14/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

6η/22.02.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   Β’ θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
 

14/2023

  1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ επιτροπής διαγωνισμού του με αρ. μελέτης 22/2021 έργου

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ & ΠΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη  22α Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2741/17.2.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δ.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μυττάς Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τα μέλη να αποφασίζουν για τη συζήτηση του ως άνω θέματος ως κατεπείγον *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου και το κατεπείγον του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών το 1ο/21.2.2023 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 21/02/2023

 

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 21215/29-12-2022

 

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC011928335 2022-12-29

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Σχετ:    α. Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

β. Η υπ’ αριθμ. 166278 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 2813/Β/30-06-2021)

γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 21215/29-12-2022 Διακήρυξη του έργου του θέματος.

δ. Η υπ’ αριθμ. 462/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.

Σήμερα, την 31η/01/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προκειμένου να προχωρήσει στην αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά οι οικονομικοί φορείς.

Κατόπιν σχετικής προσκλήσεως, εμφανίστηκαν σήμερα στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων τα τακτικά μέλη κα Φίλη Κων/να (Πρόεδρος), κ. Κατσιμπούλας Βασίλειος (μέλος) και κ. Τσιοκάρας Ιωάννης (μέλος). Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, προχώρησε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» για κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία και εν συνεχεία ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» τον παρακάτω σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες.

Ελέγχθηκε ότι στο πρωτόκολλο του Δήμου Σικυωνίων κατατέθηκαν σφραγισμένοι φάκελοι συμμετεχόντων με πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 3.5 της αναλυτικής διακήρυξης, σε όσες εγγυητικές επιστολές απαιτείται (έγχαρτη εγγύηση συμμετοχής).

Οι συμμετέχοντες καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα:

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. αναρτάται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός Πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο των οικονομικών προσφορών και έλεγχο ομαλότητας, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Από τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών προκύπτει ότι όλες οι προσφορές είναι ομαλές και καταχωρούνται κατά σειρά μειοδοσίας στο παρόν πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Στη συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε σε έλεγχο, κατά σειρά μειοδοσίας, των δικαιολογητικών συμμετοχής (όπως ορίζονται στο άρ. 24.2 της διακήρυξης) αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο των εγγυητικών επιστολών που υποβλήθηκαν ως προς τα στοιχεία που αναγράφονταν σε αυτές. Επίσης, έλαβε υπόψη ότι η υποχρέωση προσκόμισης πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. Επίσης η επιτροπή επικοινώνησε με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους. Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών φαίνεται στο Πίνακα που ακολουθεί:

 

A/A Επωνυμία Προσφέροντα Εγγυητική Επιστολή Εκδότης Έλεγχος Εγκυρότητας ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ e-167711/20-01-2023 ΤΜΕΔΕ V/155453 /               31-01-2023 ΛΑΘΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΡΓΟΥ
2 ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ e-168048/25-01-2023 ΤΜΕΔΕ V/155455 /               31-01-2023  
3 ΚΕΤΕΜ Α.Ε. W07410/00/10-01-2023 OPTIMA BANK Αρ. πρωτ.               1574/31-01-2023  
4 Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ  ΑΤΕ e-167536/19-01-2023 ΤΜΕΔΕ V/155458 /               31-01-2023  
5 ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ e-167941/24-01-2023 ΤΜΕΔΕ V/155460/               31-01-2023  
6 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ e-167582/20-01-2023 ΤΜΕΔΕ V/155462 /               31-01-2023  
7 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΟΒΙΝΟΣ e-167851/23-01-2023 ΤΜΕΔΕ V/155464 /               31-01-2023  
8 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΤΕ 7002033439/23-01-2023 EUROBANK Αρ. πρωτ.               1565/31-01-2023  
 

9

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ e-167649/             20-01-2023 ΤΜΕΔΕ V/155467 /               31-01-2023  

 

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω Πίνακα η εγγυητική επιστολή με αριθμό e-167711/20-01-2023 που κατάθεσε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία: «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» δεν φέρει τα σωστά στοιχεία της Διακήρυξης του έργου.

