140/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 17ης/1. 8. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:   140/2022

Περίληψη:  Έγκριση  της αριθ. 18/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Έγκριση  εισόδου-εξόδου οχημάτων στην Βιομηχανική Εγκατάσταση του Παναγιώτη Κιούση & Σια Ο.Ε. εκτός σχεδίου πόλης, στη θέση Προαστιακού Κιάτου,  Δ.Ε. Σικυωνίων, Δ. Σικυωνίων επί δημοτικής οδού».

 

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η  του μηνός Αυγούστου  έτους 2022 ημέρα Δευτέρα    και ώρα 20:30 συνήλθε σε  τ α κ τ ι κ ή   συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.11716/28-7-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Θελερίτης Γεώργιος  3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Σαρχάνης Κων/νος
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σώκος Δημήτριος
9. Λέγγας Μάρκος 10. Γκούμας Σταμάτιος 11. Παπαγεωργίου Δημήτριος 12. Μαστοράκης Δημήτριος
13. Παπαβασιλείου Νικόλαος 14. Χουσελάς  Ευάγγελος 15. Νανοπουλος Βασιλειος  
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Μυττάς Ιωάννης   

 

3. Κατσιμπούλας Αντώνιος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Ζάρκος Δημήτριος  6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Δομετίου Βασίλειος
8. Φιακάς Παναγιώτης   9. Συριάνος Κων/νος                           10. Μπακόλιας Παναγιώτης  11. Ρουμπέκας Γεώργιος
12. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος      
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
4. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)      
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 31. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
32. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)   .  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.   

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

7ο  Θέμα  (Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση  της αριθ. 18/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Έγκριση  εισόδου-εξόδου οχημάτων στην Βιομηχανική Εγκατάσταση του Παναγιώτη Κιούση & Σια Ο.Ε. εκτός σχεδίου πόλης, στη θέση Προαστιακού Κιάτου,  Δ.Ε. Σικυωνίων, Δ. Σικυωνίων επί δημοτικής οδού»ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 1. Την από 7-7-2022 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αριθ. πρωτ. 10273

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                Κιάτο 7/07/2022

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ

& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

 

 

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2

202 00, ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες: Γ. Μαστέλλου

Τηλ 2742360105

E mail d-sikyon@otenet.gr

Προς:

 

1.          Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Συκιωνίων

2.          Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σικυνίων

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εισόδου–εξόδου οχημάτων στην Βιομηχανική Εγκατάσταση  του Παναγιώτη Κιούση & ΣΙΑ Ο.Ε. εκτός σχεδίου πόλης, στην θέση Προαστιακού Κιάτου, Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων, Δήμου Σικυωνίων, επί δημοτικής  οδού »

 

ΣΧΕΤ:  α) η αρ. πρωτ. 9545/ 28-06-2022 αίτηση του κ. Κιούση Παναγιώτη

β) οι τίτλοι κτήσης του ακινήτου και οι οικοδομικές άδειες

γ) το Τοπογραφικό  Διάγραμμα, το Διάγραμμα λεπτομερειών, η  Τεχνική Έκθεση του Μηχανολόγου Μηχανικού

Κανέλλου Κων/νου

δ) την Υπεύθυνη Δήλωση του Κιούση Παναγιώτη

ε) το Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του Κιούση Π. και του μηχανολόγου Κ, Κανέλλου

 

       Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 65,73 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Σύμφωνα με την αρ. 3638/15 απόφαση του ΣτΕ, αρμόδιο όργανο για την χορήγηση έγκρισης εισόδου–εξόδου οχημάτων από εγκατάσταση που ιδρύεται σε οικόπεδο που έχει πρόσωπο σε  οδικό δίκτυο, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για τα θέματα που αφορούν τον Δήμο (πρβλ. Ολ. ΣτΕ 117/2008,σκ.5), δεδομένου ότι από τον νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα, ως προς το ανωτέρω ζήτημα, σε κανένα άλλο όργανο του ΔήμουΕιδικότερα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία συνιστά υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου είναι επιφορτισμένη με την διενέργεια των απαιτούμενων, κατά τις διατάξεις του Β.Δ/τος 465/1970, προπαρασκευαστικών ενεργειών (έλεγχος υποβαλλόμενων σχεδίων, επί τόπου εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα, κατά το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2006 που αντικαθιστά το άρθρο 39 παρ. 2 του β. δ/τος 465/1970 , όπως ισχύει, δυο κριτήρια ,της ορατότητας και της απόστασης από την συμβολή ή διασταύρωση της οδού , στην οποία ευρίσκεται η είσοδος- έξοδος και της άλλης οδού, προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου η πράξη εγκρίσεως εισόδου – εξόδου.
 2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)
 3. Τις διατάξεις του Β.∆. 465/70 (ΦΕΚ 150 Α/1970) «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εκτός σχεδίων πόλεων και κωµών ή εκτός κατοικηµένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών» όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 509/84, Π.∆. 143/89, Π.∆. 401/93 και ειδικά το Π.∆. 118/06
 4. τις διατάξεις του νόμου 4442/2016 και του νόμου 4302/2014 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4512/2018 και της ΚΥΑ Φ.61/5542/72(ΦΕΚ62Β/2018) άρθρα 159-164
 5. το άρθρο 81 του Νόμου 4530/2018 ΦΕΚ59/Α/30-3-2018
 6. το με αρ. πρωτ. 82570/29-10-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών ( Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων με σύμβαση Παραχώρησης – Τμήμα Β΄Κατασκευής Έργων Πελοποννήσου και Νησιωτικής Ελλάδας) , για την αυτοδίκαιη διοικητική  παραλαβή των τοπικών έργων από τους ΟΤΑ α & β βαθμού
 7. την με αρ. πρωτ. 9545/ 28-06-2022 αίτηση του κ. Κιούση Παναγιώτη με τους τίτλους κτήσης με  αρ. συμβολαίων 6.349/16-4-2007,
 8. 260/28-9-2012, 8.575/8-5-2014 και 9.799/29-12-2020  με τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία
 9. το Τοπογραφικό Διάγραμμα & την Τεχνική Έκθεση του μηχανολόγου Μηχανικού Κανέλλου Κων/νου, του Μαίου 2022 όπου δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με τον Ν.651/77 ότι το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός των ορίων του σχεδίου πόλης Κιάτου Δήμου Σικυωνίων
 10. τις υπ΄αριθμούς 265/2014  και 45/2017 Οικοδομές Άδειες
 11. το από 27/06/2022 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ανάθεσης – Ανάληψης Μελετών της Εισόδου – Εξόδου μεταξύ του κ. Κιούση Παναγιώτη και του μηχανολόγου μηχανικού κ. Κανέλλου Κων/νου
 12. την εξουσιοδότηση του κ. Κιούση Παναγιώτη προς τον κ. Κανέλλο Κων/νο
 13. Την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του κ.Κιούση Παναγιώτητου του Αθανασίου όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση,  που δηλώνει μεταξύ άλλων ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της ΕΙΣΟΔΟΥ–ΕΞΟΔΟΥ, με δική του  μέριμνα θα φροντίσει την συλλογή και κατάλληλη απαγωγή των ομβρίων υδάτων του γηπέδου,κλπ
 14. Την αυτοψία της Υπηρεσίας μας  την  06/07/2021 ημέρα Τετάρτη από την οποία διαπιστώθηκε ότι η υποβληθείσα μελέτη είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία για την είσοδο-έξοδο, τηρούνται τα δύο προαπαιτούμενα κριτήρια, α)τα 50 μέτρα απόστασης από το σημείο της  εισόδου –εξόδου οχημάτων κ της πλησιέστερης συμβολής με την διασταύρωση με την δημοτική οδό και β) τα  70 μέτρα  ορατότητας 

 

 

Και επειδή η είσοδος-έξοδος οχημάτων έχει μελετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

 

Την έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στην «Βιομηχανική Εγκατάσταση του Παναγιώτη Κιούση & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται εκτός σχεδίου στην θέση Προαστιακού Κιάτου, Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων, Δήμου Σικυωνίων, επί δημοτικής  οδού» με τους εξής όρους:

 

