14/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   3    /  04  –  07  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    14   /  2022

 

 

ΘΕΜΑ: 1oν  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      

«Έγκριση  του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  4ην  Ιουλίου του έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  9702/30-06-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                              1.-  Σταμάτιος    Γκούμας                       (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                           2.-   Δημήτριος   Σώκος                          (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος       (Μέλος)                               3.-   Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

4.- Αντώνιος     Κατσιμπούλας     (Μέλος)

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ                                          ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.- Β. Κοτσίρης  Πρόεδρος Κοινότητας  Στενού   1.-Γ. Κοτούλας    Πρόεδρος  Κοινότητας Μουλκίου

2.- Α. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας

Σικυώνος-Κιάτου.

3.- Δ. Γκορίτσας Πρόεδρος Κοινότητας Ματίου.

                                                                                   

 

——————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον   ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Μυττάς  Ιωάννης)   εισηγούμενος  τα θέματα,  είπε  πως έχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που πρέπει να συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση  αφού προέκυψε μετά την επίδοση πρόσκλησης.

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ομόφωνα αποδέχθηκε την συζήτηση του θέματος στην παρούσα συνεδρίαση κατά προτεραιότητα, βάση της παρ.  7 του  άρθρου  74 του Ν.  4555/19-08-2018  (ΦΕΚ  τεύχος Α΄αριθ. φύλλου  133) και στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα που πρέπει να συζητηθεί ως εξής: «Έγκριση  του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.»  ακολούθως ανέφερε ότι:

 Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Τμήμα  Τεχνικών Έργων- Η/Μ  Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου μας, μας απέστειλε το από 01-07-2022 σχετικό έγγραφό του που έχει ως εξής:

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κιάτο 01 – 07 – 2022
Πληροφορίες: Μ. Μαθιόπουλος ΠΡΟΣ: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.

                           

Σας διαβιβάζουμε τον οικείο φάκελο της Υπηρεσίας με τίτλο «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων» στον οποίο περιλαμβάνονται:

  1. Την Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο (ΦΕΚ 4380/Β/2021)
  2. Την Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/118039/968 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία δίνεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) έως και την 31η.3.2022.
  3. Την Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/27997/211 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία δίνεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) έως και την 30η.06.2022.
  4. Την υπ’ αρ. 34/2019 Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σικυωνίων».
  5. Την αριθ. πρωτ. 17552/08-12-2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της Ένωσης «TREDIT S.A.- DOTSSOFT A.E.» Ένωσης
  6. Τα παραδοτέα της αναδόχου εταιρείας: Π1α «Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης», Π1β «Χωροθέτηση Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο, Σενάρια Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο και Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο», Π2 (Έκθεση Διαβούλευσης και Π3 (Ολοκλήρωση Φακέλου-Εφαρμογή Σχεδίου).
  7. Την αριθ. 405/2021 Α.O.E περί έγκρισης και αποδοχής 1ου παραδοτέου Π1α.
  8. Την αριθ. 40/2022 Α.O.E περί έγκρισης και αποδοχής 2ου παραδοτέου Π1β
  9. Την αριθ. 143/2022 Α.O.E περί έγκρισης και αποδοχής 3ου παραδοτέου Π2& Π3

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.

 
Ο  Αν. Προϊσταμένος Τμήματος

Τεχνικών Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

 

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολ. Μηχ. ΤΕ3

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-    Tο από 01-07-2022 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας

4.-    Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

Την συζήτηση  του θέματος  εκτός ημερήσιας διάταξης κατά προτεραιότητα βάση της παρ.  7 του  άρθρου  74 του Ν.  4555/19-08-2018  (ΦΕΚ  τεύχος Α΄αριθ. φύλλου  133.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί   θετικά και  εγκρίνει  το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, όπως  ακριβώς αναφέρεται στην εισήγηση του προέδρου και έχει συνταχθεί  από την

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Τμήμα  Τεχνικών Έργων- Η/Μ  Έργων και Συγκοινωνιών.

και

 

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής ποιότητας Ζωής κ. Μυττά Ιωάννη για την υποβολή της παρούσας απόφασης στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Τμήμα  Τεχνικών Έργων- Η/Μ  Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    14  / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο    04-07-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

ΜYΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email