146/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 146/2019

Περίληψη : «Επί αιτήματος πολιτών σχετικά με την συνέχιση λειτουργίας του Φαρμακείου Φ.Υ.Κ. του ΕΟΠΥΥ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 17η  Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4339/12.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Κελλάρη Ιωάννα 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Ζάρκος Δημήτριος 14.  Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Σπανός Κωνσταντίνος 16. Γεώργας Χρήστος
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ραυτόπουλος Γεώργιος
21 .Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντες
1.  Φιακάς Παναγιώτης 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 21.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
       
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας)   .
       
Απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: 1.     Νανόπουλος Βασ.  (μετά την συζήτηση του 1ου θέματος) , 2. Σαρχάνης Νικ.  (μετά την συζήτηση του 7ου θέματος),

3. Σπανός Κων. (μετά την συζήτηση του 23ου θέματος).

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

Θέμα 16ο ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 16ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί αιτήματος πολιτών σχετικά με την συνέχιση λειτουργίας του Φαρμακείου Φ.Υ.Κ. του ΕΟΠΥΥ», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 10-04-2019 αίτημα πολιτών του Δήμου μας με το οποίο αιτούνται την συνέχιση λειτουργίας του Φαρμακείου Φ.Υ.Κ. του ΕΟΠΥΥ και ανέφερε ταο παρακάτω :

……..Στον ΕΟΠΥΥ Κιάτου λειτουργεί ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (Φ.Υ.Κ. Σημείο Αναφοράς ) το οποίο διαθέτει φάρμακα σε ασθενείς με βαριά μακροχρόνια νοσήματα σε περιοδική βάση. Οι ασθενείς που εξυπηρετούνται ανέρχονται στους 560 περίπου και διαμένουν τόσο στο Δήμο Σικυωνίων όσο και στους όμορους δήμους Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και Βέλου-Βόχας.

Το φαρμακείο-σημείο αναφοράς το διαχειρίζεται υπάλληλος με ειδικότητα βοηθός φαρμακείου, η οποία βρίσκεται με τρίμηνη μετακίνηση από το φαρμακείο του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου. Η μετακίνηση λήγει στις 30 Ιουνίου2019.

Η λειτουργία αυτής της δομής βοηθάει τους ασθενείς να εξυπηρετούνται κοντά στην κατοικία τους λαμβανομένου υπόψη της σοβαρότητας της κατάστασής τους και της δυσκολίας στις μετακινήσεις τους.

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4196/10-04-2019 αίτησής τους οι εξυπηρετούμενοι ασθενείς μας γνωρίζουν ότι υπάρχει πρόθεση να καταργηθεί η ανωτέρω δομή, μετακινούμενη προς Κόρινθο, με αποτέλεσμα να υφίστανται ταλαιπωρία τόσο λόγω των μεγάλων αποστάσεων αλλά και λόγου κόστους, και ως εκ τούτου ζητούν τη συνέχιση της.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω είναι αναγκαίο το Δημοτικό Συμβούλιο να ζητήσει με απόφασή του τη συνέχιση της λειτουργίας του Φαρμακείου(ΦΥΚ) ή ακόμα καλύτερα την αναβάθμισή του σε Φαρμακείο με απόθεμα φαρμάκων, το οποίο θα εξυπηρετεί τους ασθενείς μειώνοντας την ταλαιπωρία τους σε ψυχικό και οικονομικό κόστος καθώς και σε χιλιομετρικές αποστάσεις.    

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • το από 10-04-2019 αίτημα πολιτών
  • την εισήγηση – πρόταση του Προέδρου , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

 

  1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, το από 10-4-2019 αίτημα των πολιτών του Δήμου Σικυωνίων και με την παρούσα απόφασή του Ζ η τ ά , τη συνέχιση της λειτουργίας του Φαρμακείου(ΦΥΚ), το οποίο διαθέτει φάρμακα σε ασθενείς με βαριά μακροχρόνια νοσήματα σε περιοδική βάση, και την άμεση  αναβάθμισή του σε Φαρμακείο με απόθεμα φαρμάκων, το οποίο θα εξυπηρετεί τους ασθενείς μειώνοντας την ταλαιπωρία τους, σε ψυχικό και οικονομικό κόστος καθώς και σε χιλιομετρικές αποστάσεις.

 

  1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην 6η Υ.Π.Ε. και στον ΕΟΠΥΥ για δικές τους ενέργειες, με την παράκληση  να ληφθεί σοβαρά υπόψη ,  έτσι ώστε να μειώσουμε την  ταλαιπωρία των ασθενών αυτών .

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 146/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email