147/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

12/25.06.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 147/2019   Θέμα: Έγκριση της 171/2019 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικηγόρου, κατόπιν γνωμοδότησης,  για την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου υπέρ του ΝΠΙΔ ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ και κατά της ΔΕΗ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 25η Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7325/21.06.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (A’87) και υπό την Προεδρία του μέλους της πλειοψηφίας Μυττά Ιωάννη, του πρώτου κατά σειρά που αναγράφεται στην 67/2017 (62ΗΣΩ1Θ-ΚΤΣ) απόφαση ΔΣ, λόγω ισοψηφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της §2 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Μυττάς Ιωάννης 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
2.     Ζάρκος Δημήτριος 2. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
3.     Αλεξόπουλος Βασίλειος 3. Σπανός Κων/νος
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

2ο Θέμα  

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση της 171/2019 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικηγόρου, κατόπιν γνωμοδότησης,  για την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου υπέρ του ΝΠΙΔ ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ και κατά της ΔΕΗ, ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, Μυττάς Ιωάννης, έθεσε υπόψη των μελών, την ανωτέρω απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίζει τη δικηγόρο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ κατόπιν γνωμοδότησης δυνάμει της 146/2019 απόφασης ΟΕ,  για την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου υπέρ του ΝΠΙΔ ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ και κατά της ΔΕΗ.

 

Ακολούθως δε, ανέφερε πως δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72, 75 & 58 §2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την 146/2019 απόφαση ΟΕ,
  • τη σχετική γνωμοδότηση,
  • την 171/7196/18.06.2019 (Ψ4ΖΣΩ1Θ-Υ4Χ) απόφαση Δημάρχου σε ορθή επανάληψη,
  • την 344/7182/18.06.2019 (ΩΘΣ0Ω1Θ-ΧΡΦ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Α. Εγκρίνει ως έχει την 171/2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού της δικηγόρου Παπαδοπούλου Σοφίας για την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, υπέρ του ΝΠΙΔ ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ και κατά της ΔΕΗ.

Β. Η δαπάνη του δικηγόρου ανέρχεται σε 97,96€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

Γ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 147/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 25.06.2019

Ο Προεδρεύων

 

Ιωάννης Παν. Μυττάς

 

Print Friendly, PDF & Email