14/2023 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                 ΑΔΑ:ΨΡΟΧΟΚ3Ξ-ΠΤ0

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το πρακτικό της 05/11-4-2023 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 14/2023

 

Θέμα: «Αποδοχή δωρεάς ποσού 500,00€  από την MOTOR OIL(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε για την σχολική μονάδα  του Νηπιαγωγείου Πασίου».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 11 Απριλίου   του έτους  2023  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 68/5-4-2023  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/19-07-2018) ,σε κάθε μέλος  χωριστά.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                 Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος     Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα                                             Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα –Βασιλική

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος  εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Αποδοχή δωρεάς ποσού 500,00€  από την MOTOR OIL(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε για την σχολική μονάδα  του Νηπιαγωγείου Πασίου», έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ: 51/Φ2/27-3-2023 έγγραφο  της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Πασίου, στο οποίο  αναφέρει το αίτημα της εν λόγω σχολικής μονάδας, προς  την εταιρεία MOTOR OIL(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε για χορήγηση ενός προτζέκτορα με τα απαραίτητα εξαρτήματά του, καθώς και την θετική απάντηση  της εν λόγω εταιρείας, η οποία ενέκρινε τη δωρεά του χρηματικού ποσού των  πεντακοσίων ευρώ 500,00€ προς την σχολική  μονάδα του Νηπιαγωγείου Πασίου της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων για την αγορά του προτζέκτορα με τα απαραίτητα εξαρτήματά του.

 

Η  Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη

τα  παραπάνω εκτεθέντα

Αποφασίζει ομόφωνα

 

 1. Αποδέχεται την δωρεά του χρηματικού ποσού των πεντακοσίων ευρώ (500,00€) από την  εταιρεία MOTOR OIL(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε, προς την σχολική μονάδα του Νηπιαγωγείου Πασίου της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων για την αγορά προτζέκτορα με τα απαραίτητα εξαρτήματά του.
 2. Να αποσταλεί η παρούσα απόφαση και ευχαριστήρια επιστολή  στην  MOTOR OIL(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2023  και  υπογράφεται ως έπεται.

 

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 11-4-2023

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email