Ασπασίας Μπαλλά), μετά από γνωμοδότηση.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την αρ. πρωτ. 851/03.02.2020 γνωμοδότηση του ορισθέντα δικηγόρου, Τασούλη Γαβριήλ, δυνάμει της 293/2019 απόφασης ΟΕ σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί περί της μη άσκησης ένδικων μέσων κατά  της αρ. Α438/2019 απόφασης του Τριμελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου η οποία κάνει δεκτή την προσφυγή των Αμαλίας & Ασπασίας Μπαλλά, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

 

  1. Το αναμφισβήτητο γεγονός της μη συντέλεσης της απαλλοτρίωσης λόγω μη καταβολή του ποσού της αποζημίωσης και το υφιστάμενο δικαίωμα των αντιδίκων να ζητήσουν την ανάκληση της απαλλοτρίωσης, λόγω μη συντέλεσης αυτής.

 

  1. Το δικαίωμα της Διοίκησης να επιβάλει εκ νέου τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση, με την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών.

 

  1. Το μεγάλο κόστος που συνεπάγεται για τη Διοίκηση η άσκηση και συζήτηση του ένδικου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ, με μερικές μάλιστα πιθανότητες αυτό να ευοδωθεί και με κίνδυνο περαιτέρω επιβάρυνσης με τη δικαστική δαπάνη των αντιδίκων.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 293/2019 (ΩΛΤΜΩ1Θ-50Υ) απόφαση ΟΕ,
  • την αρ. πρωτ. 851/03.02.2020 γνωμοδότηση του ορισθέντα δικηγόρου,
  • την αρ. Α438/2019 απόφασης του Τριμελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Τη μη άσκησης ένδικων μέσων, κατά της αρ. Α438/2019 απόφασης του Τριμελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου η οποία κάνει δεκτή την προσφυγή των Αμαλίας & Ασπασίας Μπαλλά., για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική γνωμοδότηση του ορισθέντα δικηγόρου.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 149/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                               Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.06.2020

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email