144/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

12/25.06.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 144/2019 Θέμα: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της «Προμήθειας & τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων»

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 25η Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7325/21.06.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (A’87) και υπό την Προεδρία του μέλους της πλειοψηφίας Μυττά Ιωάννη, του πρώτου κατά σειρά που αναγράφεται στην 67/2017 (62ΗΣΩ1Θ-ΚΤΣ) απόφαση ΔΣ, λόγω ισοψηφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της §2 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Μυττάς Ιωάννης 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
2.     Ζάρκος Δημήτριος 2. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
3.     Αλεξόπουλος Βασίλειος 3. Σπανός Κων/νος
4.     Μπουζιάνη Βασιλική

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα Α’

προ ημερήσιας διάταξης

 

Ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, Μυττάς Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίες που ορίζονται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το θέμα με τίτλο: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της «Προμήθειας & τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων» και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προεδρεύοντος να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα κατεπειγόντως, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 §3 του Ν.3852/2010 (Α’87).

 

Ακολούθως, o Προεδρεύων έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 24/06/2019 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής δυνάμει της 367/2018 απόφασης ΟΕ για την παραλαβή, αποσφράγιση & αξιολόγηση δικαιολογητικών  κατακύρωσης της ανωτέρω προμήθειας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δ. Σικυωνίων

(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 70070)

 

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 24η Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2019 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

2/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

3/ Νταγκαζίδη Μιχαήλ, τακτικό μέλος, κλάδου ΠΕ Περιβαλλοντολόγων

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 367/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να προβεί στην παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από την εταιρεία “ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ Α.Ε.” στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού με αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 70070, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δ. Σικυωνίων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 218.023,19€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 • Το 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].
 • Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 16/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου.
 • Την αριθμ. πρωτ. 4583/16-04-2019 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19PROC004808443 2019-04-17.
 • Την με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
 • Την με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 134858 κατατεθείσα προσφορά από την εταιρεία “ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ Α.Ε.”, με τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.».
 • Τα από 15-05-2019, 21-05-2019, 23-05-2019 και 27-05-2019 1ο 2ο 3ο και 4ο Πρακτικά του Διαγωνισμού.
 • Την αριθ. 121/2019 (ΑΔΑ: ΨΖΡ4Ω1Θ-2ΑΞ) Α.Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων περί ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της εν λόγω προμήθειας την εταιρεία “ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ Α.Ε.”.
 • Την αριθ. 6939/11-06-2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την ανωτέρω εταιρεία σύμφωνα με την αριθ. 4583/16-04-2019 διακήρυξη.
 • Τον σφραγισμένο φάκελο από την εταιρεία “ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ Α.Ε.” με τα έντυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, που απεστάλλει μέσω της ταχυδρομικής εταιρείας «ACS» και πήρε Αριθ. Πρωτ.: 7248/19-06-2019.

προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) καθώς και στο άνοιγμα του φακέλου με τα έντυπα δικαιολογητικά της εταιρείας “ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ Α.Ε.”. Στη συνέχεια προχώρησε στην καταγραφή, μονογραφή και έλεγχο των εγγράφων και δικαιολογητικών συμμετοχής, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

Τα οριζόμενα από την παρ. 2.2.9.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Κ.Λ.Π. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ TAXISNET ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
1 “ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ Α.Ε.” ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

 

 

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή κρίνει πως:

 • τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την εταιρεία “ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ Α.Ε.” με το ΤΕΥΔ, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό είναι αληθή
 • αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 2.2.9.2 της αριθ. 4583/16-04-2019 διακήρυξης και

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την κατακύρωση της «Προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δ. Σικυωνίων» έναντι συνολικού προϋπολογισμού 215.719,08€ με Φ.Π.Α. 24%, (ήτοι 173.967,00€ χωρίς Φ.Π.Α.) στην εταιρεία “ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ Α.Ε.” με τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.» που εδρεύει στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής στην οδό Λεωφόρου Θηβών 277 και Οριζομύλων 1, Τ.Κ. 122 44, με Α.Φ.Μ. 996940560, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2105595347, 2105449782 φαξ: 2109637524.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 134858 προσφορά της εταιρείας “ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ Α.Ε.”, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 16/2018 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. 4583/16-04-2019 διακήρυξης

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 24 Ιουνίου 2019

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος 2/ Τσιοκάρας Ιωάννης 3/ Νταγκαζίδης Μιχαήλ

