14/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2 / 06-03-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   14 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 3Ο «Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης προμήθειας (Πινάκων Μαρκαδόρου στο 1ο ΓΕΛ Κιάτου).»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6ην Mαρτίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 18/2-3-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Α.   Λούτα

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                3.- Γ. Κουκουμέλης            

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                               4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Β. Kελλάρης                     «

                                                              

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ  3ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 3ον θέμα της

ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης προμήθειας (Πινάκων Μαρκαδόρου στο

1ο ΓΕΛ Κιάτου.» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

   Ο Δ/ντής του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 564/21-11-2017 έγγραφό του, και μας αναφέρει ότι, προκειμένου το Σχολείο να ανανεώσει τους πίνακες κιμωλίας (Οι παλιοί δύσχρηστοι, γυαλίζουν στο φως του ήλιου) σε μαρκαδόρου, παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες.

Μια πρόχειρη έρευνα αγοράς έδειξε ότι η συνολική δαπάνη προμήθειας (13) πινάκων κυμαίνεται στα 3.000-3.500€

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι, προκειμένου η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προβεί στην εν λόγω προμήθεια δέκα τριών (13) πινάκων μαρκαδόρου,   για τις ανάγκες του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, εισηγήθηκε να διατεθεί το ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων εννέα  ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (3. 509,97) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την ανάγκη   της   εν λόγω προμήθειας.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.- Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

7.- ToN. 4412/2016

8.- Το αρχικό αίτημα για την εν λόγω προμήθεια με ΑΔΑΜ: 18RE002753011/3-5-2018.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Εγκρίνει   την διενέργεια   της προμήθειας δέκα τριών (13) πινάκων μαρκαδόρου,   για το 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου,   έναντι ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων εννέα   ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (3. 509,97) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

2. -Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης της παραπάνω   προμήθειας για το 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου.

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την   εν λόγω προμήθεια.

4.- Η πληρωμή του   αναδόχου   θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους  

                           Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    14 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 07- 03- 2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email