141/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12ης/1-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  141/2020

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 15/2020  απόφασης  του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος  –Κιάτου με θέμα: «Παραχώρηση γηπέδων αντισφαίρισης (tennis) στον Α. Ο. Αντισφαίρισης Σικυωνίων

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η  Ιουλίου  του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 5315/26-6-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 7. Σώκος Δημήτριος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος 15.  Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανόπουλος Βασίλειος
       
 

ΑΠΟΝΤΕΣ :

 

1. Συριάνος Κων/νος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Παπαγεωργίου Δημήτριος 6. Μπακόλιας Παναγιώτης 7. Κατσιμπούλας Αντώνιος
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 2.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
4. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου).      
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
8.Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)      

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε   η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των   πρακτικών.

 

Θέμα  8ο 

    

Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο. : «Έγκριση της αριθ. 15/2020  απόφασης  του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος  –Κιάτου με θέμα: «Παραχώρηση γηπέδων αντισφαίρισης (tennis) στον Α. Ο. Αντισφαίρισης Σικυώνος»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 15/2020  απόφαση του Συμβουλίου της  Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου η οποία έχει ως  ακολούθως:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 07ης / 01-06-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του συμβουλίου της κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου.

 

Αριθ. Απόφασης:   15 / 2020

 

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραχώρηση των γηπέδων αντισφαίρισης (tennis) στο Κιάτο (περιοχή ΕΠΑ.Λ.), στον Α.Ο. Αντισφαίρισης Σικυώνος.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 01 Ιουνίου 2020, ημέρα της Δευτέρα και ώρα 20:00, συνήλθε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών υπό την προεδρία του κου ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ Αναστασίου σε Τακτική Συνεδρίαση το συμβούλιο της κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, ύστερα από την αριθμ. 4135 / 27-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555 / 2018 (ΦΕΚ 133 Α’). Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, γιατί σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν 6 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ Αναστάσιος (Πρόεδρος) 1. ΑΔΑΜΗΣ Δημήτριος
  2. ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ Παναγιώτης
  3. ΣΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
  4. ΛΑΜΠΡΟΥ Χαρίλαος
  5. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γεώργιος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος)
  6. ΛΙΑΚΗΣ Βασίλειος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Καλπαξής Ηλίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παραχώρηση των γηπέδων αντισφαίρισης (tennis) στο Κιάτο (περιοχή ΕΠΑ.Λ.), στον Α.Ο. Αντισφαίρισης Σικυώνος», έθεσε υπόψη των συμβούλων τη με αρ. πρωτ. 2195 / 2020 αίτηση που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνωμοδότησης αυτής και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παραχώρηση των γηπέδων αντισφαίρισης (tennis) που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του 1ου ΕΠΑ.Λ. Κιάτου (περιοχή Άγιος Νικόλαος) στον Αθλητικό Όμιλο Αντισφαίρισης Σικυωνίων, έως και την 31-12-2020.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αρ.:  15 / 2020

Ο Πρόεδρος                 Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την αριθ.15/2020 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου , και –
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

          Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την αριθ. 15/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου  και συγκεκριμένα, την παραχώρηση χρήσης των γηπέδων αντισφαίρισης (tennis) που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του 1ου ΕΠΑ.Λ. Κιάτου (περιοχή Άγιος Νικόλαος) στον Αθλητικό Όμιλο Αντισφαίρισης Σικυωνίων, έως και την 31-12-2020.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 141/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1.07.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

 

Print Friendly, PDF & Email