148/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

13/16.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 Αρ. Απόφασης

148/2020

Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την παράσταση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείο Κορίνθου, κατά τη συζήτηση προσωρινής διαταγής & αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της ΜΑΓΚΑΦΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ και λοιπών.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Τρίτη 16η Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου Τσολάκου Γεωργίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4660/12.06.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος, Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 5 – ήτοι,

παρόντες: 1.Τσολάκος Γεώργιος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Ρουμπέκας Γεώρ. 4. Λέγγας Μάρκος
5.Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες : 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Ζάρκος Δημήτριος

 

9ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Ορισμός δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείο Κορίνθου, κατά τη συζήτηση αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής & αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της ΜΑΓΚΑΦΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ και λοιπών»

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού δικηγόρου για τις ανάγκες εκπροσώπησης του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής & αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της ΜΑΓΚΑΦΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ και λοιπών (αριθμός κατάθεσης δικογράφου 195/05.06.2020) με τα οποία επιδιώκουν την αναστολή των εργασιών ανάπλασης και διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων επί της οδού Φιλλύρα κλπ στο Κιάτο.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα,
  • τη με αριθμό καταθέσεως 195/05.06.2020 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Μαγκαφά Σωτηρίας και λοιπών,
  • την 249/4631/11.06.2020 (Ω33ΘΩ1Θ-ΖΘΛ) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.Ορίζει το δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,  Τσατσάνη Βασίλειο, προκειμένου να παρασταθεί στ’ όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων (παράσταση και σημείωμα) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής  της Μαγκαφά Σωτηρίας και λοιπών κατά του Δήμου Σικυωνίων, κατά τη δικάσιμο της 17ης.06.2020, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης.

 

Β.Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 166,16 και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.005 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».  Η αμοιβή του Δικηγόρου έχει υπολογισθεί σύμφωνα με τον Κώδικα Περί Δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

 

Γ. Ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο, προκειμένου να παρασταθεί στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της με αριθμό καταθέσεως 195/05.06.2020 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της Μαγκαφά Σωτηρίας και λοιπών, οποτεδήποτε αυτή προσδιορισθεί, ακόμα και κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης.

 

Δ.Για τις υπό στοιχεία Γ ενέργειες του ορισθέντος δικηγόρου, η αμοιβή θα προσδιορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  281 του Ν.3463/2006, λαμβανομένης υπ’ όψιν της ιδιαίτερης σημασίας που η εν λόγω υπόθεση φέρει για τα συμφέροντα του Δήμου μας.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 148/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                               Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.06.2020

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email