143/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12ης/1-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  143/2020

Περίληψη: Αναγκαιότητα  εξεύρεσης χώρου για την δημιουργία αμαξοστασίου και εγκαταστάσεων κατάλληλων για τις υπηρεσίες γραφείου κίνησης, καθαριότητας και πρασίνου .

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η  Ιουλίου  του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 5315/26-6-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 7. Σώκος Δημήτριος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος 15.  Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανόπουλος Βασίλειος
       
 

ΑΠΟΝΤΕΣ :

 

1. Συριάνος Κων/νος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Παπαγεωργίου Δημήτριος 6. Μπακόλιας Παναγιώτης 7. Κατσιμπούλας Αντώνιος
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 2.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
4. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου).      
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
8.Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)      

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε   η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των

πρακτικών.

 

Θέμα  11ο  

    

Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αναγκαιότητα  εξεύρεσης χώρου για την δημιουργία αμαξοστασίου και εγκαταστάσεων κατάλληλων για τις υπηρεσίες γραφείου κίνησης, καθαριότητας και πρασίνου»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αριθ. πρωτ. 5014/19-6-2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής κ. Ιωάννη Μυττά το οποίο έχει ως ακολούθως

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

              Αρ. Πρωτ.: 5014         

Κιάτο 19/6/2020

 

             ΠΡΟΣ:

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

Κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Θέμα:   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας εξεύρεσης χώρου για τη δημιουργία αμαξοστασίου και εγκαταστάσεων κατάλληλων για τις υπηρεσίες γραφείου κίνησης, καθαριότητας και πρασίνου.

 

Ο Δήμος Σικυωνίων δεν διαθέτει χώρο κατάλληλο για την ασφαλή στάθμευση και φύλαξη του μεγάλου αριθμού οχημάτων και μηχανημάτων έργου που έχει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα κλοπών (καυσίμων, μπαταριών, άλλων εξαρτημάτων κτλ.) ή και ζημιών στο στόλο.

Το Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού, έχει εισηγηθεί σχετικά στο παρελθόν. Συγκεκριμένα αναφέρεται:

«……Το Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού, για να λειτουργήσει αποδοτικότερα και να μειώσει, μακροχρόνια κι άλλο τις δαπάνες του Δήμου, πρέπει να καλύψει τις παρακάτω βασικές ελλείψεις:

 1. Στεγασμένος χώρος φύλαξης των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου (Αμαξοστάσιο).
 2. Γραφείο όπου θα στεγάζεται το προσωπικό του Τμήματος, πλησίον του αμαξοστασίου.
 3. Συνεργείο εξοπλισμένο με προσωπικό, μηχανήματα και εργαλεία καθώς και αποθήκη για αναλώσιμα-ανταλλακτικά, για την συντήρηση και μικροεπισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου, μειώνοντας έτσι περαιτέρω τα κόστη…….. Σε αυτό το σημείο θα  πρέπει ν’ αναφερθεί η δυσκολία ελέγχου των καταναλώσεων καυσίμων των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου, κυρίως λόγω έλλειψης ενός στοιχειώδους αμαξοστασίου, με χαρακτηριστικά όπως σύστημα παρακολούθησης, κλειδώματος, στέγασης και γραφείου…..»

O υφιστάμενος χώρος γραφείου όπου στεγάζεται το Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού, εξυπηρετεί ταυτόχρονα και άλλα δύο Τμήματα (Καθαριότητας και Πρασίνου) καθώς και υποθέσεις των πωλητών λαϊκών αγορών, αδειοδοτήσεων γεωτρήσεων δημοτών κ.α.. Στο χώρο αυτό λόγω έλλειψης χώρου και προσωπικού, ο συνωστισμός είναι καθημερινό φαινόμενο, το οποίο δυσχεραίνει την διεκπεραίωση των υποθέσεων. Επίσης οι ανάγκες του Τμήματος Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού επιβάλλουν οι υπάλληλοι να βγαίνουν και εκτός γραφείου (πρατήριο καυσίμων, συνεργεία οχημάτων).

Ένα άλλο πρόβλημα που υφίσταται, είναι ότι δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος συγκέντρωσης του εργατοτεχνικού προσωπικού που να πληροί έστω και τις ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπονται από τη νομοθεσία και απαιτούνται για το σκοπό αυτό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται συχνά στο χώρο του γραφείου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, το οποίο είναι ήδη επιβαρυμένο από το πλήθος αρμοδιοτήτων και πολιτών που εξυπηρετούνται, γεγονός που επίσης δυσχεραίνει την διεκπεραίωση των υποθέσεων.

Κατόπιν των παραπάνω, γίνεται σαφές ότι είναι επιτακτική η ανάγκη εξεύρεσης χώρου για τη δημιουργία αμαξοστασίου και εγκαταστάσεων κατάλληλων για τις υπηρεσίες γραφείου κίνησης, καθαριότητας και πρασίνου ο οποίος θα έχει τις κατάλληλες προδιαγραφές (τοποθεσία, μέγεθος, διαμόρφωση κτλ.) για το σκοπό αυτό.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • το αριθ.5014/19-6-2020 έγγραφο του Αντι/ρχου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής , και –
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

  

 1. Δ ι α π ι σ τ ώ ν ε ι, την αναγκαιότητα εξεύρεσης κατάλληλου χώρου για τη δημιουργία αμαξοστασίου και εγκαταστάσεων στέγασης των υπηρεσιών της Δ/νσης περιβάλλοντος και ποιότητας Ζωής, γραφείου κίνησης, καθαριότητας και πρασίνου ο οποίος θα έχει τις κατάλληλες προδιαγραφές (τοποθεσία, έκταση , διαμόρφωση κτλ.) για το σκοπό αυτό.
 2. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στις παρακάτω Υπηρεσίας του Δήμου για δικές τους ενέργειες :
 • Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής,
 • Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
 • Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών .

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 143/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1.07.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email