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
 • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως ισχύει,
 • την 367/2018 (Ω5Σ8Ω1Θ-ΔΣΕ) απόφαση ΟΕ , Συγκρότηση Επιτροπής Προμηθειών,
 • την 7244/13.3.2018 (ΩΩΙ6465ΧΘ7-5ΣΠ) Πρόσκληση ΙΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε με την 23251/25.05.2018 (6ΨΧΔ465ΧΘ7-8ΥΙ) όμοια απόφαση
 • την 88/2018 (72ΡΥΩ1Θ-ΙΝΠ) απόφαση ΔΣ περί αποδοχή της χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων για την υλοποίηση «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων» από τον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» του προγράμματος  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΔΕ – ΣΑΕ 055), με το ποσό των διακοσίων μία χιλιάδων ευρώ (201.000,00 €) με παράλληλη δέσμευση ότι η οικονομική διαφορά (17.023,19€) που προκύπτει εξαιτίας της υπέρβασης του προϋπολογιζόμενου ποσού της προμήθειας (218.023,19€)  αυτού της χρηματοδότησης (201.000,00€) θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Σικυωνίων.
 • την 314/2018 (ΩΞΟΘΩ1Θ-ΛΩΛ) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΟΕ τροποποίηση Π/Υ 2018
 • την 409/2018 (658ΒΩ1Θ-Γ39) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΔΣ τροποποίηση Π/Υ 2018
 • την 262853,239049/2018 (Ω7Μ7ΟΡ1Φ-ΙΦ1) έγκριση του συντονιστή οικείας Αποκ/νης Δ/σης
 • την 54036/3.10.2018 (6ΙΞΣ465ΧΘ7-3ΝΟ) απόφαση ΥΠΕΣ ένταξης της πράξης,
 • την 379/2018 (6ΩΧΕΩ1Θ-31Θ) απόφαση ΔΣ αποδοχής απόφασης ένταξης,
 • την 28/2019 (ΩΤΓΤΩ1Θ-Ι7Ο) απόφαση ΟΕ τροποποίηση Π/Υ 2019
 • την 60/2019 (Ψ33ΟΩ1Θ-ΩΗΦ) απόφαση ΔΣ τροποποίηση Π/Υ 2019
 • την 36024/2019(7Μ58ΟΡ1Φ-8Ν5) έγκριση του συντονιστή οικείας Αποκ/νης Δ/σης
 • την 16/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 023,19€ με την οποία εισηγείται την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, όπως αναγράφονται στο σχέδιο της μελέτης για τη δημοπράτηση και εκτέλεση της προμήθειας.
 • το από 03.19 τεκμηριωμένο αίτημα του Δήμου μας με ΑΔΑΜ:19REQ004559069 2019-03-05.
 • την 166/2680/06.03.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με ΑΔΑ:6ΚΕΧΩ1Θ-ΩΘΧ & ΑΔΑΜ:19REQ004570309 2019-03-06.
 • Το γεγονός πως στον ΚΑ 02.64.7135.001 του προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, υπάρχει αδιάθετη πίστωση ποσού 023,19€  με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων» προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  {ΣΑΕ 055 2017ΣΕ055000010} με το ποσό των 201.000,00€ και από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ με το ποσό των 17.023,19€.
 • την 64/2019 (6ΒΛΖΩ1Θ-ΥΓ1) απόφαση ΟΕ καθορισμού όρων διακήρυξης
 • την 86/2019 (Ψ8ΕΑΩ1Θ-ΘΟΜ) απόφαση ΟΕ ανάκλησης της ανωτέρω και λήψης νέας
 • την 4583/16.04.2019 (19PROC004808443 2019-04-17) διακήρυξη
 • την 4584/16.04.2019 (19PROC004807979 2019-04-17) προκήρυξη
 • την 4585/16.04.2019 (ΩΥΦΞΩ1Θ-3ΦΑ) περίληψη διακήρυξης
 • το 1ο/15.05.19, το 2ο /21.05.19, το 3ο/23.05.19 και το 4ο/27.05.19 πρακτικά της επιτροπής προμηθειών,
 • την 121/2019 (ΨΖΡ4Ω1Θ-2ΑΞ) απόφαση ΟΕ, προσωρινού αναδόχου,
 • το από 24.06.2019 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής προμηθειών
 • τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 §3 του ν. 3852/2010 κι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης, προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίες που ορίζονται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

 

Β. Εγκρίνει το από 24/06/2019 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της «Προμήθειας & τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων»  με αρ. μελέτης 16/2018, ως έχει συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

 

Γ. Κατακυρώνει την ανωτέρω προμήθεια έναντι συνολικού προϋπολογισμού 215.719,08€ με Φ.Π.Α. 24%, (ήτοι 173.967,00€ χωρίς Φ.Π.Α.) στην εταιρεία “ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ Α.Ε.” με τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.» που εδρεύει στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής στην οδό Λεωφόρου Θηβών 277 και Οριζομύλων 1, Τ.Κ. 122 44, με Α.Φ.Μ. 996940560, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2105595347, 2105449782 φαξ: 2109637524.

 

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 134858 προσφορά της εταιρείας “ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ Α.Ε.”, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 16/2018 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. 4583/16.04.2019 διακήρυξης

 

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

 

Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 144/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 25.06.2019

Ο Προεδρεύων

 

Ιωάννης Παν. Μυττάς

 

Print Friendly, PDF & Email