14η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

14η/2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα 24 Μαΐου 2021

Κιάτο   20/05/2021

αρ. πρωτ.: ….. 4897

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Σώκο Δημήτριο
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο
v  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 10.00’πμ σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                  Υποχρεωτική τροποποίηση Π/Υ – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2020.
2.                  Τροποποίηση Τεχ. Προγράμματος & π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
3.                  Ανάκληση της 106/2021 απόφασης ΟΕ περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και λήψη νέας.
4.                  Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ – Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
5.                  Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΚΑΣ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
6.                  Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
7.                  Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ  ΕΡΓΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»
8.                  Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
9.                  Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΜΠΡΙΜΙΖΑ»
10.             Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής  ανανέωσης σύμβασης και του λογαριασμού του συνδρομητικού προγράμματος με την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων.
11.             Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής, για τους μήνες ΜΑΡΤΙΟ & ΑΠΡΙΛΙΟ 2021, σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)».
12.             Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης ορισθέντα δικηγόρου, δυνάμει της 96/2021 απόφασης ΟΕ.
13.             Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 18/2021 απόφασης Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση Γεωργίου & Αδαμαντίας Χριστοδούλου.
14.             Επικαιροποίηση της 114/2018 απόφασης ΟΕ «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προσφυγή του ΜΠΟΓΡΗ Βασιλείου του Στυλιανού».
15.             Επικαιροποίηση της 115/2018 απόφασης ΟΕ «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προσφυγή του ΛΕΒΙΔΙΩΤΗ Ανδρέα του Παναγιώτη κλπ».
16.             Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Τριμελούς Δ/κου  Εφετείου Τριπόλεως κατά τη συζήτηση αίτησης αναστολής των ΣΙΔΕΡΗ Αντωνίου & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κων/νου.
17.             Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Δ/κου Πρωτοδικείο Κορίνθου κατά τη συζήτηση αγωγής ΡΕΛΙΑ Κων/νου.

 

Print Friendly, PDF & Email