140/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

12η/3 .5. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

140/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο 3/ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο Ο.Τ.Α.

με θέμα «Επενδυτικός – Αναπτυξιακός Προγραμματισμός & Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»  που διοργανώνει, η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης {Κλεισθένης}, ο Δήμος Ξάνθης και ο Φορέας Επιμόρφωσης Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης International Forum Training & Consulting,

13 έως και 15 Μαΐου  2022 στην Ξάνθη.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 3η Μαΐου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                      κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6039/29.04.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.  
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δ. -Δομετίου Β.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών το από 3/5/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που ακολουθεί,

 

Με πρόσκλησή της,  η  Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης {Κλεισθένης}, ο Δήμος Ξάνθης και ο Φορέας Επιμόρφωσης Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης International Forum Training & Consulting,  μας ενημερώνει για το 3/ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο Ο.Τ.Α.    το οποίο θα διεξαχθεί στην  Ξάνθη,  στο Δημοτικό Αμφιθέατρο στις 13 έως και 15 Μαΐου  2022 με θέμα  Επενδυτικός – Αναπτυξιακός Προγραμματισμός & Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του Ν. 3462/2006  «Δαπάνες μετακίνησης -Αποζημιώσεις – Λοιπά έξοδα»,  οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί  σύμβουλοι μπορούν να μετακινούνται εκτός της έδρας του Δήμου ή της Κοινότητας για  εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε  κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο  αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η  μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.  

Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. ια του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής»,  και ειδικότερα της υποπαραγράφου   i   η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την μετακίνηση και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.

 Με την απόφαση για την έγκριση της μετακίνησης (η οποία πρέπει να προηγείται της μετακίνησης),  θα πρέπει να προσδιορίζεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του μετακινούμενου, η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής, η ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών, ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας και των διανυκτερεύσεων, η πλήρης και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης, ο τόπος και το μέσο μετακίνησης καθώς επίσης το ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης και την αντίστοιχη  βεβαίωση  δέσμευσης  πίστωσης για τη  συγκεκριμένη  μετακίνηση (άρθρο 4  Ν. 4336/2015).

          Πρόταση του Προέδρου είναι να συμμετάσχουμε ως Δήμος,  εκπροσωπούμενοι ως φορέας  από τον Δήμαρχο .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

 • Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα μετακινουμένου

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος – Δήμαρχος Σικυωνίων

 • Ημερομηνία αναχώρησης: 12 Μαΐου 2022
 • Ημερομηνία Επιστροφής: 16 Μαΐου 2022
 • Ημερομηνία έναρξης του συνεδρίου: 13 Μαΐου 2022
 • Ημερομηνία λήξης του συνεδρίου: 15 Μαΐου 2022
 • Αριθμός Ημερών εκτός έδρας για τον υπολογισμό της ημερήσιας αποζημίωσης: Τρείς (3) ***  -Δικαιούται 40,00 € /

ημέρα, σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν. 4336/2015.  

 • Διανυκτέρευσης: Τρείς (3)

Δικαιούται μέχρι 80,00 € / διανυκτέρευση,  σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 (κατηγορία Ι)  του άρθρου 10 του Ν. 4336/2015.  

·                  Πλήρης και σαφής αιτιολογία της μετακίνησης:

Συμμετοχή του Δήμου μας στο 3/ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο Ο.Τ.Α.  με θέμα «Επενδυτικός – Αναπτυξιακός Προγραμματισμός & Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»  που διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης {Κλεισθένης}, ο Δήμος Ξάνθης και ο Φορέας Επιμόρφωσης Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης International Forum Training & Consulting,  13 έως και 15 Μαΐου  2022 στην Ξάνθη.

 • Τόπος: Ξάνθη
 • Μέσο μετακίνησης:

Η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις:
α. Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα.

β. Για τους υπαλλήλους των Περιφερειών […].

γ. Για τους υπαλλήλους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, […].

δ. Για λοιπές μετακινήσεις, εάν προβλέπεται στην εντολή διαδοχική μετακίνηση. Διαδοχική μετακίνηση: η μετάβαση διαδοχικά σε περισσότερες από μία περιοχές για εκτέλεση υπηρεσίας σε καθεμιά από αυτές. (άρθρο 1 παρ.11 του Ν.4336/2015)

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μια μετακίνηση χαρακτηρίζεται ως διαδοχική μόνο όταν ο μετακινούμενος υπάλληλος προβλέπεται να μεταβεί σε περισσότερες πόλεις για εκτέλεση υπηρεσίας σε κάθε μία από αυτές, η οποία και θα αναγράφεται αναλυτικά στην απόφαση μετακίνησης και όχι απλά να περάσει από αυτές μεταβαίνοντας στον τόπο προορισμού, όπου πρόκειται να παράσχει τις υπηρεσίες του. (Υπ. Οικ. οικ.2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015)
ε. Για μετακινήσεις στη νησιωτική χώρα, όταν στη σχετική εντολή προβλέπεται διαδοχική μετακίνηση εντός του νησιού στο οποίο γίνεται η μετακίνηση.

