14/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                      (ΑΔΑ:Ω0Υ5ΟΚ3Ξ-ΞΥΞ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                               Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 04/24-6-2021 έκτακτης και κατεπείγουσας  δια περιφοράς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Αριθμός Απόφασης 14/2021

Περίληψη: «Παραχώρηση μίας προκάτ αίθουσας (μόνο για παροχή ρεύματος) και του προαυλίου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Μουλκίου για πρόβες παραδοσιακών χορών».

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 24 Ιουνίου  του έτους  2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα  δια περιφοράς συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την                                   αριθμ. πρωτ: 58/23-6-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ηλεκτρονικά  σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα μέτρα και ρυθμίσεις στα πλαίσια  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID -19.

Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 8  δηλαδή:

 

                                            ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                             Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος   Γκούμας Σταμάτιος
 3. Καλφαντή Βασιλική Τσαμαντά Ελένη
 4. Μπόκιας Βασίλειος                                 Αθανασούλη Ελένη
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική 5. Πάτσιου Ιωάννα                                                                                                   6.  Ζάρκος Ευάγγελος                                        6. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 7. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε  η υπάλληλος του Δήμου μας  Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούμενος  το μοναδικό  θέμα με τίτλο «Παραχώρηση μίας προκάτ αίθουσας (μόνο για παροχή ρεύματος) και του προαυλίου χώρου του  Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Μουλκίου για πρόβες παραδοσιακών χορών πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ: Φ.20.3/1140/22-6-2021 έγγραφο της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου με το οποίο εγκρίνει την παραχώρηση μίας προκάτ αίθουσας μόνο για παροχή ρεύματος  και του προαυλίου χώρου της εν λόγω σχολικής μονάδας στον  Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Μουλκίου για  πρόβες παραδοσιακών χορών.

                  

                       Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

 1. Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών  και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
 2. Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.
 3. Το αριθ.πρωτ:Φ.20/2662/3565/δι-13-01-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων σε τρίτους».
 4. Το αριθ. πρωτ: Φ.20.3/1140 έγγραφο της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου με θέμα «Αίτημα της Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Μουλκιού για χρήση μίας προκάτ αίθουσας και του προαυλίου χώρου για πρόβες παραδοσιακών χορών.

                                       

                                          Αποφασίζει  Ομόφωνα

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
 2. Εγκρίνει την παραχώρηση μίας αίθουσας προκάτ μόνο για παροχή ρεύματος και του προοαυλίου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Μουλκίου για πρόβες παραδοσιακών χορών,  στα πλαίσια συμμετοχής τους  στις εκδηλώσεις Σικυώνια 2021 και συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα και ώρα 19:30 έως 21:00 για το χρονικό διάστημα  από 28/6/2021 έως 09/7/2021.
 3. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Μουλκίου οφείλει να:
 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εκδήλωσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   14/2021 και υπογράφεται ως έπεται.

 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Μπόκιας Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Δομετίου Βασίλειος
 4. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική
 6. Ζάρκος Ευάγγελος
 7.                        Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  24-6-2021

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email