 1. Η θέση εισόδου –εξόδου των οχημάτων σύμφωνα με την μελέτη, πληροί τα δύο κριτήρια, της ορατότητας και της απόστασης από την συμβολή ή διασταύρωση της δημοτικής οδού, σύμφωνα με το άρθρο 21 (άρθρο 39 του β.δ. 465/1970) του Π.Δ. 118, ΦΕΚ 119Α΄/16-6-2006.
 2. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία άλλης εισόδου και εξόδου οχημάτων-κοινού και επιβάλλεται, τηρουμένων των πολεοδομικών διατάξεων, περίφραξη όλων των πλευρών του γηπέδου, η εκτός από το τμήμα στο οποίο υφίσταται η είσοδος – έξοδος.
 3. Η απαρέγκλιτη τήρηση των δεσμεύσεων που αναφέρονται στην προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος της παρούσας έγκρισης και της λειτουργίας της εγκατάστασης. Σε περίπτωση παράβασης των δεσμεύσεων η παρούσα δεν ισχύει.
 4. Σε περίπτωση κατασκευής εργασιών βελτίωσης ή διαπλάτυνσης της ανωτέρω οδού ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει κ να προσαρμόσει την είσοδο – έξοδο στα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα , σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας κ μετά από νέα έγκριση.
 5. Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από φορέα της οδού ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει & να προσαρμόσει την είσοδο –έξοδο στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.
 6. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης όλων των εργασιών μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση που αλλάζουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού (διαπλάτυνση, ανακατασκευή, κλπ)ή σε περίπτωση μετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, η παρούσα αίτηση δεν ισχύει και απαιτείται νέα αίτηση (η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί πριν την λήξη της τετραετούς προθεσμίας) για παράταση ισχύος ή για νέα έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ.1 του ΠΔ 118/06.
 7. ο καθαρισμός και η συντήρηση του προσώπου του γηπέδου με την δημοτική οδό καθώς και η συντήρηση της σήμανσης που θα τοποθετηθεί, θα γίνεται με την φροντίδα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης
 8. Για την ασφαλή έξοδο των οχημάτων, θα πρέπει να τοποθετηθούν οι προειδοποιητικές πινακίδες α) Ρ-2 «υποχρεωτική διακοπή πορείας» ΣΤΟΠ,

β) Ρ-7 « απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα»

γ) Ρ-40 «απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση»,

δ) Ρ -27 «απαγορεύεται η αριστερή στροφή»

ε)  Πρ-4α « αρχή ισχύος πινακίδος Ρ-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον   άξονα της οδού

στ) Πρ-4γ « τέλος ισχύος πινακίδος Ρ-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον   άξονα της οδού

 η) κάτοπτρο απέναντι από την είσοδο – έξοδο της επιχείρησης

Οι πινακίδες σήμανσης, που θα τοποθετηθούν βάσει της μελέτης, θα καλύπτονται από τις προδιαγραφές της ΓΓ_Ε (ΦΕΚ 953 Β/24-10-97) και ειδικότερα για πινακίδες με μεμβράνη υψηλής ανακλα-στικότητας τύπου ΙΙ της ΠΤΠ – Σ311 (ΦΕΚ954Β/31-12-1996)

Οι εργασίες Κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδες) της μελέτης εμφανίζονται στο Σχέδιο Εισόδου-Εξόδου.

 1. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ιδιοκτήτης θα πρέπει με νέα Αίτηση να απευθυνθεί στην Υπηρεσία μας για τη Βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Απόφασης, του θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος και της Τεχνικής Περιγραφής.
 2. Η παρούσα έγκριση της εισόδου – εξόδου οχημάτων ισχύει για (4) χρόνια από σήμερα και για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σ’ αυτήν. Αν μετά την παρέλευση της τετραετίας από την έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης εισόδου – εξόδου οχημάτων, δίδεται μετά από αίτηση (που υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής έγκρισης) εφ’ άπαξ παράταση για την επόμενη τριετία από την έγκριση, εφ’ όσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή υποβάλλεται νέα αίτηση για έγκριση όταν αυτές έχουν αλλάξει (παρ. 5  άρθρου 30 του Β.Δ. 465/1970 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06).
 3. Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια Εισόδου – Εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόψη μελέτης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων και χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση ή δεν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτούμενες εκ του νόμου διατάξεις .
 4. Η παρούσα εισήγηση δεν υποκαθιστά την λήψη άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων αδειών ή εγκρίσεων (π.χ άδεια δόμησης, άδεια λειτουργίας) σχετικές με την αδειοδοτούμενη εγκατάσταση.
 5. Η παρούσα εισήγηση αποτελεί δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από οποιαδήποτε Υπηρεσία, πλην των άλλων απαιτούμενων εγκρίσεων αρμόδιων υπηρεσιών,
 6. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στο Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου  για ενημέρωσή του.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

