142/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 142/2019

Περίληψη : Επί της αριθ. αριθ. 53/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου με θέμα: « Περί Αιτήματος κ. Τουμπανάκη Γεωργίου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 17η  Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4339/12.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Κελλάρη Ιωάννα 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Ζάρκος Δημήτριος 14.  Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Σπανός Κωνσταντίνος 16. Γεώργας Χρήστος
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ραυτόπουλος Γεώργιος
21 .Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντες
1.  Φιακάς Παναγιώτης 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 21.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
       
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας)   .
       
Απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: 1.     Νανόπουλος Βασ.  (μετά την συζήτηση του 1ου θέματος) , 2. Σαρχάνης Νικ.  (μετά την συζήτηση του 7ου θέματος),

3. Σπανός Κων. (μετά την συζήτηση του 23ου θέματος).

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 11ο ( Ημερήσιας Διάταξης)

Στο 11ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί της αριθ. αριθ. 53/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου με θέμα: «Περί Αιτήματος κ. Τουμπανάκη Γεωργίου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Το από 16-10-2017 αίτημα του κ. Τουμπανάκη Γεωργίου με το οποίο αιτείται,  α)  την αναγραφεί του πλήρες ονοματεπωνύμου του δωρητή του Β’ Παιδικού Σταθμού στην πινακίδα οδού, β) την τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας στο αλσύλλιο του ποταμού Ελισσώνα  και επί της οδού Πετμεζά η οποία θα αναγράφει ότι:   « Τα πεύκα του  αλσυλλίου φυτεύτηκαν από τους μαθητές του 2ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου,  κατά τα έτη 1947-1948 επί την εποπτεία του Γεωργίου Τσιφτσή διδασκάλου και διευθυντού  του εν λόγω σχολείου»  .

 

Β.  Την αριθ. 53/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δ. Κ. Σικυώνος – Κιάτου, με την οποία ομόφωνα αποδέχεται το αίτημα του κ. Τουμπανάκη .

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • το από 16-10-2017 αίτημα του κ. Τουμπανάκη Γεωργίου
  • την αριθ. 53/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δ. Κ. Σικυώνος – Κιάτου, – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

 

  1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, το αίτημα του κ. Τουμπανάκη Γεωργίου και συγκεκριμένα :

     α)  την αναγραφεί του πλήρες ονοματεπωνύμου του δωρητού του κτιρίου του Β’ Παιδικού Σταθμού στην πινακίδα της οδού

που φέρει το όνομά του.

 

β)  την τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας στο αλσύλλιο του ποταμού Ελισσώνα  και επί της οδού Πετμεζά η οποία θα

αναγράφει, « Τα πεύκα του  αλσυλλίου φυτεύτηκαν από τους μαθητές του 2ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου,  κατά

      τα έτη 1947-1948 επί την εποπτεία του Γεωργίου Τσιφτσή διδασκάλου και διευθυντού  του εν λόγω σχολείου»  .

 

  1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα στην Δ/νση Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές τους ενέργειες και  υλοποίηση

των  παραπάνω.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 142/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                          

                                                                                             ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

 

Print Friendly, PDF & Email