140/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

13/16.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

140/2020

  Θέμα: Έγκριση πρακτικού ανάδειξης  προσωρινού  αναδόχου του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΕΞΟΧΙΚΟ” ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ» την εταιρεία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Τρίτη 16η Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου Τσολάκου Γεωργίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4660/12.06.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 5 – ήτοι,

παρόντες: 1.Τσολάκος Γεώργιος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Ρουμπέκας Γεώρ. 4. Λέγγας Μάρκος
  5.Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες : 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Ζάρκος Δημήτριος    

 

1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικού ανάδειξης  προσωρινού  αναδόχου του έργου

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΕΞΟΧΙΚΟ” ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ» την εταιρεία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ».

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 11/06/2020 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 11/06/2020

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 2864/10.04.2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006587441 2020-04-16

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΕΞΟΧΙΚΟ”

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ»

 • Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Σχετ:       α. Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

β. Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2864/10.04.2020 διακήρυξη του έργου του θέματος.

δ. Η υπ’ αριθμ. 80/2020 ΑΟΕ  βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως ορίζεται στη σχετική διακήρυξη, προχώρησε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» για κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία, όπως αυτοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος και έχει ήδη κοινοποιηθεί σε όλους τους προσφέροντες:

Ακολούθως, η Ε.Δ. κοινοποίησε τον ακόλουθο πίνακα προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας σε όλους τους συμμετέχοντες δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Παράλληλα τον ανάρτησε στο χώρο συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ώστε να είναι προσβάσιμος σε όλους τους συμμετέχοντες.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Ακολούθως, έγινε έλεγχος, κατά σειρά μειοδοσίας, των δικαιολογητικών συμμετοχής (όπως ορίζονται στο άρ. 24.2 της διακήρυξης) αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Εν συνεχεία, η Ε.Δ. προέβη σε έλεγχο των εγγυητικών επιστολών που υποβλήθηκαν ως προς τα στοιχεία που αναγράφονταν σε αυτές και επικοινώνησε με τους εκδότες των  υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών των οικονομικών φορέων, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η εγκυρότητα του συνόλου των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν. Η Ε.Δ. έλαβε υπόψη ότι η υποχρέωση προσκόμισης πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

Κατά τον έλεγχο των λοιπών δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι ο οικονομικός φορέας «ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ» δεν έχει συμπληρώσει το πεδίο Β.6 του μέρους IV του ΤΕΥΔ, που αφορά στις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις. Με έγγραφό της, η Ε.Δ. ζήτησε από την Αναθέτουσα να έρθει σε επικοινωνία με τον οικονομικό φορέα, προκειμένου αυτός να συμπληρώσει και επανυποβάλει το ΤΕΥΔ του. Ο φορέας υπέβαλε το ΤΕΥΔ αυθημερόν, ελέγχθηκε και βρέθηκε καλώς.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση έκπτωση 47,06 %.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Μελέτης Κωνσταντίνος

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Χίνος Κωνσταντίνος 2. Ιωάννου Αργύρης
ΠΕ Δασολογίας & Φυσικού Περ/ντος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την 30292/19.04.2019 (68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία επιχορηγεί και κατανέμει στο Δήμο μας, από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», το ποσό των 506.000,00€ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος
 • Την 247/2019 (ΨΕΚ6Ω1Θ-ΒΑΙ) απόφαση ΔΣ περί αποδοχής της ανωτέρω χρηματοδότησης,
 • την 364/2019 (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) απόφαση ΔΣ «Τεχνικό Πρόγραμμα 2020»
 • την 376/2019 (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) απόφαση ΔΣ «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
 • την 16091/20 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης
 • την 3/2020 μελέτη του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΕΞΟΧΙΚΟ” ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ» (CPV:45300000-0) προϋπολογισμού (77.822,58 +18677,42 ΦΠΑ 24%) 500,00€.
 • Τον Κ.Α. 64.7331.002 των εξόδων με τίτλο «Αποπεράτωση κοινοτικού καταστήματος στη θέση “ΕΞΟΧΙΚΟ” της κοινότητας ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΠΔΕ του ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010», ποσού 96.500,00€.
 • το 20REQ006447154 2020-03-18 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • την 185/2567/18.03.2020 (ΨΜΤΜΩ1Θ-8ΔΥ)(20REQ006449723 2020-03-18) ΑΑΥ του Δήμου Σικυωνίων.
 • την 300/2019 (656ΧΩ1Θ-ΖΤ1) απόφαση ΟΕ «Ορισμός Επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., έτους 2020».
 • το από 06/04/2020 έγγραφο της ανωτέρω επιτροπής, με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης του Μη.Μ.Ε.Δ. για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
 • την 80/2020 (6ΗΧ8Ω1Θ-Φ46) απόφαση ΟΕ «Καθορισμού όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού του έργου & συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού»
 • την 2864/10.04.2020 Διακήρυξη (20PROC006587441 2020-04-16),
 • την 2865/10.04.2020 Προκήρυξη (20PROC006586749 2020-04-16),
 • την 2866/10.04.2020 Περιληπτική διακήρυξη (6ΠΡ6Ω1Θ-ΥΧΩ),
 • τον Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 88855 του έργου,
 • την 102/2020 (Ψ824Ω1Θ-Ο8Ψ) απόφαση ΟΕ «Ματαίωση & επανάληψη διαγωνισμού»
 • τον νέο Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 90062 του έργου,
 • τo 1ο/11.06.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το από 1ο/11.06.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΕΞΟΧΙΚΟ” ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ» με αρ. μελέτης 3/2020 (CPV: 45300000-0) της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού 96.500,00€ (77.822,58 +18677,42 ΦΠΑ 24%).

 

Β. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου, το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 47,06 %.

 

Γ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Δ. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες (παρ.3β – αρ. 13 της ΚΥΑ 83010/4098/26-07-2017—ΦΕΚ/Β/2710).

 

Ε. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην 1η κατά σειρά μειοδότρια εταιρεία (προσωρινός ανάδοχος), περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.

 

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του ανωτέρω έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύμφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 140/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                               Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 15.06.2020

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email