141/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12ης/03.05.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 141/2018

Περίληψη : Αναγκαιότητα εξεύρεσης κατάλληλου χώρου προς μίσθωση, για την στέγαση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του Δήμου στον τομέα Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 3β του Ν. 3852/2010 .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 και ώρα 20:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4353/02.05.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Φιακάς Παναγιώτης   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Θελερίτης Γεώργιος 11. Κουτρέτσης Σπυρίδων   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Μυττάς Ιωάννης       14. Πανάγου Αθανάσιος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος   3. Χρυσικός Παύλος     4. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
5. Σπανός Κωνσταντίνος 6. Κελλάρης Βασίλειος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8. Ραυτόπουλος Γεώργιος
9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 10. Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 6. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 11. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
12. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 13. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3o

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αναγκαιότητα εξεύρεσης κατάλληλου χώρου προς μίσθωση, για την στέγαση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του Δήμου στον τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 3β του Ν. 3852/2010», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, υπενθύμισε στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, επισήμανε την αναγκαιότητα εξεύρεσης κατάλληλου χώρου, τον οποίο θα μισθώσει ο Δήμος, προκειμένου να στεγαστούν οι πρόσθετες αρμοδιότητες του τομέαΚοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. Ο χώρος θα πρέπει να βρίσκεται στην έδρα του Δήμου Σικυωνίων, να πρόκειται για ισόγειο και να είναι επιφάνειας τουλάχιστον 230,00μ2 . Με αυτά τα χαρακτηρίστηκα διασφαλίζουμε τις ανάγκες της υπό σύσταση Υπηρεσίας καθώς και την εύκολη πρόσβαση από το ευρύ κοινό.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • το άρθρο 94 παρ. 3β του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87),
  • την πρόταση του προέδρου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.Αποδέχεται,το έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του εν λόγω θέματος αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2.Διαπιστώνει την αναγκαιότητα εξεύρεσης κατάλληλου χώρου προς μίσθωση, για την στέγαση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του Δήμου στον τομέα Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 3β                                του Ν. 3852/2010.

Ο χώρος θα πρέπει να είναι ισόγειο με επιφάνεια τουλάχιστον 230μ2 και να βρίσκεται στην πόλη του Κιάτου ως έδρα του Δήμου Σικυωνίων.

3. Κοινοποιεί την παρούσα στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για δικές της ενέργειες .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 141/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 03.05.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email