144/2021 Απόφαση Δημάρχου “Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο”

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΔΑ:9ΦΔΩ1Θ-Υ6Η

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                         

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.: 144

 Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ι) της παρ. 1 του άρθρου 58 του N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄138/16.06.2011).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114/08.06.2011) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010).
 3. Την αριθμ. 35/2021(ΑΔΑ:6300Ω1Θ-ΖΝΗ) προηγούμενη απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου.
 4. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψηφίστηκε με την 229/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε  με την 60570/3.4.2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1398/τ.Β΄/25.4.2018
 5. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 1. Αποδεχόμαστε  την από 31-8-2021 αίτηση παραίτησης της Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Μπουζιάνη- Τσαντίλα  Βασιλικής του Παναγιώτη  από τη θέση της Αντιδημάρχου και ως εκ τούτου ανακαλούμε αυτήν από τη θέση της Αντιδημάρχου πριν τη λήξη  της θητείας της και την απαλλάσσουμε από την άσκηση των αρμοδιοτήτων  που της είχαν ανατεθεί σύμφωνα με την υπ’αριθμ:35/2021 ( ΑΔΑ: 6300Ω1Θ-ΖΝΗ ) Απόφαση Δημάρχου.
 2. Αναθέτουμε χωρίς αμοιβή στο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων κ. Μπουζιάνη ­- Τσαντίλα Βασιλική του Παναγιώτη την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων του Δήμου που αφορούν τον τομέα αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, όπως αναλύονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της μεταβιβάζουμε όλες τις προ­βλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης της.
 3. Εξουσιοδοτούμε την ανωτέρω Δημοτική Σύμβουλο για την υπογραφή επικύρωσης αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε καθώς και για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

 

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της ανωτέρω τις αρμοδιότητες της ασκεί ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι τέλους της Δημοτικής Περιόδου και μέχρι την ανάκληση ή τροποποίησης της στο σύνολο ή κατά μέρη που αφορά.

 Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία τοπική εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

 

 

ΔΕΙΓΜΑ  ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ- ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κοινοποίηση

 1. Οριζόμενη Εντεταλμένη Σύμβουλο
 2. Δ.Ε Φενεού
 3. Δ.Ε Στυμφαλίας
 4. Υπηρεσίες του Δήμου
 5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
  Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας
Print Friendly, PDF & Email