Όσον αφορά στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ ΤΕΥΔ διαπιστώθηκε  η ορθή συμπλήρωσή του, από τους οικονομικούς φορείς με τις επωνυμίες:

 • ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ
 • ΚΕΤΕΜ Α.Ε.
 • Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΤΕ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΤΕ
 • ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ

 

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία: «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/  ΤΕΥΔ που υπέβαλε και συγκεκριμένα στο Μέρος ΙV, παρ. B, το πεδίο Ετήσιος («ειδικός») Κύκλος Εργασιών, δεν συμπληρώθηκε σωστά.

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία: «ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/  ΤΕΥΔ που υπέβαλε και συγκεκριμένα στο Μέρος ΙV, παρ. B, τα πεδία («Ολικός») Ετήσιος  Κύκλος Εργασιών και Ετήσιος («ειδικός») Κύκλος Εργασιών, δεν συμπληρώθηκε σωστά. Επιπλέον η παρ. Γ  του Μέρος ΙV, δεν συμπληρώθηκε.

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία: «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΟΒΙΝΟΣ» στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/  ΤΕΥΔ που υπέβαλε και συγκεκριμένα στο Μέρος ΙV, παρ. B, τα πεδία («Ολικός») Ετήσιος  Κύκλος Εργασιών και Ετήσιος («ειδικός») Κύκλος Εργασιών, δεν συμπληρώθηκε σωστά. Επιπλέον η παρ. Γ  του Μέρος ΙV, δεν συμπληρώθηκε.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσω του Συστήματος, ζήτησε από την αναθέτουσα να καλέσει τους ως άνω οικονομικούς φορείς να υποβάλουν μέσω του συστήματος τα κάτωθι:

 • Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία: «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ»
 • Συμπληρωμένο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 • Να παρέχει εξηγήσεις σχετικά με τα στοιχεία του έργου στην αριθ. e-167711/20-01-2023 εγγυητική επιστολή συμμετοχής που κατέθεσε.
 • Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία: «ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»
 • Συμπληρωμένο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα ανωτέρω
 • Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία: «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΟΒΙΝΟΣ»
 • Συμπληρωμένο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα ανωτέρω

και διέκοψε τη συνεδρίαση, προκειμένου να επανέλθει για τον έλεγχο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε εκ νέου την 21η/02/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να προβεί σε έλεγχο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών, όπως ζητήθηκαν ανωτέρω και υποβλήθηκαν μέσω του συστήματος και την ολοκλήρωση του παρόντος πρακτικού.

Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν:

 • Το συμπληρωμένο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ ΤΕΥΔ του οικονομικού φορέα με την επωνυμία: «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ», το οποίο κρίνεται αποδεκτό και
 • Το Αρ. Πρωτ.: 3976/2023-e/13-02-2023 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ με το οποίο παρέχονται οι απαιτούμενες εξηγήσεις σχετικά με τα στοιχεία του έργου στην αριθ. e-167711/20-01-2023 εγγυητική επιστολή συμμετοχής που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία: «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ», το οποίο κρίνεται αποδεκτό.
 • Το γεγονός ότι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία: «ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» δεν υπέβαλλε συμπληρωμένο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ ΤΕΥΔ, εντός της προθεσμίας των 20 ημερών, όπως του ζητήθηκε νομίμως με το 1572/31-01-2023 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής και κατά συνέπεια αποκλείεται από την διαδικασία του διαγωνισμού.
 • Το γεγονός ότι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία: «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΟΒΙΝΟΣ» δεν υπέβαλλε συμπληρωμένο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ ΤΕΥΔ, εντός της προθεσμίας των 20 ημερών, όπως του ζητήθηκε νομίμως με το 1573/31-01-2023 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής. Συγκεκριμένα υπέβαλε εκπρόθεσμα, ήτοι μετά την 7η μ.μ. ώρα της 20η-02-2023 [οι προθεσμίες που τάσσονται από το νόμο ή τα δικαστήρια λήγουν την 7η μ.μ, ώρα της τελευταίας ημέρας, και εάν αυτή είναι εξαιρετέα, την ίδια ώρα της επόμενης

