145/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12ης/1-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  145/2020

Περίληψη: «Επί του με αριθ. πρωτ. 11858(2019)/16-6-2020 εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος περί: «Κοπής δένδρου στον αύλιο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου».

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η  Ιουλίου  του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 5315/26-6-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 7. Σώκος Δημήτριος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος 15.  Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανόπουλος Βασίλειος
       
 

ΑΠΟΝΤΕΣ :

 

1. Συριάνος Κων/νος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Παπαγεωργίου Δημήτριος 6. Μπακόλιας Παναγιώτης 7. Κατσιμπούλας Αντώνιος
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 2.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
4. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου).      
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
8.Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)      

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε   η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των

πρακτικών.

Θέμα 13ο 

    

Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί του με αριθ. πρωτ. 11858(2019)/16-6-2020 εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος περί: «Κοπής δένδρου στον αύλιο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Το με αριθ. πρωτ. 1212/3-10-2019  έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

Β. Το με αριθ. πρωτ. 11858(2019)/16-6-2020 εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής το  οποίο  έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

              Αρ. Πρωτ.: 11858(2019)

Κιάτο 16/6/2020

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2

20200 ΚΙΑΤΟ

ΠΛΗΡΟΦ.: ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τηλ.: 2742360151

Fax : 2742021103

Προς:

 

κ.  ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 

  Κοινοποίηση:

 

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

ΘΕΜΑ: Κοπή δέντρου.

Σχετ. : Το με αριθ. πρωτ.  1212/3-10-2019 έγγραφο της ΔΕΥΑΣ και το με αριθ. πρωτ. 637/23-9-2019 έγγραφο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.

 

Σας διαβιβάζουμε το με αριθ. πρωτ. με αριθ. πρωτ.  1212/3-10-2019 έγγραφο της ΔΕΥΑΣ και το με αριθ. πρωτ. 637/23-9-2019 έγγραφο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, που αφορούν την κοπή δέντρου έξω από το κλειστό γυμναστήριο Κιάτου, και φωτογραφίες του, προκειμένου να λάβετε σχετική απόφαση.

Η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου διενέργησε αυτοψία και διαπίστωσε ότι πρόκειται για μια καζουαρίνα που έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο πεζοδρόμιο και υφίσταται σοβαρός κίνδυνος καταστροφής των παροχών ύδρευσης και πυρασφάλειας του 1ου Γυμνασίου Κιάτου σύμφωνα με το έγγραφο της ΔΕΥΑΣ.

Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η κοπή του δέντρου, αφού προκαλεί πολλές ζημιές σε υποδομές.

Επισημαίνεται ότι για την κοπή του δέντρου θα υποβληθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ηλεκτρονικά η αίτηση για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, σύμφωνα με τη με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461, {ΦΕΚ Β’ 4520/16.10.2018 διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) του άρθρου 29 του ν. 4495/2017}.

 

Σύμφωνα με το αρ. 3 του παραπάνω νόμου, η διαδικασία για την έκδοση της άδειας κοπής δέντρων είναι η εξής:

 

«Άρθρο 3

Διαδικασία έκδοσης έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας B2Green62834

Οι αιτήσεις για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα που προβλέπεται στο άρθρο 33 του ν. 4495/2017, με ευθύνη του υποβάλλοντος μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και στοιχείων.»

Επίσης σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία προβλέπεται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

«α. Για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού:

1) Αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

2) Αιτιολογημένη Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωπόνου, δασολόγου, ή αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα στην οποία περιγράφονται οι λόγοι για την κοπή δέντρων και ότι αυτά δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας.

3) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ρυμοτομικού ή άλλο διάγραμμα, στο οποίο θα σημειώνεται η θέση των δέντρων που θα κοπούν και τυχόν μελλοντικές θέσεις φύτευσης δέντρων.

4) Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του οικείου δήμου.»

Η προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος

και Ποιότητας Ζωής

Βασιλική Πέτρου

ΠΕ9 Γεωπόνος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • το  αριθ. 1212/3-10-2019  έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ
  • το αριθ. πρωτ.11858(2019)/16-6-2020 εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, και –
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

  1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι , την κοπή ενός δένδρου (καζουαρίνα) το οποίο έχει  προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο πεζοδρόμιο και υφίσταται σοβαρός κίνδυνος καταστροφής των παροχών ύδρευσης και πυρασφάλειας του 1ου Γυμνασίου Κιάτου σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της  Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και την διενεργηθείσα αυτοψία της αρμόδια Υπηρεσίας του Δήμου Σκυωνίων .

 

2 . Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί  την παρούσα απόφαση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου,  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  και Δ/νση Περιβάλλοντος για τις δικές τους ενέργειες.

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 145/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1.07.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

    

Σ 

Print Friendly, PDF & Email