14η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 27.Μαΐου.2022

14η/2022

τακτική συνεδρίαση

Τετάρτη  1η Ιουνίου 2022

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Βασ. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Νικ. 6)Μαστοράκη Δημ.

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 και ώρα 11.00’πμ για τη συμμετοχή σας, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.            Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
2.            Παραχώρηση διαχείρισης ενεργών μισθώσεων Δήμου Σικυωνίων στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Δήμων Σικυωνίων Νεμέας Α.Ε.-Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπ. Αυτοδιοίκησης «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ ΑΕ».
3.            Καθορισμός δικαιώματος επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών και μη υδάτων από κατόχους σχετικής άδειας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σικυωνίων.
4.            Έγκριση & παραλαβή της επιμέρους μελέτης «Στατική μελέτη της παραλιακής γέφυρας Κυρίλλου» στο πλαίσιο της μελέτης «Στατική μελέτη αποκατάστασης & προστασίας υφιστάμενων τεχνικών έργων & υποδομών ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων» .
5.            Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (1/2021 μελέτη ΤΥ)
6.            Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ (5/2019 μελέτη ΤΥ)
7.            Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ .
8.            Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ ΤΚ ΦΕΝΕΟΥ.
9.            Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ (1/2020 μελέτη).
10.         Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΙΑΤΟΥ  (9/2017 μελέτη).
11.         Αποδοχή & έγκριση παραδοτέων Π1.1 (μελέτη εφαρμογής) & Π1.2 (κατάλογος με τεκμήρια και σημεία προς ψηφιακή επεξεργασία) της  υπηρεσίας «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Μουσείου Νερού Δήμου Σικυωνίων & Εφαρμογές Ανάδειξης-Προβολής».
12.         Σύσταση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-1ος ΕΙΔΙΚΟΣ Π/Υ (5/2020 μελέτη).
13.         Σύσταση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-1ος ΕΙΔΙΚΟΣ Π/Υ (7/2020 μελέτη).

 

14.         Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (783,00€) καταβολής τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ & κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας.
15.         Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (3.848,24€) αγοράς φακέλων με προπληρωμένο τέλος για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.
16.         Εξειδίκευση πίστωσης (113,80€) ΚΑ 02.8261.002 «Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».
17.         ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
18.         Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
19.         Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ οικ. έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
20.         ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
21.         Έγκριση οικονομικών καταστάσεων εκτέλεσης π/υ Δ’ τριμήνου 2021 του ΝΠΔΔ  «Η ΜΗΚΩΝΗ».
22.         Έγκριση οικονομικών καταστάσεων εκτέλεσης π/υ Α’ τριμήνου 2022 του ΝΠΔΔ  «Η ΜΗΚΩΝΗ».
23.         Ορισμός –δικηγόρου– για εκπροσώπηση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου                         (1ο Μονομελές) σε αγωγή της ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ.
24.         Ορισμός –δικηγόρου– για εκπροσώπηση στο Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως                         (Γ’ τμήμα) σε αίτηση ακύρωσης μετά από την αριθμ. 1253/2019 παραπομπή από το ΣτΕ.
25.         Ορισμός –δικηγόρου– για εκπροσώπηση στο Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως                         (Γ’ τμήμα) σε αίτηση ακύρωσης μετά από την αριθμ. 1254/2019 παραπομπή από το ΣτΕ.
26.         Ορισμός –δικηγόρου– μετά το αρ. πρωτ. 5968/28.04.2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.
27.         87/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ορισμού –δικαστικού επιμελητή– για επίδοση απόφασης διάλυσης σύμβασης με την Κ/ΞΙΑ HELLASOD AE – ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ.

 

Print Friendly, PDF & Email