14/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 1ης /21. 01.2020  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ     Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  14/2020

Περίληψη: Ορισμός µελών για τις Επιτροπές Δημοπρασιών και Εκτίμησης μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς & εκποίησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου και  Καταστροφής αντικειμένων άνευ αξία έτους 2020.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:30’ συνήλθε σε Τ α κ τ ι κ ή   Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθ. 419/17-01-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  23 μέλη δηλαδή:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Θελερίτης Γεώργιος
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Μαστοράκης Δημήτριος 14. Παπαγεωργίου Δημήτριος 15. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 16 . Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Γαλάνης Βασίλειος 19 Μπακόλιας Παναγιώτης 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Παπαβασιλείου Νικ. (προσήλθε κατά την συζήτηση του 6ου θέματος 22. Χουσελάς  Ευάγγελος  23. Νανόπουλος Βασίλειος  
ΑΠΟΝΤΕΣ :
1. Ζάρκος Δημήτριος 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 3. Λέγγας Μάρκος 4. Συριάνος Κων/νος
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου). 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 6. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 7.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)      
       
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

4. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 23. Σκούπας Α. (Μποζικών)
24. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 25. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
28. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 29. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)    
       
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:  1. Παπαβασιλείου Νικ. (κατά την συζήτηση του 13ου θέματος ) 2. Γαλάνης Βασ. (μετά τη συζήτηση  του 13ου θέματος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος  (μετά τη συζήτηση  του 13ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   14ο

Στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ορισμός µελών για τις Επιτροπές Δημοπρασιών και Εκτίμησης μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς & εκποίησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου και  Καταστροφής αντικειμένων άνευ αξία έτους 2020», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος,  εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την  αναγκαιότητα ορισμού μελών των κάτωθι επιτροπών:

 

  1. Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών για την µίσθωση, εκµίσθωση, αγορά και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγµάτων του ∆ήµου, για το έτος 2020 (άρθρα 1 και 9 του Π.∆. 270/1981).

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π.∆. 270/1981 οι δηµοπρασίες για την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των δήµων διεξάγονται από επιτροπή αποτελούµενη από το ∆ήµαρχο, ως Πρόεδρο της επιτροπής και δύο δηµοτικούς συµβούλους. Ο ορισµός των δηµοτικών συµβούλων (µαζί µε τους αναπληρωτές τους) γίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Στο άρθρο 9 καθορίζεται ότι οι διατάξεις του Π.∆. ισχύουν για την εκποίηση, αγορά, εκµίσθωση και µίσθωση κινητών και ακινήτων πραγµάτων. Η κλήρωση ανάµεσα στους δηµοτικούς συµβούλους ανέδειξε τα µέλη  που αναφέρονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

 

  1. Επιτροπή Εκτίµησης και καταλληλότητας ακινήτων προς µίσθωση, εκµίσθωση, αγορά, και εκποίηση, για το έτος 2020 (άρθρα 7 και 9 του Π.∆. 270/1981 και άρθρα 186, 191, 192 και 194 του ν. 3463/2006)

Σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 9 του Π.∆. 270/1981 και τα άρθρα 186, 191, 192 και 194 του Ν.3463/2006 η εκτίµηση ακινήτων προς µίσθωση, εκµίσθωση, αγορά και εκποίηση διενεργείται από επιτροπή συγκροτούµενη από δύο δηµοτικούς συµβούλους και ένα µηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ορίζονται οι δηµοτικοί σύµβουλοι και µε απόφαση ∆ηµάρχου ο µηχανικός. Η κλήρωση ανάµεσα στους δηµοτικούς συµβούλους ανέδειξε τα µέλη  που αναφέρονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

 

  1. Επιτροπή Εκτίµησης κινητών πραγµάτων προς µίσθωση, εκµίσθωση αγορά και εκποίηση, για το έτος 2020 (άρθρα 7 και 9 του Π.∆. 270/1981 και άρθρο 199 του ν. 3463/2006).

Σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 9 του Π.∆. 270/1981 και το άρθρο 199 του Ν.3463/2006 η εκτίµηση κινητών πραγµάτων του ∆ήµου προς µίσθωση, εκµίσθωση και εκποίηση διενεργείται από επιτροπή συγκροτούµενη από δύο δηµοτικούς συµβούλους και ένα µηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ορίζονται οι δηµοτικοί σύµβουλοι και µε απόφαση ∆ηµάρχου ο µηχανικός. Η κλήρωση ανάµεσα στους δηµοτικούς συµβούλους ανέδειξε τα µέλη  που αναφέρονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

 

  1. Επιτροπή Καταστροφής αντικειµένων που δεν έχουν καµία αξία, για το έτος 2020 (άρθρο 199 του Ν. 3463/2006).

Σύµφωνα µε το άρθρο 199 του Ν.3463/2006 αντικείµενα που δεν έχουν κάποια αξία καταστρέφονται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις δηµοτικούς συµβούλους που ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και από τους οποίους ο ένας προέρχεται από τη µειοψηφία. Η κλήρωση ανάµεσα στους δηµοτικούς συµβούλους ανέδειξε τα µέλη  που αναφέρονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία
  • την εισήγηση του προέδρου,
  • την διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Ορίζει, τα μέλη για τη συγκρότηση των κάτωθι  Επιτροπών για το έτος 2020.

 

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ για την µίσθωση, εκµίσθωση, αγορά και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του ∆ήµου, (άρθρα 1 και 9 του Π.∆. 270/1981).
Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
1. Δήμαρχος κ. Σπ. Σταματόπουλος (πρόεδρος)                   —
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Ρουμπέκας Γεώργιος 3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

 

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ προς µίσθωση, εκµίσθωση, αγορά & εκποίηση, (άρθρα 7 και 9 του Π.∆. 270/1981 και άρθρα 186, 191, 192 και 194 του ν. 3463/2006).
Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
1. Τσολάκος Γεώργιος 1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
2.Μπακόλιας Παναγιώτης 2. Μαστοράκης Δημήτριος

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο πρώτος των τακτικών μελών με αναπληρωτή τον πρώτο των αναπληρωματικών. Με απόφαση Δημάρχου ορίζεται ο Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων.

 

 

3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ προς µίσθωση, εκµίσθωση αγορά και εκποίηση, (άρθρα 7 και 9 του Π.∆. 270/1981 και άρθρο 199 του ν. 3463/2006)
Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
1. Συριάνος Κων/νος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2.Αλεξόπουλος Βασίλειος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο πρώτος των τακτικών μελών με αναπληρωτή τον πρώτο των αναπληρωματικών. Με απόφαση Δημάρχου ορίζεται Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων.

 

 

4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ άνευ αξίας, (άρθρο 199 του Ν. 3463/2006)
Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
1. Ζάρκος Δημήτριος 1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
2. Δομετίου Βασίλειος 2. Θελερίτης Γεώργιος
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος 3. Νανόπουλος Βασίλειος

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο πρώτος των τακτικών μελών με αναπληρωτή τον πρώτο των αναπληρωματικών.

 

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται .

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 14/2020

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 21.1.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email