148/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

12/25.06.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 148/2019   Θέμα: Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά της ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ & της 237/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 25η Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7325/21.06.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (A’87) και υπό την Προεδρία του μέλους της πλειοψηφίας Μυττά Ιωάννη, του πρώτου κατά σειρά που αναγράφεται στην 67/2017 (62ΗΣΩ1Θ-ΚΤΣ) απόφαση ΔΣ, λόγω ισοψηφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της §2 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Μυττάς Ιωάννης 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
2.     Ζάρκος Δημήτριος 2. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
3.     Αλεξόπουλος Βασίλειος 3. Σπανός Κων/νος
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

3ο Θέμα  

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά της ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ & της 237/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, Μυττάς Ιωάννης, έθεσε υπόψη των μελών, την ανάγκη ορισμού δικαστικού επιμελητή για επίδοση της υπ’ αριθμ. 19/2019 έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά της ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ & της 237/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, και πρότεινε τον ορισμό της Δανίκα Κατίνας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 122 του ΠΔ 503/1985 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΦΕΚ Α’ 182)
  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87),
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ Α’ 145),
  • την 19/2019 έφεση του Δήμου Σικυωνίων,
  • την 347/7417/2019 (ΩΘΒ3Ω1Θ-ΓΓ9) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.Ορίζει τη Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών  Δανίκα Κατίνα προκειμένου να προβεί στην επίδοση της υπ’ αριθμ. 19/2019  έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά της ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ & της 237/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος

 

 

 

 

Β. Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 43,40€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 00.6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών».

 

Γ. Η πληρωμή των δικαστικών επιμελητών καθορίζονται με τις διατάξεις της ΚΥΑ 21798/2016 (Β’ 709).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 148/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 25.06.2019

Ο Προεδρεύων

 

Ιωάννης Παν. Μυττάς

 

Print Friendly, PDF & Email