141/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

13/16.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 Αρ. Απόφασης

141/2020

Θέμα: Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούριου ημιφορτηγού οχήματος τύπου PICKUP 4Χ4 διπλής καμπίνας» στην εταιρεία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Τρίτη 16η Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου Τσολάκου Γεωργίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4660/12.06.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 5 – ήτοι,

παρόντες: 1.Τσολάκος Γεώργιος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Ρουμπέκας Γεώρ. 4. Λέγγας Μάρκος
5.Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες : 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Ζάρκος Δημήτριος

 

2ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούριου ημιφορτηγού οχήματος τύπου PICKUP 4Χ4 διπλής καμπίνας» στην εταιρεία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 04/06/2020 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που ακολουθεί:

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICKUP 4X4 ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ»

 

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 4η Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2020 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

2/ Τσέκο Παναγιώτη, τακτικό μέλος, κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων

3/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 297/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να προβεί στην παραλαβή, αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός καινούριου ημιφορτηγού οχήματος τύπου PICKUP 4Χ4 διπλής καμπίνας», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 47.000,00€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 • Τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’).
 • Τον N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’).
 • Τον Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προς. στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 2/31-01-2020 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
 • Την αριθ. Α.Α.Υ. 128/2020.
 • Την αριθμ. πρωτ. 3012/15-04-2020 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC006577811 2020-04-15.
 • Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διακήρυξης ή κατά προμηθευτή και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές.
 • Την προσφορά του κ. Παύλου Χαραλάμπου – Νικολάου, με Αριθ. Πρωτ.: 3220/27-04-2020.
 • Την προσφορά της εταιρείας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», με Αριθ. Πρωτ.: 3245/29-04-2020.
 • Τα από 29-04-2020, 12-05-2020 και 13-05-2020 Πρακτικά του διαγωνισμού.
 • Την αριθ. 101/2020 (ΑΔΑ: 60ΖΓΩ1Θ-Ν48) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά και κηρύχτηκε προσωρινή ανάδοχος η εταιρεία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.».
 • Την αριθ. 4120/26-05-2020 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.
 • Τον σφραγισμένο φάκελο με τα έντυπα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου της «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, ο οποίος απεστάλει εμπρόθεσμα και πήρε Αριθ. Πρωτ.: 4392/04-06-2020

προέβη στην αποσφράγιση και στο άνοιγμα του φακέλου με τα έντυπα δικαιολογητικά της εταιρείας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.». Στη συνέχεια προχώρησε στην καταγραφή, μονογραφή και έλεγχο αυτών, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

 

Τα οριζόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ – ΦΕΚ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ παρ. 3 άρθ. 9 Διακήρυξης ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΣΕΠΕ, Ασφ. Φορέων) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ προσκόμισης δικαιολ. κατακύρωσης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΒΕΑ
1 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

 

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή κρίνει πως:

 • τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. με το Τ.Ε.Υ.Δ., όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό είναι αληθή,
 • αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στην αριθ. 3012/15-04-2020 διακήρυξη και

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

στην Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της «Προμήθειας ενός καινούριου ημιφορτηγού οχήματος τύπου PICKUP 4Χ4 διπλής καμπίνας», στην εταιρεία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, στις οδούς Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, Τ.Κ. 11855, με Α.Φ.Μ. 094010226, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2105538629/2105538624 φαξ: 2105538644, έναντι ποσού 34.900,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 43.276,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

 

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την Αριθ. Πρωτ.: 3245/29-04-2020 προσφορά της εταιρείας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 2/31-01-2020 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. 3012/15-04-2020 διακήρυξης.

 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Τσιοκάρας Ιωάννης 2/ Τσέκος Παναγιώτης 3/ Στούκας Νικόλαος

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την 329/2019 (ΩΒΖΧΩ1Θ-ΩΗΡ) απόφαση ΔΣ περί Αποδοχή της με Α.Π.: 83385/22.11.2019(ΩΠΖ346ΜΤΛ6-ΚΟ0) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, περί Τροποποίησης της αριθμ. πρωτ. 4832/4-22015 (ΩΛ9ΧΝ-ΩΩΠ) προγενέστερης απόφασης, σχετικά με την επιχορήγηση του Δήμου Σικυωνίων, με συνολικό ποσό 500.000,00€.
 • την 253/2019 (ΩΓ4ΕΩ1Θ-Ο7Ξ) απόφαση ΟΕ περί τροποποίησης Π/Υ για την εγγραφή της σχετικής πίστωσης
 • την 374/2019 (6ΡΡΠΩ1Θ-ΥΧΜ) απόφαση ΔΣ περί έγκρισης της ανωτέρω,
 • την 3139/2020 (Ω6ΠΕΟΡ1Φ-ΦΛΩ) εγκριτική απόφαση του συντονιστή οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 364/2019 (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) απόφαση ΔΣ «Τεχνικό Πρόγραμμα»
 • την 376/2019 (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) απόφαση ΔΣ «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
 • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης
 • Την υπ’ αριθμ. 2/2020 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής-Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 000,00€ με την οποία εισηγείται την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, όπως αναγράφονται στο σχέδιο της μελέτης για τη δημοπράτηση και εκτέλεση της προμήθειας.
 • Το από ΔΥ/27.02.2020 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής-Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου μας, με ΑΔΑΜ:20REQ006351073 2020-02-27.
 • Την υπ’ αριθμ. 128/1907/27.02.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με ΑΔΑ:ΨΦΔΧΩ1Θ & ΑΔΑΜ:20REQ006356038 2020-02-27.
 • Το γεγονός πως στον ΚΑ 02.20.7135.004 του προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, υπάρχει αδιάθετη πίστωση ποσού 000,00€ με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού» προερχόμενη από Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου 83385/22.11.2019 .
 • Την 26755/25.02.2020 (6ΔΜΕΟΡ1Φ-ΣΤΑ) απόφαση του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία εγκρίνει την αγορά από το ελεύθερο εμπόριο ενός καινούριου ημιφορτηγού οχήματος τύπου PICKUP 4×4 διπλής καμπίνας συνολικού π/υ 47.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 • Την 77/2020 (6ΚΧΧΩ1Θ-Γ57) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης ,
 • την 3012/15-04-2020 (20PROC006577811 2020-04-15) διακήρυξη,
 • την 3013/15-04-2020 (ΩΜ5ΣΩ1Θ-ΔΞ6) περίληψη διακήρυξης ,
 • την 101/2020 (60ΖΓΩ1Θ-Ν48) απόφαση ΟΕ, προσωρινού αναδόχου «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της 101/2020 απόφασης ΟΕ,
 • την 4120/26-05-2020 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου,
 • τον αριθ. πρωτ. 4392/04-06-2020 υποβληθέντα φάκελο δικαιολογητικών,
 • το ανωτέρω πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.Kατακυρώνει την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός καινούριου ημιφορτηγού οχήματος τύπου PICKUP 4Χ4 διπλής καμπίνας», στην κάτωθι εταιρεία,  έναντι του ποσού των 34.900,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 43.276,00€ .

 

«ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»

έδρα: Αθήνα, στις οδούς Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας  ΤΚ 11855
ΑΦΜ: 094010226 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
τηλ: 2105538629/2105538624
φαξ: 2105538644

Β. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την Αριθ. Πρωτ.: 3245/29-04-2020 προσφορά της ως άνω εταιρείας, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 2/31-01-2020 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. 3012/15-04-2020 διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 141/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                               Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.06.2020

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email