  εργάσιμης ημέρας (βλ. αριθ. Α 16/2017 5ου κλιμακίου Απ. ΑΕΠΠ, Ε.Α. ΣτΕ. 67/2014, 1130/2010, 808/2008, 598/2008, 896/2010)], έγγραφο περί μη υποχρέωσης συμπλήρωσης του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, το οποίο, εκτός των άλλων, κρίνεται αβάσιμο, καθώς εκ των απαιτήσεων της παρ. 11, του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019, όπως ορίζεται στο άρθρο 22Γ της Διακήρυξης, προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης των εν λόγω πεδίων του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ και κατά συνέπεια αποκλείεται από την διαδικασία του διαγωνισμού.

Ακολούθως, ο Πίνακας Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A A/A Καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 277598 ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ 30,27%
2 277609 ΦΩΤΙΟΣ ΣΑΡΛΑΣ 28,00%
3 277302 ΚΕΤΕΜ Α.Ε. 26,02%
4 276828 Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ  ΑΤΕ 25,00%
5 276557 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 21,00%
6 277482 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΤΕ 15,61%
7 277329 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 12,00%

 

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ», με μέση έκπτωση  30,27%.

Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

 

Κιάτο 21/02/2023

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Φίλη Κων/να

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΣΙΟΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την αριθ. πρωτ. 4128/29.09.2022 (ΩΧΓΛ4653ΠΓ-805) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών περί Ένταξης των Πράξεων του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού 605.000,00€ στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4 : «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
 • την 323/22 (6ΞΔΔΩ1Θ-ΦΨΡ) απόφαση ΟΕ «αποδοχή χρημ/σης και εγγραφή στο τεχ. πρόγραμμα & π/υ»
 • την 175/2022 (ΨΑΡ0Ω1Θ-ΨΓΒ) απόφαση ΔΣ «τροποποίηση τεχνικού πρόγραμμα & π/υ 2022»,
 • την 164054/4-11-22 (Ω2ΘΘΟΡ1Φ-ΕΡΝ) εγκριτική απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
 • την 22/2021 μελέτη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ KAI ΠΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (CPV: 45233120-6) συνολικού π/υ με ΦΠΑ 000,00€.
 • τον Κ.Α. 64.7341.028 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «{ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με   Κωδικό  ΟΠΣ   0035989271» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ]-ΣΑΕ 082/1                                    2022=34,48  2023=166.655,17  2024=166.655,17  2025= 166.655,18
 • την 5982/23.12.2022 (9Ξ544653ΠΓ-Γ86) προέγκριση διακήρυξης Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 • το 22REQ011914920 2022-12-28 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 560/21130/28.12.2022 (Ψ2ΘΣΩ1Θ-ΥΦΥ)(22REQ011917566 2022-12-28) ΑΑΥ
 • Την 483/2022 (ΨΚΕ3Ω1Θ-ΧΕΜ) απόφαση ΟΕ «καθορισμός όρων διακήρυξης»,
 • Την 462/2022 (9Ω0ΒΩ1Θ-ΜΜΨ) απόφαση ΟΕ «συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»,
 • Την 21215/29.12.2022 (22PROC011928335) διακήρυξη ,
 • Το ως άνω 1ο/21.2.2023 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018 *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β. Εγκρίνει το 1ο/21.2.2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ KAI ΠΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της 22/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων (CPV: 45233120-6) συνολικού π/υ με ΦΠΑ 500.000,00€.

Γ. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ως άνω έργου, το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία  «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» με μέση έκπτωση  30,27%.

Δ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Ε. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες .

 

ΣΤ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην 1η κατά σειρά μειοδότρια εταιρεία, περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.

 

Ζ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του ανωτέρω έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22.02.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email