14/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 3ης/18. 1. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η (δια ζώσης)

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   14/2023

Περίληψη: Επί της αριθ. 35/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Οριοθέτηση θέσης στάσης – στάθμευσης ΑΜΕΑ, έμπροσθεν κέντρου Φυσιοθεραπείας ιδιοκτησίας Αικατερίνης Αδρακτά,  επί της οδού  28ης Οκτωβρίου αριθ. 45 στο Κιάτο».   

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η   του μηνός Ιανουαρίου έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.576/13-1-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης 
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Παπαγεωργίου Δημήτριος 15. Μαστοράκης Δημήτριος 16. Σαρχάνης Κων/νος
17. Παπαβασιλείου Νικόλαος 18. Χουσελάς  Ευάγγελος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
       
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Λέγγας Μάρκος

 

2. Ρουμπέκας Γεώργιος

 

3.Ζαχαρόπουλος Νικόλαος

4. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ 5. Μπακόλιας Παναγιώτης  6. Κατσιμπούλας Αντώνιος 7. Θελερίτης Γεώργιος 
8. Γαλάνης Βασίλειος    

 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
4.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  5. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)  6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7.Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)
       
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)

 

2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12.  Καλαντζής Π. (Γονούσας)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)    
 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :  

 

        Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την τήρηση

των πρακτικών.

 

7ο   Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί της αριθ. 35/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Οριοθέτηση θέσης στάσης – στάθμευσης ΑΜΕΑ, έμπροσθεν κέντρου Φυσιοθεραπείας ιδιοκτησίας Αικατερίνης Αδρακτά,  επί της οδού  28ης Οκτωβρίου αριθ. 45 στο Κιάτο»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος  το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

  1. Την με αριθ. πρωτ. 19772/8-12-2022 αρνητική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί μέρος της παρούσας .

 

2. Την αριθ. 51/2022  απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου με την οποία  ομόφωνα

προτείνει την μη χορήγηση  μεμονωμένης άδειας στάσης – στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. έμπροσθεν  του ιδιωτικού  κέντρο φυσιοθεραπείας Αικατερίνης Αδρακτά ευρισκόμενο επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 45 στο Κιάτο και να ληφθεί υπόψη το εν λόγω αίτημα στον γενικότερο σχεδιασμό οριοθέτησης χώρων στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Κυκλοφορικής Μελέτης της πόλης του Κιάτου.

 

  1. Την αριθ. 35/2022 απόφαση (Κατά Πλειοψηφία) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία εγκρίνει

το αίτημα  χορήγησης άδειας οριοθέτησης θέσης στάσης – στάθμευσης ΑΜΕΑ, έμπροσθεν του  κέντρου

Φυσιοθεραπείας ιδιοκτησίας Αικατερίνης Αδρακτά.

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
  • το  παραπάνω αναφερθέντα , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία   

Με την αρνητική ψήφο του Προέδρου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. :  Β. Αλεξόπουλου, Δ. Παπαγεωργίου και  Δ. Μαστοράκη

 

1.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την  χορήγηση άδειας οριοθέτησης μιας θέσης στάσης – στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της

οδού 28ης Οκτωβρίου αριθ. 45  στο Κιάτο έμπροσθεν του Κέντρου  Φυσιοθεραπείας ιδιοκτησίας

Αικατερίνης  Αδρακτά.

 

  1.   Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στην Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου   για τις δικές της

ενέργειες.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 14/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 18 – 1 –  2023

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email