14η/2020 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

14η/2020

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρασκευή  26 Ιουνίου 2020

Κιάτο 22/06/2020

αρ. πρωτ.: … 5071 ……

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §5)

Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Μυττά Ιωάννη
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας, την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 και ώρα 10.00’πμ  σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

α/α ημερήσια διάταξη
1. Καθορισμός όρων διακήρυξης  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ                                    ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»  και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
2. Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» συνολικού π/υ 119.865,84€.
3. Έγκριση 2ουΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» .
4. Ορισμός τεχνικού μέλους στην Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
5. Τροποποίηση Π/Υ 2020 ΝΠΙΔ ΚΟΔΕΔΗΣ.
6. Τροποποίηση Π/Υ 2020 ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.
7. Επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού ΛΑΧΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατόπιν γνωμοδότησης.
8. Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗ κατόπιν γνωμοδότησης (147/2020 ΑΟΕ) (T20/136/30.04.2020 Κλητήριο Θέσπισμα)
9. Τροποποίηση Τεχ. Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους.

 

Print Friendly, PDF & Email