14/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ:Ψ7ΝΖΟΚ3Ξ-ΥΓΙ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ)
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 3/28-3-2022 μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αριθμός Απόφασης 14/2022

Περίληψη: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των παρακάτω σχολικών μονάδων α) Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Πασίου, β) 4ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου και γ)7ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου και 1ο Νηπιαγωγείο Κιάτο.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28 Μαρτίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθ. 70/23-3-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76). Τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 , 643 Α.Π. 69472/24-9-2021, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο 14 μελών, βρέθηκαν παρόντα 10 μέλη δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος 1. Τσαμαντά Ελένη
2. Δομετίου Βασίλειος 2. Γκούμας Σταμάτιος
3. Πάτσιου Ιωάννα 3. Αθανασούλη Ελένη
4. Καλφαντή Βασιλική 4. Βαφειαδάκης Αριστείδης
5. Μπόκιας Βασίλειος
6. Ρουμελιώτη Βασιλική
7. Ζάρκος Ευάγγελος
8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
10. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των παρακάτω σχολικών μονάδων α) Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Πασίου, β) 4ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου και γ)7ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου και 1ο Νηπιαγωγείο Κιάτο έθεσε υπόψη των μελών :
• Το αριθμ. πρωτ: 109/23-3-2022 έγγραφο της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πασίου με το οποίο αιτείται έκτακτη επιχορήγηση, προκειμένου να διεκπεραιωθούν-αποπληρωθούν οικονομικές υποχρεώσεις και λειτουργικά έξοδα που αφορούν τις δύο σχολικές μονάδες.
• Το αριθμ. πρωτ: 43/Φ.6/23-3-2022 έγγραφο της Διευθύντριας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου με το οποίο αιτείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση.
• Το αριθμ. πρωτ: 26/23-3-2022 έγγραφο της Διευθύντριας του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και 1ου Νηπιαγωγείου Κιάτου με το οποίο αιτείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Κατανέμει το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00)€ προκειμένου να διεκπεραιωθούν-αποπληρωθούν οικονομικές υποχρεώσεις και λειτουργικά έξοδα της σχολικής μονάδας του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Πασίου.
2. Κατανέμει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00)€ για κάλυψη λειτουργικών εξόδων της σχολικής μονάδας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
3. Κατανέμει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00)€ για κάλυψη λειτουργικών εξόδων της σχολικής μονάδας του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και 1ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.
4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2022 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ιωάννης Σωτηρόπουλος
1. Δομετίου Βασίλειος
2. Καλφαντή Βασιλική
3. Μπόκιας Βασίλειος
4. Ρουμελιώτη Βασιλική
5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
8. Πάτσιου Ιωάννα
9. Ζάρκος Ευάγγελος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 28-3-2022
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email