14/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2 / 24-03-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   14 / 2017

                                  

ΘΕΜΑ: 4Ο «Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας (Κουτρινών και Οβάλ Σιδηροδρόμων)

                   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24ην Μαρτίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 32/20-03-2017   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -6 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                              ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Α. Βυτινιώτης

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                          2.- Δ. Ασβεστόπουλος

3.- Ο. Πανδής                     «                                                3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

4.- Γ.   Κουκουμέλης           «                                                

5.- Ν. Σκαρμούτσος             «    

6.- Β. Kελλάρης                   «                                                  

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ  4ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας (Κουτρινών και Οβάλ Σιδηροδρόμων) της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Προκειμένου η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προμηθευτεί κουρτίνες και οβάλ Σιδηροδρόμους   για τις ανάγκες των Σχολείων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   της ευρύτερης περιοχής του νέου Καλλικρατικού Δήμου Σικυωνίων, κρίνεται απαραίτητη η εν λόγω προμήθεια, για την κάλυψη αναγκών όλων των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, λόγω φθορών που έχουν προκληθεί και αντικατάστασης φθαρμένων και ανακατασκευή χαλασμένων.

   Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγήθηκε ότι, κατόπιν αιτήματος των Σχολείων της Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ζητήθηκε όπως τους εγκρίνουμε το ποσό των χιλίων διακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (1.212,72) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24% για την προμήθεια κουρτινών και οβάλ σιδηροδρόμων και προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση   στην κ. Παναγοπούλου Παναγιώτα, που διατηρεί κατάστημα με έδρα το Κιάτο,   επί της οδού Μετ. Σωτήρος αριθ.   22-24 και   Α.Φ.Μ. 046786474Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

  

     Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την ανάγκη προμήθειας κουρτινών και οβάλ σιδηροδρόμων για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας

     Εκπαίδευσης.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.- Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

7.- ToN. 4412/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει την διενέργεια της   προμήθειας κουρτινών και οβάλ σιδηροδρόμων για την Σχολική Επιτροπή

   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ποσού   χιλίων διακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (1.212,72)

     € με Φ.Π.Α. 24%.

2. Αναθέτει απευθείας την προμήθεια   κουρτινών και οβάλ σιδηροδρόμων   στην   Παναγοπούλου Παναγιώτα, που διατηρεί κατάστημα με έδρα το Κιάτο,   επί της οδού Μετ. Σωτήρος αριθ.   22-24 και   Α.Φ.Μ. 046786474

έναντι ποσού χιλίων διακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (1.212,72) συμπεριλαμβανομένου

Φ. Π. Α 24%.

3. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης της παραπάνω προμήθειας.

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

       Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α.

       Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί στην εν λόγω προμήθεια.

5. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με

       την εξόφληση του τιμολογίου από τον Προμηθευτή, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και

6.– Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την παραλαβή της παραπάνω προμήθειας αποτελούμενη ως εξής:

α. Τακτικό Μέλος τον κ.   Ασβεστόπουλο   Δημήτριο,   Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Κελλάρη Γεώργιο

       β. Τακτικό Μέλος την κ.   Λεονάρδου Αναστάσιο   και   Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Πανδή Οδυσσέα

        γ. Τακτικό Μέλος τον κ.   Βυτινιώτη Αλέξιο ,                   Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Σκαρμούτσο Νικόλαο.

               Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    14 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

   Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 27-03-2017

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email