146/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

13/16.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

146/2020

  Θέμα: Έγκριση της 106/2020 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικαστικού επιμελητή για επίδοση της αρ. πρωτ. 4557/10.06.2020 Ειδικής Διαταγής στην εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ» αναδόχου του έργου «Κατασκευή έργων υποδομών στην ΠΕ Κανελλοπούλου-Σφαγεία».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Τρίτη 16η Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου Τσολάκου Γεωργίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4660/12.06.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος, Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 5 – ήτοι,

παρόντες: 1.Τσολάκος Γεώργιος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Ρουμπέκας Γεώρ. 4. Λέγγας Μάρκος
  5.Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες : 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Ζάρκος Δημήτριος    

 

7ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση της 106/2020 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικαστικού επιμελητή για επίδοση της αρ.πρωτ. 4557/10.06.2020 Ειδικής Διαταγής στην εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ» αναδόχου του έργου «Κατασκευή έργων υποδομών στην ΠΕ Κανελλοπούλου-Σφαγεία».

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την 106/2020 απόφαση Δημάρχου με αριθμ. πρωτ. 4651/12.06.2020, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε o δικαστικός επιμελητής Κορωνιώτης Σωτήριος, προκειμένου να επιδώσει την αρ. πρωτ. 4557/10.06.2020 Ειδικής Διαταγής στην εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ» αναδόχου του έργου «Κατασκευή έργων υποδομών στην ΠΕ Κανελλοπούλου-Σφαγεία».

 

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133),
  • τις διατάξεις της §1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),
  • την 106/4651/12.06.2020 (ΩΝΝΩΩ1Θ-ΣΤ6) απόφαση Δημάρχου
  • την 251/4638/12.06.2020 (ΩΝΙ0Ω1Θ-ΖΘΘ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει ως έχει την 106/2020 απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού του δικαστικού επιμελητή                             Κορωνιώτη Σωτήριου, προκειμένου να επιδώσει την αρ. πρωτ. 4557/10.06.2020 Ειδικής Διαταγής στην εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ» αναδόχου του έργου «Κατασκευή έργων υποδομών στην ΠΕ Κανελλοπούλου-Σφαγεία».

 

Β. Για τις ανάγκες των ανωτέρω, η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 43,40€ .

 

Γ. Η δαπάνη βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6116 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών».

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 146/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                               Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.06.2020

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email