14η/2023 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 24/ΑΠΡΙΛΙΟΥ/2023

                                    14η/2023

τακτική συνεδρίαση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28.4.2023

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής
1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δ. 3) Ζαχαρόπουλο Ν. 4) Μαστοράκη  Δ. 5) Μυττάς Ι. 6) Σωτηρόπουλο Ι.
v  τους προέδρους των κοινοτήτων

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Παρασκευή 28η Απριλίου 2023 και ώρα 11.00’πμ για τη συμμετοχή σας, σε τακτική συνεδρίαση τις Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Αποδοχή της 1150/07.04.2023 (96ΤΞ4653ΠΓ-ΙΑΒ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών περί Ένταξης των κάτωθι Πράξεων του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού 13.310.754,20€ στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.
2. Ματαίωση διαγωνισμού (53/2023) για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου»
3. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής δημοπρασιών για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ.
4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για  ΜΑΡΤΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ 2023.
5. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
6. Λήψη απόφαση κατόπιν γνωμοδότησης (99/2023)επί αιτήματος Λιακοπούλου Αγγελικής.
7. Λήψη απόφαση κατόπιν γνωμοδότησης (79/2023)επί αιτήματος αποζημίωσης Μυρίση Γεωργίου.
8. ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– εξωδικαστικού συμβιβασμού ή μη με ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
9. ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– άσκησης ή μη  ένδικων μέσων κατά της Α14/2023 απόφασης Δ/ΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γ’ ΤΡΙΜΕΛΕΣ – ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΑ) για αίτηση ακύρωσης ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ .

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email