14/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της     5  / 22-04-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης  14  / 2019

 

ΘΕΜΑ: 1Ο «Περί  παραχωρήσεως  του   προαυλίου χώρου  του 1ου  ΕΠΑ. Λ  Κιάτου  για την 7ην και 8ην  Μαϊου 2019  για Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  22ην  Απριλίου   του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα   και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 98/18-04-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                        1.- Α.  Λούτα

2.- Α.  Λεονάρδου              Μέλος                                            2.- Ν.  Σκαρμούτσος

3.- Γ.  Κουκουμέλης             «                                                  3.- Β.  Kελλάρης

4.- Δ.  Ασβεστόπουλος        «                                                  4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Α.  Βυτινιώτης                 «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

  —————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ     1ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  1ον θέμα

της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  παραχωρήσεως  του   προαυλίου χώρου  του 1ου  ΕΠΑ. Λ  Κιάτου  για την

7ην και 8ην  Μαϊου 2019  για Σεμινάριο Οδικής Ασφάλεια» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

Ο  Διευθυντής   του 1ου  ΕΠΑ. Λ.  Κιάτου  κ. Σιετής  Ευάγγελος,    υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το υπ’ αριθ. 439/16-04-2019  σχετικό έγγραφό του, όπου  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης,  με την οποία μας ζητεί να του  παραχωρήσουμε την άδεια χρήσης του σχολικού χώρου  για την υλοποίηση  της δράσης  οδική  ασφάλεια με εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΙΟΑΣ, στα πλαίσια  του ΜΝΑΕ  (Όταν το σχολείο Οδηγεί  την ασφάλειας και απλώνει Γέφυρες Ζωής)  την Τρίτη 7 και Τετάρτη 8 Μαϊου 2019) Το σεμινάριο θα απευθύνεται  σε μαθητές Λυκείων Κιάτου σε πρώτη φάση και με την νέα σχολική χρονιά θα επεκταθεί  σε μαθητές  των γυμνασίων και λυκείων του νομού.

Το απόγευμα  της Τρίτης 7/5/2019  η δράση θα είναι ανοικτή στην κοινωνία.

 

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα  που αναφέρονται παραπάνω .

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

    Εγκρίνει,  την παραχώρηση της χρήσης  του προαυλίου  χώρου  του  1ου  ΕΠΑ. Λ –  Κιάτου, στον  Διευθυντή του 1ου ΕΠΑ. Λ. Κιάτου, κ. Σιετή Ευάγγελο   για την 7ην  και  8ην  Μαϊου  2019,  για  την υλοποίηση  της δράσης  στα πλαίσια  του ΜΝΑΕ  (Όταν το σχολείο «Οδηγεί»  την  ασφάλεια  με εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΙΟΑΣ)  ,  με την προϋπόθεση  τήρησης  της  υπ’ αριθ.  Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία  που ορίζεται  από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου και θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου.

 

 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    14  / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

1.- Λεονάρδου           Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                              2.- Βυτινιώτης            Αλέξιος

3.- Κουκουμέλης        Γεώργιος

4.- Ασβεστόπουλος   Δημήτριος

                                           

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο  22-04-2019

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email