Αν χρησιμοποιήθηκε ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παραγράφου 3, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής. (άρθρο 7 παρ.4 του Ν.4336/2015)

 

Από ΚΙΑΤΟ – ΞΑΝΘΗ  – ΚΙΑΤΟ με το υπηρεσιακό  όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-5483

 

Ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης και η αντίστοιχη  βεβαίωση  δέσμευσης  πίστωσης για τη  συγκεκριμένη  μετακίνηση

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος

Έξοδα Κίνησης

(Άρθρο 7  Ν. 4336/2015)

ΚΙΑΤΟ – ΞΑΝΘΗ – ΚΙΑΤΟ                                                                                            €        0,00

Έξοδα Διανυκτέρευσης  

 (Άρθρο 10 παρ. 1α και 2α    Κατηγορία Ι  Ν. 4336/2015)

 Ημέρες  3 Χ 80,00                                                                                                             €    240,00

Ημερήσια Αποζημίωση

(Άρθρο 11     Ν. 4336/2015)    40,0 Χ 3 Ημέρες                                                              €    120,00

                                                                                                                            ———————-

                                                                                                      Σύνολο                      €    360,00

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 02.00.6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 6.000,00 € , η οποία μέχρι σήμερα παραμένει αδιάθετη.

Απαιτείται ποσό 360,00 € (όσο και η εκτιμώμενη δαπάνη) – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης & Διάθεσης Πίστωσης: 248/2022 .-

 

Κιάτο   3  Μαΐου    2022

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών & α/α

Γεωργία  Βλ. Μιχαλοπούλου

(Προϊσταμένη Εσόδων & Περιουσίας)

                                 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικ.

Α. Εγκρίνει την Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο 3/ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο Ο.Τ.Α.  με θέμα «Επενδυτικός – Αναπτυξιακός Προγραμματισμός & Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»  που διοργανώνει, η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης {Κλεισθένης}, ο Δήμος Ξάνθης και ο Φορέας Επιμόρφωσης Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης International Forum Training & Consulting,                         13 έως και 15 Μαΐου  2022 στην Ξάνθη.

 

Β. Ορίζει και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο να συμμετάσχει στο ως άνω συνέδριο.

Ημερομηνία αναχώρησης:  12 Μαΐου 2022
Ημερομηνία Επιστροφής: 16 Μαΐου 2022
Ημερομηνία έναρξης του συνεδρίου: 13 Μαΐου 2022
Ημερομηνία λήξης του συνεδρίου: 15 Μαΐου 2022
Διανυκτέρευσης: Τρείς (3) 
Αιτιολογία της μετακίνησης:

 

Συμμετοχή του Δήμου μας στο 3/ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο Ο.Τ.Α.  με θέμα «Επενδυτικός – Αναπτυξιακός Προγραμματισμός & Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»  που διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης {Κλεισθένης}, ο Δήμος Ξάνθης και ο Φορέας Επιμόρφωσης Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης International Forum Training & Consulting,  13 έως και 15 Μαΐου  2022 στην Ξάνθη.
Τόπος: Ξάνθη
Μέσο μετακίνησης: Υπηρεσιακό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-5483

 

Γ. Εγκρίνει  την αποζημίωση δαπανών μετακίνησης που αναλύονται σε,

 

Έξοδα Κίνησης

(Άρθρο 7  Ν. 4336/2015) ΚΙΑΤΟ – ΞΑΝΘΗ – ΚΙΑΤΟ  με (e-Pass)

€        0,00

 

Έξοδα Διανυκτέρευσης  

(Άρθρο 10 παρ. 1α και 2α Κατηγορία Ι  Ν. 4336/2015)

Ημέρες  3 x 80,00

€    240,00
Ημερήσια Αποζημίωση

(Άρθρο 11     Ν. 4336/2015)

40,0 x 3 Ημέρες

€    120,00
 Σύνολο                      €    360,00

 

Δ. Βεβαιώνει τη δέσμευση της ως άνω πίστωσης .

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 02.00.6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 6.000,00€ η οποία μέχρι σήμερα παραμένει αδιάθετη.

 

Απαιτείται ποσό 360,00€ (όσο και η εκτιμώμενη δαπάνη) – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης & Διάθεσης Πίστωσης: 248/2022 .-

 

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 140/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 3.5.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email