141/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

17ης/07.06.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 141/2021   1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πρότασης

με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ07 «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 7η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5520/03.06.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ρουμπέκας Γεώργιος      
απόντες: 1.Ζάρκος Δημήτριος 2.Λέγγας Μάρκος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 03/06/2021 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, που ακολουθεί,

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Την με Α.Π.: 16401/28.08.2020 (ΑΔΑ: 65ΕΔ46ΜΤΛ6-8ΟΗ) Πρόσκληση ΑΤ07 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων», την 1η τροποποίηση αυτής με Α.Π.:. 22720/11.12.2020 (ΑΔΑ: Ψ0ΖΦ46ΜΤΛ6-ΞΩΧ), την 2η τροποποίηση αυτής με Α.Π.:5446/29.03.2021 (ΑΔΑ: Ψ52Λ46ΜΤΛ6-ΚΨΧ), καθώς και την 3η τροποποίηση αυτής με Α.Π.:6565/13.04.2021 (ΑΔΑ: ΨΒΤΥ46ΜΤΛ6-ΛΙΩ).
 3. Την υπ’ αριθμ. 02/2021 μελέτη έργου της Τ.Υ. του Δήμου με τίτλο «Κατασκευή Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού  4.375.000,00€ (3.528.225,81€ + 846.774,19€ ΦΠΑ 24%), η οποία αφορά στην εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών για την κατασκευή της εν λόγω αθλητικής υποδομής, με τις κατάλληλες προδιαγραφές για τη φιλοξενία εθνικών κατηγοριών αγώνων καλαθοσφαίρισης (basket), πετοσφαίρισης (volley) και χειροσφαίρισης (hand ball).
 4. Την υπ’ αριθμ. 03/2021 μελέτη έργου της Τ.Υ. του Δήμου με τίτλο «Κατασκευή Δημοτικού Κλειστού Κολυμβητηρίου Δήμου Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού  3.000.000,00€ (2.419.354,84€ + 580.645,16€ ΦΠΑ 24%), η οποία αφορά στην εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών για την  κατασκευή της υπόψη αθλητικής υποδομής με τις κατάλληλες προδιαγραφές για τη φιλοξενία διασυλλογικών κολυμβητικών αγώνων.
 5. Τα έντυπα αντικειμενικής αξίας γεωτεμαχίων,  που αφορούν σε εκτίμηση της αξίας ακινήτων για την κατασκευή των αθλητικών υποδομών Κλειστού Γυμναστηρίου, Κλειστού Κολυμβητηρίου καθώς και των απαραίτητων βοηθητικών τους χώρων για τη στάθμευση των οχημάτων και λοιπών χρήσεων, σύμφωνα με την οποία προκύπτει αγοραία αξία 616.043,27€ (<15% * Π/Υ 1ου και 2ου Υποέργου).
 6. Την υπ’ αριθμ. 46/2020 μελέτη-Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσίας,  με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για Σύνταξη και Προετοιμασία Φακέλου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ07 με τίτλο “Αξιοποίηση του Κτιριακού Αποθέματος των Δήμων”» της Τ.Υ. του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00€ (5.000,00€ + 1.200,00€ ΦΠΑ 24%), η οποία αφορά στη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου για την υποβολής  της αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων.
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και δη στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

 

Τίτλος Πράξης:        «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Προϋπολογισμός:

Ομάδα Γ: 7.375.000,00€ (5.947.580,65€ + 1.427.419,36€ ΦΠΑ)
Οριζόντιες Επικουρικές Δράσεις : 622.243,27€ (621.043,27€ +       1.200,00€ ΦΠΑ)
Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 7.997.243,28€ (6.568.623,92€ + 1.428.619,36€ ΦΠΑ)

 

 

Η προτεινόμενη πράξη απαρτίζεται από τέσσερα -4- υποέργα και συγκεκριμένα:

1ο Υποέργο:    «Κατασκευή Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σικυωνίων» προϋπολογισμού 4.375.000,00€ (3.528.225,81€ + 846.774,19€ ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για Κύριο Υποέργο της Γ’ Ομάδας, το οποίο είναι Τεχνικό – Κατασκευαστικό και περιλαμβάνει την κατασκευή της υπόψη αθλητικής υποδομής για τη φιλοξενία εθνικών κατηγοριών αγώνων καλαθοσφαίρισης (basket), πετοσφαίρισης (volley) και χειροσφαίρισης (hand ball).

2ο Υποέργο:    «Κατασκευή Δημοτικού Κλειστού Κολυμβητηρίου Δήμου Σικυωνίων» προϋπολογισμού 3.000.000,00€ (2.419.354,84€ + 580.645,16€ ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για Κύριο Υποέργο της Γ’ Ομάδας, το οποίο είναι Τεχνικό – Κατασκευαστικό και περιλαμβάνει την κατασκευή της υπόψη αθλητικής υποδομής με τις κατάλληλες προδιαγραφές για τη φιλοξενία διασυλλογικών κολυμβητικών αγώνων.

3ο Υποέργο:    «Απόκτηση Εδαφικής Έκτασης για την στάθμευση και αποθήκευση των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση κινδύνων και φυσικών καταστροφών του Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού αξία 616.043,27€ (<15% * Π/Υ 1ου και 2ου Υποέργου). Πρόκειται για Προπαρασκευαστικό Υποέργο των Κύριων Υποέργων [1ο και 2ο]της Πράξης  και περιλαμβάνει τη δαπάνη απόκτησης γης για την κατασκευή των αθλητικών υποδομών Κλειστού Γυμναστηρίου, Κλειστού Κολυμβητηρίου καθώς και των απαραίτητων βοηθητικών τους χώρων για τη στάθμευση των οχημάτων και λοιπών χρήσεων.

4ο Υποέργο:    «Υπηρεσίες Συμβούλου για Σύνταξη και Προετοιμασία Φακέλου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ07 με τίτλο “Αξιοποίηση του Κτιριακού Αποθέματος των Δήμων”»  προϋπολογισμού 6.200,00€ (5.000,00€ + 1.200,00€ ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για Προπαρασκευαστικό Υποέργο των Κύριων Υποέργων, το οποίο αφορά σε υπηρεσίες από εξωτερικό πάροχο προκειμένου να υποβληθεί πλήρης φάκελος με τα προαπαιτούμενα της Πρόσκλησης ΑΤ07 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, για την χρηματοδότηση της προτεινόμενης πράξης του Δήμου από το Πρόγραμμα  «Αντώνης Τρίτσης».

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου :

 1. περί αποδοχής των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή  της πρότασης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 7.997.243,28€ (6.568.623,92€ + 1.428.619,36€ ΦΠΑ) από τον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ07 με τίτλο «Αξιοποίηση του Κτιριακού Αποθέματος των Δήμων».
 2. περί  εξουσιοδότησης του Δημάρχου Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την ανωτέρω εισήγηση,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται τους Όρους Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβάλει  πρόταση με τίτλο  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 7.997.243,28€ (6.568.623,92€ + 1.428.619,36€ ΦΠΑ) προς χρηματοδότηση από τον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος,  στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ07 με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

 

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 141/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07.06.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email