ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Ανακοινώσεις ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        Κιάτο, 21-07-2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 90 (ισχύς από την 1η 6.2020) του Ν. 4706/20 (ΦΕΚ 136/17.07.2020 τεύχος Α’): “Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις” ορίζεται ότι, μέχρι την 31η.10.2020 επιτρέπεται με αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η επέκταση του χώρου ο οποίος έχει παραχωρηθεί σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για απλή χρήση, μέχρι και του διπλάσιου του αρχικού χώρου, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης, σε χερσαία ζώνη λιμένα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), σύμφωνα τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, με απόφαση του αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και κατόπιν γνώμης της κατά τόπον αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

Εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 επέκταση, επιτρέπεται με αίτηση του ενδιαφερομένου η μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος της παραχώρησης απλής χρήσης μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%) για τους μήνες εφαρμογής του αναφερόμενου άρθρου, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, τηρουμένων των απαιτήσεων του άρθρου 1 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/27.6.2020 ΚΥΑ.

 

Ο Αντιπρόεδρος

του Δημοτικού Λιμενικού

Ταμείου Σικυωνίων

Σκαρμούτσος Νικόλαος

 

Print Friendly, PDF & Email