14/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                             ΑΔΑ: ΩΛΞ7ΟΚ3Ξ-0Μ2

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4/09-3-2020 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 14/2020

Περίληψη: «Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού της υπηρεσίας με τίτλο «Απολύμανση στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων σύμφωνα με την 25-2-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9 Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 69/4-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος 1. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 2. Δομετίου Βασίλειος 2. Γκούμας Σταμάτιος

 3. Μπόκιας Βασίλειος 3. Τσαμαντά Ελένη

 4. Πάτσιου Ιωάννα 4. Αθανασούλη Ελένη

 5. Βαφειαδάκης Αριστείδης

 6. Καλφαντή Βασιλική

 7. Ρουμελιώτη Βασιλική

 8. Ζάρκος Ευάγγελος

 9. Μπουζιάνη –Τσαντήλα Βασιλική

10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

Θέμα: 2ο ( Προ ημερήσιας διάταξης)

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 2ο θέμα πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως προ ημερησίας διάταξης το θέμα : «Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού της υπηρεσίας με τίτλο «Απολύμανση στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να πραγματοποιηθεί απολύμανση, στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωναϊού μεταξύ των μαθητών των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την 25-2-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» .

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε, ότι καθίσταται επιτακτική ανάγκη στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων σύμφωνα με την 25-2-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» η απολύμανση –μικροβιοκτονία σε όλα τα Σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με υπολειμματικό ψεκασμό και απολυμαντικό υγειονομικής σημασίας, στα υφιστάμενα σχολικά κτίρια ως εξής:

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1

1ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

2

2ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

3

3ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 2ουΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

4

6ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

5

4ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

6

7ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

7

6ον ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

8

7ον ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

9

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ

10

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

11

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ

12

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ

13

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

14

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ

15

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΝΕΟΥ

16

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΙΝΟΥ

17

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ

18

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΙΟΥ

19

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

Και κάλεσε τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

 1. Εγκρίνει τη διενέργεια εκτέλεσης Υπηρεσίας με τίτλο: «Απολύμανση στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων» στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωναϊού μεταξύ των μαθητών των σχολικών μονάδων σύμφωνα με την 25-2-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης Κορωναιού» και το αριθμ. πρωτ:73/6-3-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ006389777) αρχικό αίτημα κατά την προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία.

 2. Εγκρίνει τη διάθεση ποσού χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών(1.666,85€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% για την προαναφερόμενη παροχή Υπηρεσιών.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2020.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος

 2. Μπόκιας Βασίλειος

 3. Πάτσιου Ιωάννα

4. Βαφειαδάκης Αριστείδης

5. Καλφαντή Βασιλική

6. Ρουμελιώτη Βασιλική

7. Ζάρκος Ευάγγελος

8. Μπουζιάνη Τσαντήλα Βασιλική

9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10-3-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email