142/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

ως προς την ημερομηνία του πρακτικού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

13/16.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

142/2020

  Θέμα: Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης τύπου «πρέσας», χωρητικότητας περίπου 12m3» στην εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Τρίτη 16η Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου Τσολάκου Γεωργίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4660/12.06.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 5 – ήτοι,

παρόντες: 1.Τσολάκος Γεώργιος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Ρουμπέκας Γεώρ. 4. Λέγγας Μάρκος
  5.Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες : 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Ζάρκος Δημήτριος    

 

3ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης τύπου «πρέσας», χωρητικότητας περίπου 12m3» στην εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.»

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 10/06/2020 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που ακολουθεί:

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης τύπου «πρέσας», χωρητικότητας περίπου 12m3» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 90745)

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 10η Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2020 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

2/ Τσέκο Παναγιώτη, τακτικό μέλος, κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων

3/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 297/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να προβεί στην παραλαβή, αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», για την «Προμήθεια ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης τύπου «πρέσας», χωρητικότητας περίπου 12m3», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 129.032,26€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 160.000,00€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 • Τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’).
 • Τον N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’).
 • Τον Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προς. στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 3/05-02-2020 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.
 • Την αριθμ. πρωτ. 2875/10-04-2020 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC006556528 2020-04-10.
 • Την με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
 • Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διακήρυξης ή κατά προμηθευτή και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
 • Την μοναδική κατατεθείσα προσφορά από την εταιρεία ‘’ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και δ.τ. «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 172186.
 • Τα από 06-05-2020, 08-05-2020 και 11-05-2020 Πρακτικά του διαγωνισμού.
 • Την αριθ. 100/2020 (ΑΔΑ: Ω7Κ1Ω1Θ-1ΗΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά και κηρύχτηκε προσωρινή ανάδοχος του διαγωνισμού η εταιρεία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.».
 • Την αριθ. 4118/26-05-2020 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.
 • Την από 05-06-2020 υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
 • Τον σφραγισμένο φάκελο με τα έντυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης της «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, ο οποίος απεστάλλει εμπρόθεσμα και πήρε Αριθ. Πρωτ.: 4488/09-06-2020

προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) καθώς και στο άνοιγμα του φακέλου με τα έντυπα δικαιολογητικά της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.». Στη συνέχεια προχώρησε στην καταγραφή, μονογραφή και έλεγχο αυτών, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

  Τα οριζόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΑ

ΜΗΤΡΩΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ

και Υ.Δ. – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ –

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ και Υ.Δ.

(ΦΕΚ 84/13-04-2020)

ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

για τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2.Γ,  2.2.3.4 και

για την παράγραφο 2.2.3.8

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ –

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO Υ.Δ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1 Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Από τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν βρίσκονται σε ισχύ και δεν προσκομίστηκαν τα εξής Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου:

(α) «ΠΕΡΙ ΚΗΡΥΞΗΣ Ή ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ», β) «ΠΕΡΙ ΘΕΣΗΣ ή ΜΗ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», γ) «ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Ή ΜΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΛΥΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».

Η εταιρεία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» προσκόμισε αντίγραφα υποβολής αιτήσεων προς το Πρωτοδικείο Αθηνών περί έκδοσης των ανωτέρω Πιστοποιητικών καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 41 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος Α’) με την οποία δηλώνει τα εξής:

«….λόγω μερικής αναστολής λειτουργίας των Δικαστικών Αρχών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σας δηλώνουμε τα εξής:

α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής της στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης του Πρωτοδικείου Αθηνών (α) «ΠΕΡΙ ΚΗΡΥΞΗΣ Ή ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ», β) «ΠΕΡΙ ΘΕΣΗΣ ή ΜΗ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», γ) «ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Ή ΜΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΛΥΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ») μόλις εκδοθούν εντός των επομένων ημερών και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης….»

