147/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

12η/3 .5. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

147/2022

  8ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Καθορισμός τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου

στάσιμου εμπορίου, εντός διοικητικών ορίων Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 3η Μαΐου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                      κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6039/29.04.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –4– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.  
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δ. -Δομετίου Β.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 5637/19-04-22 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, που ακολουθεί,

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» έτσι όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν.4873/2021 Α’ 248), η Οικονομική Επιτροπή στους Δήμους, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη της περ. βε΄ της παρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται. Το δε δημοτικό συμβούλιο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 3 του άρ. 65 του ίδιου ως άνω αναφερόμενου νόμου, εκδίδει τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις, ορίζοντας τελικώς, τους φόρους, τα τέλη, τα

δικαιώματα και τις εισφορές.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις», «για τη δραστηριοποίηση στο στάσιμο εμπόριο (παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών), καταβάλλεται τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. Με απόφαση του οικείου Δήμου, καθορίζεται το ύψος του τέλους, ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα». Σύμφωνα δε με την παρ. 9 του ίδιου ως άνω αναφερόμενου άρθρου, σε περίπτωση που προπληρώνεται το τέλος της θέσης δραστηριοποίησης, τότε ο φορέας παρέχει έκπτωση σε ποσοστό 5% επί του συνολικού ετήσιου τέλους.

Περαιτέρω, με το άρθρο 49 του ΚΕΦΑΛΑΪΟΥ Δ’ «ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» του ν. 4849/2021 (Α’ 207), ορίζεται ότι αρμόδια αρχή για το στάσιμο εμπόριο είναι ο δήμος, εντός των ορίων του οποίου χορηγείται η θέση δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο. Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, ο δήμος έχει μεταξύ άλλων και την αρμοδιότητα, για τον καθορισμό του ύψους του τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για δραστηριοποίηση στο στάσιμο εμπόριο, εντός των ορίων του οικείου δήμου, του τρόπου πληρωμής του, καθώς και κάθε άλλου σχετικού ζητήματος.

Πρόταση της υπηρεσίας μας, είναι όπως το ετήσιο τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου ανά θέση δραστηριοποίησης και ανά πωλητή στο στάσιμο εμπόριο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σικυωνίων, καθορισθεί στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (€ 150,00). Το ποσό αυτό θα ισχύει και στην περίπτωση της κατ’ εξαίρεση χορήγησης επιπρόσθετων προσωρινών θέσεων δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο, σύμφωνα με τις

διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 51 του ν. 4849/2021.

Δεδομένου ότι κάθε θέση μπορεί να παραχωρείται σε περισσότερους από έναν πωλητές για διαφορετικά διαστήματα του έτους ή για διαφορετικές ημέρες ή ώρες δραστηριοποίησης (παρ. 4 άρθρο 51 ν. 4849/2021), το ως άνω ετήσιο τέλος στις περιπτώσεις αυτές, θα καταβάλλεται ανά πωλητή.

Το ανωτέρω ποσό θα μπορεί να καταβάλλεται σε δύο (2) ισόποσες μηνιαίες δόσεις εντός όμως του ίδιου έτους, είτε στην ταμειακή υπηρεσία του δήμου μας είτε μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής διαδικασίας (μεταφορά ποσού, e-banking) στους λογαριασμούς που τηρεί ο δήμος στις συνεργαζόμενες με αυτόν τράπεζες. Εφόσον καταβληθεί εφάπαξ, σύμφωνα και με την παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 4849/2021, παρέχεται στον κάτοχο της θέσης δραστηριοποίησης στάσιμου εμπορίου, έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ετήσιου τέλους, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση διαμορφώνεται στο ποσό των εκατόν σαράντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών                         (€ 142,50).

Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου Σικυωνίων από την επιβολή του τέλους αυτού, δεν μπορεί εκ των προτέρων να υπολογισθεί, διότι εξαρτάται από αντικειμενικούς παράγοντες όπως από τον αριθμό των θέσεων στάσιμου εμπορίου που θα αποφασίσει ο δήμος να χορηγήσει μέσω της προκήρυξης των θέσεων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 έως και 52 του ν. 4849/2021, τον αριθμό των ενδιαφερομένων για τις θέσεις αυτές, ποιοι τελικά από τους ενδιαφερόμενους θα επιλεγούν με βάση τα κριτήρια της προκήρυξης θέσεων στάσιμου εμπορίου και τα υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά καθώς και αν για κάποιες από τις θέσεις αυτές, θα επιτρέπεται η δραστηριοποίηση περισσοτέρων του ενός πωλητών.

 

O Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ περί «Καθορισμού τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, στάσιμου εμπορίου,  εντός διοικητικών ορίων Δήμου Σικυωνίων» όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό του αρ. πρωτ. 5637/19-04-22 εγγράφου της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 147/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 3.5.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email