Αιτήσεις ,Τοπογραφικό διάγραμμα & σχετική Τεχνική έκθεση, ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης –ανάληψης εκπόνησης μελέτης, υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη, οικοδομική άδεια, τίτλους κλπ

  Ο Δήμαρχος

και με ειδική εντολή

Ο  α.α. Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. 3

 

 1. Την αριθ. 18/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  27  –  07  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    18  /  2022

 

ΘΕΜΑ: 3oν  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      

«Έγκριση  εισόδου-εξόδου οχημάτων στην Βιομηχανική Εγκατάσταση του Παναγιώτη Κιούση & Σια Ο.Ε. εκτός σχεδίου πόλης, στη θέση Προαστιακού Κιάτου,  Δ.Ε. Σικυωνίων, Δ. Σικυωνίων επί δημοτικής οδού.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  27ην  Ιουλίου του έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Tετάρτη και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  11313/22-7-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                              1.-  Σταμάτιος    Γκούμας               (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                           2.-   Αντώνιος     Κατσιμπούλας     (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος                (Μέλος)

4.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

5.- Δημήτριος   Σώκος                          (Μέλος)

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.- Κ. Σελέκος   Πρόεδρος  Κοινότητας Καλιάνων

2.- Α. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας  Σικυώνος-Κιάτου.

3.- Π.  Δρόλιας   Πρόεδρος Κοινότητας Κυλλήνης.

                                                                                    

———————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   3ον   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

O  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,   εισηγούμενος το 3ον θέμα  της  ημερήσιας διάταξης, περί «έγκριση  εισόδου-εξόδου οχημάτων στην Βιομηχανική Εγκατάσταση του Παναγιώτη Κιούση & Σια Ο.Ε. εκτός σχεδίου πόλης, στη θέση Προαστιακού Κιάτου,  Δ.Ε. Σικυωνίων, Δ. Σικυωνίων επί δημοτικής οδού.»  ανέφερε τα εξής:

 

Η  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας απέστειλε το  υπ’ αριθ. 10273/7-7-2022 σχετικό έγγραφό της,  όπου  αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης  σχετικά  με την έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στην Βιομηχανική Εγκατάσταση του Παναγιώτη Κιούση & Σια Ο.Ε. εκτός σχεδίου πόλης, στη θέση Προαστιακού Κιάτου,  Δ.Ε. Σικυωνίων, Δ. Σικυωνίων επί δημοτικής οδού:

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Το υπ’ αριθ. 10273/07-07-2022  έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα   

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί   θετικά και  εγκρίνει    την   είσοδο-έξοδο  οχημάτων στην Βιομηχανική Εγκατάσταση του Παναγιώτη Κιούση & Σια Ο.Ε. εκτός σχεδίου πόλης, στη θέση Προαστιακού Κιάτου,  Δ.Ε. Σικυωνίων, Δ. Σικυωνίων επί δημοτικής οδού. σύμφωνα με τα προεκτεθέντα που  αναφέρονται στην  υπ’ αριθ.  10273/07-07-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας και

2.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής ποιότητας Ζωής κ. Μυττά Ιωάννη για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    18  / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο    27-07-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΜYΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα    

 

Α.Εγκρίνει,  την χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων στην «Βιομηχανική Εγκατάσταση του Παναγιώτη Κιούση & ΣΙΑ Ο.Ε. η οποία  βρίσκεται εκτός σχεδίου στην θέση «Προαστιακού Κιάτου», της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου και επί δημοτικής οδού σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις που αναγράφονται στην με αριθ. πρωτ. 10273/7-7-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίωνη όπως αυτή αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας .

 

Β. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για τις δικές της ενέργειες .

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 140/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη             

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1. 08 .2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

 

 

Print Friendly, PDF & Email