14/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

3η/08 .02. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

14/2022

  2ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Ορισμός δικηγόρου για την κατάθεση φακέλου για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης για τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης-αίτηση  αναστολής της εταιρείας «ΑΤΕ ΑΙΡΚΑΜ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 8η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00’μμ συνήλθε                                   σε –δια περιφοράς–  έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την                                       υπ’ αριθμ. 1577/08.02.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) σε συνδυασμό όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν -5- και αναλυτικά,

συμμετέχοντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεωρ. -Δομετίου Βασ. -Μαστοράκης Δ. -Ζάρκος Δημ.
μη συμμετέχοντες: 1. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος υπενθύμισε ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως *λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας προθεσμίας κατάθεσης φακέλου στο δικόγραφο αίτησης ακύρωσης-αίτησης αναστολής και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 .

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την υπ΄ αρίθμ. ΑΚ142/23-12-2021 κατατεθείσα αίτηση ακύρωσης-αίτηση αναστολής της εταιρείας «ΑΤΕ ΑΙΡΚΑΜ» η οποία επιδόθηκε στο Δήμο μας την 01/02/2022 (12.30’μμ) με την υποχρέωση να κατατεθεί σχετικός φάκελος εντός (10) ημερών από την κοινοποίησή της.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’ 114) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’ 133) όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας προθεσμίας κατάθεσης φακέλου στο δικόγραφο αίτησης ακύρωσης-αίτησης αναστολής.

Β. Ορίζει το δικηγόρο Σταμόπουλο Σταμάτιο προκειμένου να επιμεληθεί για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων και να καταθέσει εμπρόθεσμα φάκελο, με το σύνολο των απαιτούμενων  εγγράφων & απόψεων, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως (Α’ Τμήμα συνεδριάσεων), σχετικά με την ΑΚ142/23-12-2021 κατατεθείσα αίτησης ακύρωσης-αίτηση αναστολής της εταιρείας «ΑΤΕ ΑΙΡΚΑΜ».

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08.02.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email