147/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13ης/08.05.2018 ΤΑΚΤIKHΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 147/2018

Περίληψη : 2η ΚΑΤΑΝΟΜΗ λειτουργικών δαπανών έτους 2018 των σχολικών μονάδων Α΄θμιας & Β΄βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 8 Μαΐου 2018 και ώρα 20:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4499/04.05.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Τσιάνος Ιωάννης 3Μυττάς Ιωάννης       4. Θελερίτης Γεώργιος
5. Φιακάς Παναγιώτης   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Κουτρέτσης Σπυρίδων   8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σπανός Κωνσταντίνος 11. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 12. Κελλάρης Βασίλειος
13. Λαλιώτης Γεώργιος   14. Ραυτόπουλος Γεώργιος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Μαυραγάνη Κυριακή   3. Χρυσικός Παύλος     4. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
5. Πανάγου Αθανάσιος 6. Σκαρμούτσος Νικόλαος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Ζάρκος Δημήτριος 10.Κελλάρη Ιωάννα      

Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4.Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 6. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8 Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)  
       
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1) Δεδάκης Σ. (Καστανέας    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 13. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21 .Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου    
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ : Οι κ.κ. Σπανός Κων/νος και Φιακάς Παν. προσήλθαν κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ρουμπέκας   Γεώργιος μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα Δ΄

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου,   πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το Δθέμα προ ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «2η ΚΑΤΑΝΟΜΗ λειτουργικών δαπανών έτους 2018 των σχολικών μονάδων Α΄θμιας & Β΄βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

       Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

         Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 5/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με την οποία κατανέμει το ποσό των 67.020,00 € αναλυτικά ως εξής:

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΣΟΝ   ΣΕ   €
1 Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης 50% 33.510,00
2 Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης 50% 33.510,00
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο 67.020,00

Ακολούθως ο Πρόεδρος πρότεινε την κατανομή όπως αναφέρεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης, για το λόγω του ότι η Σχολική Επιτροπή Α’/θμιας Εκπαίδευσης διαχειρίζεται περισσότερες σχολικές μονάδες έναντι της Σχολικής Επιτροπής Β’/θμιας Εκπαίδευσης.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 5/2018 (ΨΙΩΝΩ1Θ-ΜΘ6) απόφαση ΔΕΠ
  • την αρ. 244/2018 ΠΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Αποδέχεται, το έκτακτο & κατεπείγον του εν λόγω θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την Β’ Κατανομή έτους 2018, λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού ποσού 67.020,00€ .

3. Ψ η φ ί ζ ε ι   πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 00.6711 «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές», που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, συνολικού ποσού 67.020,00 για να διατεθεί στις σχολικές επιτροπές των σχολικών μονάδων Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης του δήμου μας, για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους, όπως ανά Σχολική Επιτροπή αναφέρονται παρακάτω :

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΣΟΝ ΣΕ €
1 Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης 50% 33.510,00
2 Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης 50% 33.510,00
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο 67.020,00

(Π.Α.Υ. : 244/2018)

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 147/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 08.05.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email