143/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Από το πρακτικό της 15ης/04-08-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( με τηλεδιάσκεψη)

Αρ. Απόφασης:  143/2021

Περίληψη: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η του μηνός Αυγούστου  έτους 2021 ημέρα Τετάρτη        και ώρα 20:30  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   (με Τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 9005/30-7-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  15 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος  4. Δομετίου Βασίλειος
5 Τσιόγκας Νικόλαος                         6. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 7. Σώκος Δημήτριος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Σαρχάνης Κων/νος 10. Παπαβασιλείου Νικόλαος 11. Ρουμπέκας Γεώργιος 12 Μαστοράκης Δημήτριος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Κατσιμπούλας Αντώνιος 15. Χουσελάς  Ευάγγελος  
          ΑΠΟΝΤΕΣ:        
  1. Μυττάς Ιωάννης    2. Φιακάς Παναγιώτης  3. Γκούμας Σταμάτιος
 4.  Λέγγας Μάρκος 5.  Παπαγεωργίου Δημήτριος 6. Νανοπουλος Βασιλειος 7. Aλεξόπουλος Βασίλειος
8. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 9. Μπακόλιας Παναγιώτης  10 Γαλάνης Βασίλειος  11. Θελερίτης Γεώργιος 
12. Κουτρέτσης Σπυρίδων      
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

1. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)    
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11 Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
35. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :   Ουδείς  

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

Θέμα  4ο  ημερήσιας διάταξης

            Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών

του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 14-7-2021

εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Κιάτο  14-07-2021

 

Πληροφορίες: Tιμολέων Χασιώτης

Nικόλαος Στούκας

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών.

 

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 6692/2021 αίτηση του έργου: «AΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ», με ανάδοχο την «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

 

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «AΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ».

Τα στοιχεία του έργου είναι:

Μελέτη:  2/2020 της Τ.Υ.

Συμφωνητικό:  Αρ. πρωτ. 1122/09-02-2021.

Προθεσμία περαίωσης έργου:  6 μήνες (έως 09-08-2021)

Πηγή χρηματοδότησης:

Η πίστωση του έργου προέρχεται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Κωδικός προύπολογισμού:  Κ.Α. 02.64.7331.003.

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 50.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ποσό συμφωνητικού: 39.500 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Συνοπτικός Διαγωνισμός

Επιβλέποντες έργου: Tιμολέων Χασιώτης – Νικόλαος Στούκας

 

Εισηγούμαστε την παράταση εργασιών του έργου: «AΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ», χωρίς αναθεώρηση τιμών, μέχρι 09-11-2021, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

 

  Ο Αν. Προϊστάμενος Τμημ. Τεχν. Εργων- Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.3

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • τα παραπάνω εκτεθέντα , –   και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                

                                                     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα    

 

Α.     Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο:  «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ» της αριθ. 2/2020  μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου , χωρίς αναθεώρηση τιμών  έως  9/11/2021,   σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

Β.    Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα  απόφαση στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων .

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 143/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email