141/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

12η/3 .5. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

141/2022

  2ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 3η Μαΐου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                      κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6039/29.04.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –4– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.  
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δ. -Δομετίου Β.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών το 4ο/27.04.2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 27/04/2022

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 5340/29.06.2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006937853 2020-06-29

 

 

4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ».

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ».

 

Σχετ:    (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

            (2) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 5340/29.06.2020 διακήρυξη του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ 

             ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ».

            (3) Η υπ’ αριθ. 154/2020 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου

(4)Η υπ’ αριθ. 195/23.07.2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ω6Μ0Ω1Θ-75Π) περί έγκρισης 1ου πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

(5)Το υπ’ αριθ. 7092/07.08.2020 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε.» να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά και η αριθ. 7465/17-08-2020 αίτησή του περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

(6)Η αριθ. 219/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΣΩ0Ω1Θ-2ΗΝ), περί έγκρισης 2ου Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής διαγωνισμού (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης), σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκε ο προαναφερόμενος προσωρινός μειοδότης καθώς δεν υπέβαλε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ενέργειας «Επικοινωνία», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 21,22 & 23 της Διακήρυξης και κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, ήτοι στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

(7) Η με Γ.Α.Κ. Α.Ε.Π.Π. 1190/28.08.2020 Προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε.» ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., με την οποία ζήτησε να ακυρωθεί η αριθ. 219/2020  Α.Ο.Ε.

(8) Το αριθ. πρωτ. 8589/04.09.2020 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής περί ¨Απόψεων επί της ανωτέρω προδικαστικής προσφυγής¨.

(9)Το υπ’ αριθ. 8813/10.09.2020 έγγραφο με το οποίο καλείται ο προσφέροντας που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, ήτοι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά και οι αριθ. 9105/16-09-2020 & 9250/21-09-2020 αιτήσεις του περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

(10) Η αριθ 273/2020 Α.Ο.Ε.(ΑΔΑ:ΨΞ3ΧΩ1Θ-7ΡΦ) περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής διαγωνισμού (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης).

(11) Η αριθ. 1291/2020 Απόφαση 5ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π.

(12) Η 22α.10.2020 άσκηση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κατά της αριθ.1291/2020 Απόφαση της ΑΕΠΠ και κατά της αριθ. 219/2020 Α.Ο.Ε. αίτησης αναστολής του οικονομικού φορέα

με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε.» μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής .

(13) Το αριθ. 11721/12.11.2020 έγγραφο περί αποστολής σχεδίου σύμβασης για προσυμβατικό έλεγχο του έργου.

(14) Το αριθ. 56711/11.12.2020 έγγραφο περί κοινοποίησης πράξης με αριθ. 815/2020 του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία αναβάλλεται  η έκδοση οριστικής

Πράξης επί της νομιμότητας της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης του έργου και διατάσσεται συμπλήρωση των στοιχείων του φακέλου.

(15) Το αριθ. 86/07.01.2021 έγγραφό μας περί παράτασης χρόνου ισχύος προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και το γεγονός πως 2 εκ των 4 συμμετεχόντων γνωστοποίησαν την επιθυμία τους για παράταση.

(16) Το αριθ. 816/29.01.2021 έγγραφό μας περί παράτασης χρόνου ισχύος των εγγυήσεων συμμετοχής των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και το γεγονός πως 2 εκ των 4 συμμετεχόντων γνωστοποίησαν την επιθυμία τους για παράταση.

(17) Η αριθ. Ν13/2021/29.03.2021 Απόφαση της κας Δικαστή του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, σύμφωνα με την οποία έγιναν αποδεκτά τα εκτεθέντα στην προαναφερόμενη 22.10.2020 άσκηση αίτησης αναστολής του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε.» κι εξ αυτού του λόγου διετάχθη «αναστέλλει την εκτέλεση των 1. Με αριθμ. 1291/2020 Απόφασης της Αρχής Εκδίκασης προδικαστικών Προσφυγών , κατά το μέρος που απέρριψε της προσφορά της εταιρείας «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και 2.με αριθμ. 219/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων κατά το μέρος που απέρριψε την προσφορά της ως άνω και κήρυξε νέο προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

(18) Η από 12.04.2021 αίτηση ακύρωσης του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε.»  κατά της αριθ. 219/2020 Α.Ο.Ε. και της αριθ. 1291/2020 Απόφαση της Α.Ε.Π.Π., η οποία δεν έχει εισέτι συζητηθεί.

(19) Το αριθ. 11531/10.09.2021 εκ νέου έγγραφό μας περί παράτασης χρόνου ισχύος προσφορών και εγγυητικών συμμετοχής των εναπομενόντων στο διαγωνισμό και το γεγονός πως δεν ανταποκρίθηκε κανείς.

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 27η Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ , συνήλθαμε  σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων οι παρακάτω: Κούστας Σταύρος, Στούκας Νικόλαος, Κωνσταντίνος Σαρχάνης, Θεοφανία Κοσυφάκη που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης. Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο ως άνω περιγραφόμενος διαγωνισμός προέκυψε ΑΓΟΝΟΣ καθώς ουδείς οικονομικός φορέας επιθυμεί να εκτελέσει το ανωτέρω έργο και

 

Εισηγούμεθα

Τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως ουδείς συμμετέχων, κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. 11531/10.09.2021 εγγράφου του Δήμου Σικυωνίων, παρέτεινε την ισχύ της προσφοράς του και της εγγυητικής συμμετοχής του, καθιστώντας τον εν λόγω διαγωνισμό άγονο.

