ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Προκυρήξεις ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κιάτο  20/07/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                    Αριθ. Πρωτ: 6179

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει διεθνή, ανοικτό, ηλεκτρονικό, διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης τύπου «περιστρεφόμενου τυμπάνου», χωρητικότητας περίπου 12m3» και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 120.967,74€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 150.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) και αφορά στην προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης τύπου «περιστρεφόμενου τυμπάνου», χωρητικότητας περίπου 12m3 (CPV: 34144512-0).

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»), είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 στον Κ.Α. 02.62.7131.002 και έχει εκδοθεί η αριθ. 274/2020 Α.Α.Υ..

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α Συστήματος: 93902).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 24-07-2020, 15:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-08-2020 και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 31-08-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ..

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε χίλια διακόσια δέκα ευρώ (1.210,00 €).

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και θα ισχύει για ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου παράδοσης του οχήματος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το υπό προμήθεια όχημα στο αμαξοστάσιο του Δήμου εντός εκατόν πενήντα (150) ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού, πλήρως λειτουργικό, έτοιμο για χρήση, με την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά, μέχρι και τρεις (3) μήνες.

Το απορριμματοφόρο (πλαίσιο και υπερκατασκευή) θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών και ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση με τη μορφή εγγυητικής επιστολής, όπως ορίζεται από το άρθρο 72 παρ. 2 του ν. 4412/2016, με την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€).

Προκήρυξη στάλθηκε για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15-07-2020 ημέρα Τετάρτη.

Τα έντυπα του διαγωνισμού παρέχονται ελεύθερα από 24-07-2020 και ώρα 15:00, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kiato.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  www.promitheus.gov.gr.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α Συστήματος: 93902).

 

Ο  Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ απορριμματοφόρου (μύλος) 2020 ΑΔΑΜ

Print Friendly, PDF & Email