143/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

12η/3 .5. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

143/2022

  4ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Αποδοχή & έγκριση παραδοτέων Π2 (Έκθεση Διαβούλευσης) &

Π3 (Ολοκλήρωση φακέλου-Εφαρμογή σχεδίου) της  υπηρεσίας

«Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 3η Μαΐου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                      κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6039/29.04.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –4– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.  
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δ. -Δομετίου Β.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών το από 7/4/2022 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής, που ακολουθεί,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Στο Κιάτο σήμερα 7 Απριλίου 2022, συνεδρίασε η Επιτροπή για την παρακολούθηση & παραλαβή προμηθειών (άρθρο 221 Ν. 4412/2016) του Δήμου Σικυωνίων, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 279/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

 1. Μαθιόπουλο Μιχάλη, τακτικό μέλος
 2. Μαστοράκο Λεωνίδα, τακτικό μέλος,
 3. Ευαγγελοπούλου Μαρία, τακτικό μέλος,

προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του 3ου παραδοτέου της αριθ. πρωτ. 17552/08-12-2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της Ένωσης «TREDIT S.A.- DOTSSOFT A.E.» που αφορά την Υπηρεσία με τίτλο : «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σικυωνίων».

Η ανωτέρω Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης -πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (άρθρα 216 & 217) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 4. Την Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο (ΦΕΚ 4380/Β/2021)
 5. Την Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/118039/968 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία δίνεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) έως και την 31η.3.2022.
 6. Την Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/27997/211 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία δίνεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) έως και την 30η.06.2022.
 7. Την υπ’ αρ. 34/2019 Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σικυωνίων».
 8. Την αριθ. 243/2021 Α.O.E περί έγκρισης και καθορισμό  όρων  Διακήρυξης της ανωτέρω Υπηρεσίας.
 9. Την αριθ. 12698/29-09-2021 Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας Μέσω ΕΣΗΔΗΔ Για την Επιλογή Αναδόχου Εκπόνησης Υπηρεσίας με τίτλο : Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σικυωνίων.
 10. Την αριθ. 347/2021 Α.O.E περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού της Υπηρεσίας με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σικυωνίων».
 11. Την αριθ. πρωτ. 17552/08-12-2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της Ένωσης «TREDIT S.A.- DOTSSOFT A.E.» Ένωσης
 12. Την αριθ. 405/2021 Α.O.E περί έγκρισης και αποδοχής 1ου παραδοτέου Π1α «Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης.»
 13. Την αριθ. 40/2022 Α.O.E περί έγκρισης και αποδοχής 2ου παραδοτέου Π1β «Χωροθέτηση Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο, Σενάρια Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο και Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο»
 14. Την αριθ. πρωτ. 4128/28-03-2022 αίτηση με την οποία υποβλήθηκαν τα παραδοτέα Π2 (Έκθεση Διαβούλευσης και Π3 (Ολοκλήρωση Φακέλου-Εφαρμογή Σχεδίου), της Υπηρεσίας με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σικυωνίων», τα οποία περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

 

 • Παραδοτέο Π2 Έκθεση Διαβούλευσης
 • Ηλεκτροκίνηση
 • Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)
 • Συμμετοχικές Διαδικασίες – Διαβούλευση
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
 • Συνοπτική παρουσίαση
 • Εσωτερική διαβούλευση της ομάδας έργου με τον ανάδοχο φορέα
 • Καταγραφή των εμπλεκόμενων φορέων
 • Αποστολή Πρόσκλησης συμμετοχής
 • Διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς
 • Προτάσεις των εμπλεκόμενων Φορέων
 • Διαδικασία Δημόσιας διαβούλευσης μέσω ερωτηματολογίου
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

 • Παραδοτέο Π3 Ολοκλήρωση Φακέλου-Εφαρμογή Σχεδίου
 • Ολοκλήρωση Φακέλου – Εφαρμογή Σχεδίου
 • Ανάλυση κόστους – οφέλους
 • Ανάλυση κόστους
 • Ανάλυση Οφέλους
 • Συμπεράσματα ανάλυσης
 • Σχέδιο και χρονικός προγραμματισμός
 • Προδιαγραφές
 • Αδειοδότηση
 • Χωροθέτηση
 • Δυνατότητες χρηματοδότησης έργου
 • Προσδιορισμός πηγών χρηματοδότησης
 • Ανάπτυξη Πολιτικής Κινήτρων
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την επιτάχυνση της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών αυτοκίνησης
 • Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την αποδοχή και έγκριση των Παραδοτέων Π2 (Έκθεση Διαβούλευσης) και Π3 (Ολοκλήρωση Φακέλου-Εφαρμογή Σχεδίου) της  Υπηρεσίας με τίτλο: «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σικυωνίων»

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μαθιόπουλος Μιχάλης Μαστοράκος Λεωνίδας Ευαγγελοπούλου Μαρία

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • το ως άνω πρακτικό,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται & εγκρίνει τα παραδοτέα Π2 (Έκθεση Διαβούλευσης) & Π3 (Ολοκλήρωση φακέλου-Εφαρμογή σχεδίου) της  υπηρεσίας «Σχεδίοο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων» ως έχουν παραληφθεί αρμοδίως και περιλαμβάνουν τα εξής:

 

Παραδοτέο Π2

Έκθεση Διαβούλευσης

 

ü Ηλεκτροκίνηση

ü Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)

ü Συμμετοχικές Διαδικασίες – Διαβούλευση

ü ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ü Συνοπτική παρουσίαση

ü Εσωτερική διαβούλευση της ομάδας έργου με τον ανάδοχο φορέα

ü Καταγραφή των εμπλεκόμενων φορέων

ü Αποστολή Πρόσκλησης συμμετοχής

ü Διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς

ü Προτάσεις των εμπλεκόμενων Φορέων

ü Διαδικασία Δημόσιας διαβούλευσης μέσω ερωτηματολογίου

ü ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

Παραδοτέο Π3

Ολοκλήρωση Φακέλου-Εφαρμογή Σχεδίου

 

ü Ολοκλήρωση Φακέλου – Εφαρμογή Σχεδίου

ü Ανάλυση κόστους – οφέλους

ü Ανάλυση κόστους

ü Ανάλυση Οφέλους

ü Συμπεράσματα ανάλυσης

ü Σχέδιο και χρονικός προγραμματισμός

ü Προδιαγραφές

ü Αδειοδότηση

ü Χωροθέτηση

ü Δυνατότητες χρηματοδότησης έργου

ü Προσδιορισμός πηγών χρηματοδότησης

ü Ανάπτυξη Πολιτικής Κινήτρων

ü Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την επιτάχυνση της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών αυτοκίνησης

ü Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

 

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 143/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 3.5.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email