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή κρίνει πως:

 • τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την εταιρεία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» με το Τ.Ε.Υ.Δ., όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό είναι αληθή
 • αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 2.2.9.2 της αριθ. 2875/10-04-2020 διακήρυξης και

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

στην Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της «Προμήθειας ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης τύπου «πρέσας», χωρητικότητας περίπου 12m3», στην ‘’ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και δ.τ. «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα στην Ιερά Οδό 162, Τ.Κ. 12242, Αιγάλεω, με Α.Φ.Μ. 094036579, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2103459616 φαξ: 2103463850, έναντι ποσού 127.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 157.480,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την με Αριθμό – Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 172186 προσφορά της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 3/05-02-2020 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. 2875/10-04-2020 διακήρυξης.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Τσιοκάρας Ιωάννης 2/ Τσέκος Παναγιώτης 3/ Στούκας Νικόλαος

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την 329/2019 (ΩΒΖΧΩ1Θ-ΩΗΡ) απόφαση ΔΣ «Αποδοχής της 83385/22.11.2019(ΩΠΖ346ΜΤΛ6-ΚΟ0) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, περί Τροποποίησης της 4832/4-22015 (ΩΛ9ΧΝ-ΩΩΠ) προγενέστερης απόφασης, σχετικά με την επιχορήγηση του Δήμου Σικυωνίων, με συνολικό ποσό 500.000,00€».
 • την 253/2019 (ΩΓ4ΕΩ1Θ-Ο7Ξ) απόφαση ΟΕ περί τροποποίησης Π/Υ για την εγγραφή της σχετικής πίστωσης
 • την 374/2019 (6ΡΡΠΩ1Θ-ΥΧΜ) απόφαση ΔΣ περί έγκρισης της ανωτέρω,
 • την 3139/2020 (Ω6ΠΕΟΡ1Φ-ΦΛΩ) εγκριτική απόφαση του συντονιστή οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 364/2019 (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) απόφαση ΔΣ «Τεχνικό Πρόγραμμα 2020»
 • την 376/2019 (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) απόφαση ΔΣ «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
 • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης
 • την 3/05-02-2020 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 160.000,00€ με την οποία εισηγείται την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, όπως αναγράφονται στο σχέδιο της μελέτης για τη δημοπράτηση και εκτέλεση της προμήθειας.
 • Το από ΔΥ/31.03.2020 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής-Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου μας, με ΑΔΑΜ:20REQ006500734 2020-03-31.
 • Την 188/2732/01.04.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με ΑΔΑ:6ΒΘ5Ω1Θ-2Τ5 & ΑΔΑΜ:20REQ006510145 2020-04-01.
 • Το γεγονός πως στον ΚΑ 02.20.7135.004 του προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, υπάρχει αδιάθετη πίστωση ποσού 000,00€ με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού» προερχόμενη από Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου 83385/22.11.2019 .
 • Την 26751/25-02-2020 (62ΤΣΟΡ1Φ-Φ3Ω) απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο,
 • Την 79/2020 (67ΩΘΩ1Θ-Λ1Ι) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης
 • την 2875/10-04-2020 (20PROC006556528 2020-04-10) διακήρυξη
 • την 2876/10.04.2020 (20PROC006556429 2020-04-10) προκήρυξη
 • την 2877/10-04-2020 (94ΜΛΩ1Θ-Η57) περίληψη διακήρυξης
 • την 100/2020 (Ω7Κ1Ω1Θ-1ΗΞ) απόφαση ΟΕ, προσωρινού αναδόχου «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.»,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της 100/2020 απόφασης ΟΕ,
 • την 4118/26-05-2020 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου,
 • τον αριθ. πρωτ. 4488/09-06-2020 υποβληθέντα φάκελο δικαιολογητικών,
 • το ανωτέρω πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.Kατακυρώνει την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης τύπου «πρέσας», χωρητικότητας περίπου 12m3», στην κάτωθι εταιρεία,  έναντι του ποσού των 127.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 157.480,00€ .

 

«Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.»

έδρα: Αθήνα στην Ιερά Οδό 162, Τ.Κ. 12242, Αιγάλεω
ΑΦΜ: 094036579, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
τηλ: 2103459616
φαξ: 2103463850

 

 

Β. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την με Αριθμό – Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 172186 προσφορά της ως άνω εταιρείας, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 3/05-02-2020 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. 2875/10-04-2020 διακήρυξης.

 

Δ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 142/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                               Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.06.2020

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email