146/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 15ης/04-08-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( με τηλεδιάσκεψη)

Αρ. Απόφασης:  146/2021

Περίληψη: Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία (Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Δρόμων στα Τ.Δ. Κλημεντίου Σουλίου Κρυονερίου Διμηνιού και Σικυώνος του Δ. Σικυωνίων – Β’ Ε.Π.)».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η του μηνός Αυγούστου  έτους 2021 ημέρα Τετάρτη        και ώρα 20:30  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   (με Τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 9005/30-7-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  15 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος  4. Δομετίου Βασίλειος
5 Τσιόγκας Νικόλαος                         6. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 7. Σώκος Δημήτριος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Σαρχάνης Κων/νος 10. Παπαβασιλείου Νικόλαος 11. Ρουμπέκας Γεώργιος 12 Μαστοράκης Δημήτριος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Κατσιμπούλας Αντώνιος 15. Χουσελάς  Ευάγγελος  
          ΑΠΟΝΤΕΣ:        
  1. Μυττάς Ιωάννης     2. Φιακάς Παναγιώτης  3. Γκούμας Σταμάτιος
 4.  Λέγγας Μάρκος 5.  Παπαγεωργίου Δημήτριος 6. Νανοπουλος Βασιλειος 7. Aλεξόπουλος Βασίλειος
8. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 9. Μπακόλιας Παναγιώτης  10 Γαλάνης Βασίλειος  11. Θελερίτης Γεώργιος 
12. Κουτρέτσης Σπυρίδων      
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

1. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)    
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11 Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
35. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :   Ουδείς  

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

Θέμα  7ο  ημερήσιας διάταξης

   

      Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής    

        παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία (Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Δρόμων στα    

        Τ.Δ. Κλημεντίου  Σουλίου Κρυονερίου Διμηνιού και Σικυώνος του Δ. Σικυωνίων – Β’ Ε.Π.)»,  ο Πρόεδρος

        του Δημοτικού   Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου

την από 30-7-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως

ακολουθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ημερομηνία:  30-7-2021

           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

         Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Τ. Ε. Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

 

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Παπαβασιλείου Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ/μίας  του Δήμου,

 

Έχοντας υπόψη:

 

 

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 161,163, 170 & 172 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν

 

  1. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «Αγροτική Οδοποιϊα (Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Δρόμων) στα Τ.Δ. Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού και Σικυώνος του Δ. Σικυωνίων – Β΄Ε.Π.)», από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

α) Ανάδοχος:  ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε.

β) Χρηματοδότηση:  ΠΑΑ 2014-2020

γ) Αριθμός Μελέτης: 11/2011 (ΕΠΙΚ/ΣΗ 12-9-2017)

δ) Προϋπολογισμός μελέτης: 800.000,00 € 

ε) Επιβλέπων:  Μαστοράκος Λεωνίδας

 

  1. Την αριθ. 4570/12-52021 αίτηση του αναδόχου περί διάλυσης της σύμβασης

 

  1. Τη δημόσια κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 30/7/2021 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ανάδειξη των τεχνικών υπαλλήλων – μελών της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου και από την οποία προέκυψαν οι:

α) Κελάρης Ιωάννης, Ηλ/γος Μηχ/κός ΤΕ4, υπάλληλος της ΔΕΥΑΣ, ως πρόεδρος

β) Χασιώτης Τιμολέων, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, υπάλληλος του Τμήματος Τεχν. Έργων του Δήμου Σικυωνίων, ως μέλος

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Ε Θ Α

 

Τη σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου.

 

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ/μίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την από 30-7-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ,  – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

  1. Σ υ σ τ ή ν ε ι, την Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία (Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Δρόμων στα   Τ.Δ. Κλημεντίου  Σουλίου Κρυονερίου Διμηνιού και Σικυώνος του Δ. Σικυωνίων – Β’ Ε.Π.)»της αριθ. 11/2021 (ΕΠΙΚ/ΣΗ 12-9-2017) μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, αποτελούμενη από τους κάτωθι :

 

 

 

α]  Κελλάρη  Ιωάννη, υπάλληλο της ΔΕΥΑ Σικυωνίων,  ως Πρόεδρο,

 

β]  Χασιώτη Τιμολέων, Πολιτικό Μηχανικό (ΠΕ3) υπάλληλο του Τμήματος Τεχν. Έργων του Δήμου

Σικυωνίων,  μέλος,

 

Γ]   Σαρχάνη Κων/νο Δημοτικό Σύμβουλο μέλος,  αναπληρούμενο από τον Δομετίου Βασίλειο επίσης

Δημοτικό Σύμβουλο.

 

  1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου   για τις δικές της ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 146/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email