144/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

13/16.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

144/2020

  Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εσόδων – εξόδων Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2019.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Τρίτη 16η Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου Τσολάκου Γεωργίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4660/12.06.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος, Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 5 – ήτοι,

παρόντες: 1.Τσολάκος Γεώργιος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Ρουμπέκας Γεώρ. 4. Λέγγας Μάρκος
  5.Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες : 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Ζάρκος Δημήτριος    

 

5ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εσόδων-εξόδων Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2019»

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το αρ. πρωτ. 2974/22.05.2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο υποβλήθηκε προς έγκριση ο απολογισμός εσόδων-εξόδων του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2019, που όπως, ανά γενική ανακεφαλαίωση από 01/01/2019 έως 31/12/2019 παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4635/2019 (Α’167),
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει τον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ εσόδων-εξόδων του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης (vi) της περίπτωσης (κ’) της §1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010, όπως προστέθηκε με την περίπτωση (δ’) της §1 του άρθρου 177 του ν.4635/2019, και ανά γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

από 01/01/2019 έως 31/12/2019

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η   Ε Σ Ο ∆ Ω Ν
  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝEI∆ΙΚΕΥΤΑ 2.024.305,22 2.112.467,63 20.712,01 883.405,72 1.208.349,90
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ 19.329.121,15 5.273.516,58 0,00 5.241.355,54 32.161,04
ΤΑKTIKA 9.784.629,37 10.158.845,65 15.532,66 7.740.236,56 2.403.076,43
Χωρίς Ταµειακή Κατηγορία 1.935.180,18 0,00 0,00 0,00 0,00
           
Σύνολο Εσόδων: 33.073.235,92 17.544.829,86 36.244,67 13.864.997,82 3.643.587,37
           
 

 

 

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η   Ε Ξ Ο ∆ ΩΝ
  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝEI∆ΙΚΕΥΤΑ 359.088,48 335.721,79 335.721,79 0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ 20.571.620,82 3.256.214,72 3.256.214,72 0,00
ΤΑKTIKA 11.320.595,21 6.342.353,92 6.342.353,92 0,00
Χωρίς Ταµειακή Κατηγορία 814.322,22 0,00 0,00 0,00
Αποθεµατικό 7.609,19 0,00 0,00 0,00
         
Σύνολο Εξόδων : 33.073.235,92 9.934.290,43 9.934.290,43 0,00
 

 

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης διαμόρφωση: 1.489.514,83
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης είσπραξη: 1.528.154,29
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης: 3.930.707,39

 

  1. Η υποβολή του ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ έτους 2019 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έλεγχο και η τελική έγκριση, θα γίνει αφού καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται από το κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. (ΠΔ 315/1999), οι οποίες αφού ελεγχθούν από τον ορισμένο Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και εγκριθούν με νέα Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, θα προωθηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με την προβλεπόμενη έκθεσή της, σύμφωνα με την §2 του άρθρ. 163 του Ν. 3463/2006 (Α’ 114).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 144/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                               Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.06.2020

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email