144/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12ης/1-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  144/2020

Περίληψη:   Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών, αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων.

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η  Ιουλίου  του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 5315/26-6-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 7. Σώκος Δημήτριος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος 15.  Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανόπουλος Βασίλειος
       
 

ΑΠΟΝΤΕΣ :

 

1. Συριάνος Κων/νος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Παπαγεωργίου Δημήτριος 6. Μπακόλιας Παναγιώτης 7. Κατσιμπούλας Αντώνιος
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 2.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
4. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου).      
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
8.Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)      

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθει  η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 Θέμα  11ο  

        Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών, αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αριθ. πρωτ. 5009/19-6-2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής κ. Ιωάννη Μυττά το οποίο έχει ως ακολούθως

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

              Αρ. Πρωτ.: 5009        

Κιάτο 19/6/2020

 

               ΠΡΟΣ:
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Θέμα:   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο:  «εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών, αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

Η μορφολογία του Δήμου μας, και στη συγκεκριμένη περίπτωση της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ περιλαμβάνει εκτεταμένα περιαστικά δάση. Προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος εμφάνισης δασικών πυρκαγιών κατά την τρέχουσα περίοδο, πρέπει να γίνουν άμεσα αποκαταστάσεις των δρόμων πρόσβασης. Επισημαίνεται επίσης, ότι “……. σε περίπτωση που εμφανίζονται ανάγκες καθαρισμού του οδικού δικτύου ορισμένης περιοχής, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων στο σύνολό του ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, επιβάλλεται για λόγους προληπτικούς να μην αμελείται η εκτέλεση των σχετικώς επιβαλλόμενων εργασιών” (Ελεγκτικό Συνέδριο, Κλιμ. Τμ. IIV, Πράξη 56/2013).

Στη Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων, οι εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων πραγματοποιούνται από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου και από τις ομάδες πυρασφάλειας που αναφέρονται στο με αριθ. πρωτ. 3026/15-4-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, αλλά υπάρχει επιτακτική ανάγκη καθαρισμού δασικών δρόμων για τις ανάγκες πυροπροστασίας.

Η εκτέλεση της υπόψη εργασίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση ιδίων μέσων του Δήμου. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Σικυωνίων διαθέτει ένα Μηχάνημα Έργου (διαμορφωτή γαιών –ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU GD521-A 140 hp) το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες καθαρισμού των δασικών δρόμων, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών των Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και ΦΕΝΕΟΥ που είναι εξολοκλήρου ορεινές. Το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού δασικών δρόμων στη Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Συγκεκριμένα, στο Δήμο Σικυωνίων υπηρετεί μόνο ένας χειριστής ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ο οποίος απασχολείται αποκλειστικά στις Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και ΦΕΝΕΟΥ

Για τους λόγους αυτούς,                                                Εισηγούμεθα

Η εργασία με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης, περιαστικών δασών, αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», να εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, σε ότι αφορά το σκέλος της εργασίας καθαρισμού των δασικών δρόμων.

Το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών αφορά στον καθαρισμό των δασικών δρόμων της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ από συσσώρευμένα προϊόντα εκσκαφών, φυτικών γαιών κλπ, με χρονική διάρκεια έως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου (31-10-2020).

Ο Δήμαρχος

Κ.ε.ε.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • το αριθ.5009/19-6-2020 έγγραφο του Αντι/ρχου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής ,
  • το γεγονός ότι στον εγκριθέντα προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, εγγράφηκε στο σκέλος

των εξόδων και στον ΚΑ 02.70.6262.002  πίστωση ποσού 24.800,00€,   και –

  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά πλειοψηφία   

Μειοψηφούντων των  Δημοτικών Συμβούλων  κ.κ. Μ. Λέγγα, Ν. Ζαχαρόπουλου, Ε.  Χουσελά και Β. Νανόπουλου

 Α.   Δ ι α π ι σ τ ώ ν ε ι , την αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης  περιαστικών δασών, αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων» , για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο  προαναφερόμενο έγγραφο του αρμόδιου αντιδημάρχου .

Β.  Η εν λόγω εργασία θα εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων,  παροχής υπηρεσιών,  σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Γ. Το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών αφορά τον καθαρισμό βλάστησης των περιαστικών δασών και   αλσυλλίων καθώς και τον καθαρισμό των δασικών δρόμων της Δ. Ε.  Σικυωνίων από συσσωρεμένα προϊόντα εκσκαφών, φυτικών γαιών κ. λ. π, με χρονική διάρκεια έως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου ήτοι έως την 31-10-2020 .

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 144/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1.07.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email