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Κούστας Σταύρος ΠΕ

Πολιτικών Μηχανικών

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού
                          1.Στούκας Νικόλαος 2. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
                   ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

 

Εκπρόσωπος Περιφερειακής Ένωσης

Δήμων Πελοποννήσου

3. Θεοφανία Κοσυφάκη

Εκπρόσωπος ΤΕΕ Πελοποννήσου

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
 • Την ΔΥΟ/5589/22.11.2019 (6ΟΒ2465ΧΘΞ-5ΩΔ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών περί Χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας,  για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή Γέφυρας στη Θέση “ΠΛΑΚΑ” της Κοινότητας Μεσινού ΔΕ Φενεού», προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου  2014ΣΕ057100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ.
 • Την 328/2019 (Ω2ΡΚΩ1Θ-Μ78) απόφαση ΔΣ περί αποδοχής της ανωτέρω χρηματοδότησης,
 • Την 253/2019 (ΩΓ4ΕΩ1Θ-Ο7Ξ) απόφαση ΟΕ περί εγγραφής της σχετικής πίστωσης.
 • Την 374/2019 (6ΡΡΠΩ1Θ-ΥΧΜ) απόφαση ΔΣ που ενέκρινε την ανωτέρω 253/2019 απόφαση ΟΕ.
 • Την 3139/2020 (Ω6ΠΕΟΡ1Φ-ΦΛΩ) απόφαση νομιμοποίησης του συντονιστή της οικείας Απ/νης Δ/σης.
 • Την 364/2019 (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) απόφαση ΔΣ «εγγραφή του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2020»
 • την 376/2019 (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) απόφαση ΔΣ «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
 • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) απόφαση νομιμοποίησης του συντονιστή της οικείας Απ/νης Δ/σης.
 • την 9/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»                         (CPV: 45221111-3) προϋπολογισμού (1.403.225,81€ + 336.774.19 ΦΠΑ 24%) 740.000,00€.
 • Την 73/2020 (ΩΦΓΨΩ1Θ-ΞΑΤ) απόφαση ΟΕ περί της αύξησης του προϋπολογισμού του έργου
 • Την 82/2020 (ΨΠ3ΓΩ1Θ-Σ3Κ) απόφαση ΔΣ που ενέκρινε την 73/2020 απόφαση ΟΕ,
 • Την 69273/2020 (ΨΒΑΥΟΡ1Φ-9ΣΩ) απόφαση νομιμοποίησης του συντονιστή της οικείας Απ/νης Δ/σης.
 • Τον Κ.Α. 64.7326.005 των εξόδων με τίτλο «Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση [ΠΛΑΚΑ] της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού», ποσού 1.740.000.00€.  προερχόμενο από:
 • ΠΔΕ Υπ. Υποδ. & Μεταφ. (ΣΑΕ571)- 000,00€
 • ΣΑΤΑ 2011  –                                                769,49€
 • ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση} –       154,81€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 – 131,38€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 – 642,50€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 –    319,17€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 –     849,26€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 –   133,39€
 • το 20REQ006917044 2020-06-24 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • την 269/5210/24.06.2020 (ΨΞΑΗΩ1Θ-ΚΞΣ)(20REQ006917839 2020-06-24) ΑΑΥ.
 • την 154/2020 (Ω0ΡΑΩ1Θ-66Η) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»,
 • την 5340/29.06.2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC006937853 2020-06-29,
 • την 5341/29.06.2020 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC00006938080 2020-06-29,
 • την 5342/29.06.2020 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: Ψ8ΕΔΩ1Θ-ΘΧ0,
 • τo 1ο/22.07.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • την 195/2020 (Ω6Μ0Ω1Θ-75Π) απόφαση ΟΕ περί έγκρισης του ως άνω πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση έκπτωση 37,83 %.
 • την 7092/07.08.2020 πρόσκληση υποβολής δικ/κών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου,
 • τον 7465/17.08.2020 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου,
 • το ανωτέρω 2ο/20.08.2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού,
 • την 219/2020 (ΩΣΩ0Ω1Θ-2ΗΝ) απόφαση ΟΕ με την με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό, απορρίφθηκε η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, με κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του και κηρύχτηκε νέος προσωρινός ανάδοχος του έργου ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με μέση έκπτωση 37,46%.
 • την 8813/10.09.2020 πρόσκληση υποβολής δικ/κών κατακύρωσης του νέου προσωρινού αναδόχου,
 • τον 9105/16.09.20 & 9250/21.09.20 φάκελο προσκομισθέντων δικ/κών του νέου προσωρινού αναδόχου,
 • την 259/2020 (9ΠΝΙΩ1Θ-ΓΤΑ) απόφαση ΟΕ,
 • το 3ο/24.09.2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού,
 • την 273/2020 (ΨΞ3ΧΩ1Θ-7ΡΦ) απόφαση ΟΕ με την με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό, και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου στο μειοδότη οικονομικό φορέα  «Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με μέση έκπτωση 37,46%.
 • το 4ο /27.04.2022 ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,
 • το υπ’ αριθ. πρωτ. 11531/10.09.2021 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Κηρύσσει άγονο τον εν λόγω διαγωνισμό και εγκρίνει τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως ουδείς συμμετέχων, παρέτεινε την ισχύ της προσφοράς του και της εγγυητικής συμμετοχής του.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 141/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 3.5.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email