140/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

16ης/31.05.2021

ΕΚΤΑΚΤΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 140/2021   2ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Επικαιροποίηση της 305/2017 απόφασης ΟΕ περί ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση αίτησης ΡΑΠΕΣΗ Αλεξάνδρας.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 31η Μαΐου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5283/31.05.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Σώκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι. 6. Ρουμπέκας Γεώργιος 7. Λέγγας Μάρκος  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, υπενθύμισε στα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την 305/2017 προηγούμενη απόφαση η οποία ορίζει τη Δικηγόρο του Δ.Σ. Κορίνθου, κα Αρχοντούλα Παπαφίλη, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου κατά την συζήτηση της από 187/10.07.2017 αίτηση της ΡΑΠΕΣΗ Αλεξάνδρας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 305/2017 (Ω721Ω1Θ-2ΦΧ) απόφαση ΟΕ
  • την 272/5213/31.05.2021 (ΩΑΘΣΩ1Θ-ΩΩΕ) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Ορίζει τη Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου Παπαφίλη Αρχοντούλα προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου κατά την συζήτηση της από 187/10.07.2017 αίτηση της ΡΑΠΕΣΗ Αλεξάνδρας.

 

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης της προαναφερθείσας.

 

Η αμοιβή της δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 158,72€ σύμφωνα με την 272/2021 ΑΑΥ.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 140/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.05.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email