144/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 15ης/04-08-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( με τηλεδιάσκεψη)

Αρ. Απόφασης:  144/2021

 

Περίληψη: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» της αριθ. 2/2016  μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου..

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η του μηνός Αυγούστου  έτους 2021 ημέρα Τετάρτη        και ώρα 20:30  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   (με Τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 9005/30-7-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  15 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος  4. Δομετίου Βασίλειος
5 Τσιόγκας Νικόλαος                         6. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 7. Σώκος Δημήτριος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Σαρχάνης Κων/νος 10. Παπαβασιλείου Νικόλαος 11. Ρουμπέκας Γεώργιος 12 Μαστοράκης Δημήτριος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Κατσιμπούλας Αντώνιος 15. Χουσελάς  Ευάγγελος  
          ΑΠΟΝΤΕΣ:        
  1. Μυττάς Ιωάννης    2. Φιακάς Παναγιώτης  3. Γκούμας Σταμάτιος
4.  Λέγγας Μάρκος 5.  Παπαγεωργίου Δημήτριος 6. Νανοπουλος Βασιλειος 7. Aλεξόπουλος Βασίλειος
8. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 9. Μπακόλιας Παναγιώτης  10 Γαλάνης Βασίλειος  11. Θελερίτης Γεώργιος 
12. Κουτρέτσης Σπυρίδων      
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

1. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)    
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11 Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
35. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :   Ουδείς  

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

Θέμα  5ο  ημερήσιας διάταξης

   

      Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» της αριθ. 2/2016  μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου»,  ο Πρόεδρος   του Δημοτικού   Συμβουλίου,

κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 12-7-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως ακολουθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Πληροφορίες: Κ. Φίλη

Ημερομηνία: 12-07-2021

 

 

 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΘΕΜΑ:      «Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και ΟριστικήςΠαραλαβής»

Σας διαβιβάζουμε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» της αριθμ. 02/2016  μελέτης της Τ.Υ., προκειμένου να εγκριθεί από το Δ.Σ.

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήμ. Τεχν. Έργων –

Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Bασίλειος Κατσιμπούλας

Πολ. Μηχανικός ΤΕ3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την από 12-7-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  ,  – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

  1. Εγκρίνει, το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» της αριθ. 2/2016 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, ως έχει συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
  2. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου   για τις δικές της ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 144/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email