142/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

11/10.06.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 142/2019   Θέμα: Έγκριση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2018.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 10η Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6724/06.06.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
6.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

18ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2018, o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών, το αρ. πρωτ. 6483/31.05.2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το όποιο υποβλήθηκε για προέλεγχο, ο  Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2018, όπως κατά γενική ανακεφαλαίωση από 01/01/2018 έως 31/12/2018 παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας απόφασης.

 

Η  Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

  1. τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’ 133),
  1. τις σχετικές διατάξεις της §γ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87), σύμφωνα με τις οποίες στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο προέλεγχος του απολογισμού του Δήμου,
  2. τις διατάξεις των § 1 και 2 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Α’ 114), σύμφωνα με τις οποίες, εκείνος που ενεργεί την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, υποβάλλει δια μέσου του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό διαχείρισης του οικονομικού έτους  που έληξε,
  3. την υπ’ αριθ. Γ878/2006 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με την οποία, ο προέλεγχος των λογαριασμών Οικονομικού έτους που έληξε και  η σύνταξη εκθέσεως για τον οικείο ισολογισμό από την Οικονομική Επιτροπή και ακολούθως η έγκριση του ισολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο, πρέπει να γίνουν σε κάθε περίπτωση, ακόμη και πέραν του χρονικού ορίου που ορίζεται από τη σχετική διάταξη, δηλαδή  και μετά το τέλος Μαΐου του έτους που έπεται του λήξαντος οικονομικού έτους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη, ενδεχομένως, ευθυνών και λοιπών συνεπειών για τα όργανα που καθυστέρησαν να τηρήσουν τη διαδικασία ελέγχου των λογαριασμών και εγκρίσεως του ισολογισμού,
  4. τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 40-44 του Β.Δ. 17/5-15-6/1959 (Α’ 114),
  5. την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 57823/05-08-2008 «Έγκριση απολογισμών πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. και Ν.Π. αυτών».
  6. το υπ’ αριθ. 6483/31.05.2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  7. τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει τον προέλεγχο Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού έτους 2018, όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

 

 

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

από 01/01/2018 έως 31/12/2018

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η   Ε Σ Ο ∆ Ω Ν
  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝEI∆ΙΚΕΥΤΑ 1.504.113,71 € 1.607.900,76 € 4.547,89 € 438.164,35 € 1.165.188,52 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ 11.673.926,43 € 4.379.695,83 € 0,00 € 4.363.304,83 € 16.391,00 €
ΤΑKTIKA 10.149.971,90 € 10.601.892,87 € 4.887,00 € 8.385.671,82 € 2.211.334,05 €
Χωρίς Ταµειακή Κατηγορία 3.992.710,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
           
Σύνολο Εσόδων: 27.320.723,03 € 16.589.489,46 € 9.434,89 € 13.187.141,00 € 3.392.913,57 €
 

 

 

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η   Ε Ξ Ο ∆ ΩΝ
  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
Αποθεµατικό 354,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝEI∆ΙΚΕΥΤΑ 198.893,95 € 32.497,74 € 32.497,74 € 0,00 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ 14.668.111,78 € 2.781.424,91 € 2.781.424,91 € 0,00 €
ΤΑKTIKA 11.118.898,37 € 6.857.517,53 € 6.857.517,53 € 0,00 €
Χωρίς Ταµειακή Κατηγορία 1.334.464,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
         
Σύνολο Εξόδων : 27.320.723,03 € 9.671.440,18 € 9.671.440,18 € 0,00 €
 

 

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης: 2.061.465,21 €
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης: 3.515.700,82 €

 

  1. Η υποβολή του Απολογισμού έτους 2018 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έλεγχο και η τελική έγκριση, θα γίνει αφού καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται από το κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. (ΠΔ 315/1999), οι οποίες αφού ελεγχθούν από τον ορισμένο Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και εγκριθούν με νέα Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, θα προωθηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με την προβλεπόμενη έκθεσή της, σύμφωνα με την §2 του άρθρ. 163 του Ν. 3463/2006 (Α’ 114).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 142/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.06.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email