142/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12ης/1-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  142/2020

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 16/2020  απόφασης  του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυωνίων –Κιάτου με θέμα: «Πρόταση Αξιοποίησης τμήματος ιδιοκτησίας Ο.Σ.Ε (γραμμές – παλιός σιδηροδρομικός σταθμός).

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η  Ιουλίου  του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 5315/26-6-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  20 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 7. Σώκος Δημήτριος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος 15.  Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανόπουλος Βασίλειος
       
 

ΑΠΟΝΤΕΣ :

 

1. Συριάνος Κων/νος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Παπαγεωργίου Δημήτριος 6. Μπακόλιας Παναγιώτης 7. Κατσιμπούλας Αντώνιος
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 2.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
4. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου).      
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
8.Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)      

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε   η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των   πρακτικών.

Θέμα  8ο 

Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Έγκριση της αριθ. 16/2020  απόφασης  του Συμβουλίου της Κοινότητας ΣικυωνίωνΚιάτου με θέμα: «Πρόταση Αξιοποίησης τμήματος ιδιοκτησίας Ο.Σ.Ε (γραμμές – παλιός σιδηροδρομικός σταθμός)»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 16/2020  απόφαση του Συμβουλίου της  Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου η οποία έχει ως  ακολούθως:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 07ης / 01-06-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του συμβουλίου της κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου.

 

Αριθ. Απόφασης:   16 / 2020

 

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόταση αξιοποίησης τμήματος ιδιοκτησίας Ο.Σ.Ε (γραμμές – παλιός σιδηροδρομικός σταθμός).

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 01 Ιουνίου 2020, ημέρα της Δευτέρα και ώρα 20:00, συνήλθε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών υπό την προεδρία του κου ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ Αναστασίου σε Τακτική Συνεδρίαση το συμβούλιο της κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, ύστερα από την αριθμ. 4135 / 27-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555 / 2018 (ΦΕΚ 133 Α’). Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, γιατί σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν 6 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ Αναστάσιος (Πρόεδρος) 1. ΑΔΑΜΗΣ Δημήτριος
  2. ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ Παναγιώτης
  3. ΣΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
  4. ΛΑΜΠΡΟΥ Χαρίλαος
  5. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γεώργιος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος)
  6. ΛΙΑΚΗΣ Βασίλειος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος)

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Καλπαξής Ηλίας για την τήρηση των πρακτικών.

 

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Πρόταση αξιοποίησης τμήματος ιδιοκτησίας Ο.Σ.Ε (γραμμές – παλιός σιδηροδρομικός σταθμός)», ενημέρωσε προφορικά τους συμβούλους και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

 

Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την αξιοποίηση τμημάτων ιδιοκτησίας Ο.Σ.Ε. και προτείνει:

Α. Να μετατραπεί ο χώρος των γραμμών σε δρόμο αναψυχής και ποδηλατόδρομο, με χώρους στάθμευσης οχημάτων βόρεια και νότια αυτών (όπου υπάρχουν οικόπεδα ιδιοκτησίας Ο.Σ.Ε.) και

Β. Στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό να δημιουργηθεί μουσείο σεισμού. Το μουσείο θα είναι εξοπλισμένο με όργανα εικονικής πραγματικότητας θα ενημερώνει τους επισκέπτες ιδιαίτερα τους μαθητές για τις συνέπειες ενός σεισμού και τους τρόπους προφύλαξης. Με κατάλληλα  όργανα προβολής θα γίνεται αναφορά σε ασφαλείς κει επισφαλείς κατασκευές.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αρ.:  16 / 2020

Ο Πρόεδρος                 Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την αριθ.16/2020 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου , και –
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

  

          Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την αριθ. 16/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου

και συγκεκριμένα, την αξιοποίηση της  ιδιοκτησίας του Ο.Σ.Ε. ως ακολούθως :

 

Α. Την διαμόρφωση του χώρου των σιδηροδρομικών γραμμών σε δρόμο αναψυχής και ποδηλατόδρομο, με χώρους στάθμευσης οχημάτων βόρεια και νότια αυτών (όπου υπάρχουν ακίνητα ιδιοκτησίας Ο.Σ.Ε.)     και –

 

Β. Το παλαιό κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού  να χρησιμοποιηθεί ως «Μουσείο Σεισμού», εξοπλισμένο με  όργανα εικονικής πραγματικότητας έτσι ώστε να ενημερώνονται οι  επισκέπτες και  ιδιαίτερα οι  μαθητές για τις συνέπειες ενός σεισμού και τον τρόπο προφύλαξης τους .

Επίσης κατάλληλα  όργανα προβολής θα γίνεται αναφορά σε ασφαλείς και  επισφαλείς κατασκευές.

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 142/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1.07.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

 

Print Friendly, PDF & Email